Reference


BANCA INTESA
Glavna ulica 3., Kanjiža
Telefon: 024/873-346, 874-034

1. KREDITI IZ ITALIJANSKE KREDITNE LINIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Mala i srednja preduzeća mogu da podnesu zahtev za kredit ukoliko zadovolje sledeće uslove:
– da je preduzeće registrovano u Srbiji,
– da je minimum 65% kapitala preduzeća u privatnom vlasništvu,
– da preduzeće posluje najmanje 2 godine u sektoru za koji traže sredstva,
– da preduzeće ima pozitivan finansijski izveštaj,
– da preduzeće raspolaže perspektivnim projektom i biznis planom,
– da je preduzeće kreditno sposobno i ima iskustva u aktivnostima za koja ispunjavaju kriterijum za finansiranje,
– da akcionari i rukovodstvo preduzeća nisu krivično gonjeni.

KREDIT SE MOŽE KORISTI ZA NABAVKU:
opreme,
tehnologije i odgovarajuće tehničke pomoći,
usluge,
rezervnih delova,
industrijskih licenci.
Kredit se u visini od minimum 70% koristi za finansiranje nabavke robe i usluga italijanskog porekla iz Italije. Kredit se može koristiti za pokrivanje troškova u zemlji i/ili obrtnih sredstava u visini od 30% najviše, u odnosu na potrebe investicionog projekta.

USLOVI KREDITIRANJA:
iznos kredita: minimalni 50.000 € – maximalni 1.000.000 €
rok kredita: najviše do 8 godina, uključujući period počeka (grace period) od najviše 2 godine
kamatna stopa: 4,9% godišnje
otplata kredita: polugodišnje rate uključujuči kamate
obezbeđenje: hipoteka na nepokretnostima, rucna zaloga na opremi ili robi, ostali instrumenti obezbeđenja prema odluci Banke
efektivna kamatna stopa: 5,79% (na rok od 8 godina)

Potvrde banaka o zaduženosti (po partijama) sa rokovima dospeća i vrstom obezbeđenja i postojanju dospelih a neizmirenih obaveza
* i za jemca
Biznis plan
Ugovor, predugovor ili profakturu vezano za uvoz opreme i sl.
Dokazi o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja (procena vrednosti nepokretnosti ili pokretnosti, izvod iz ZKUL)
Potvrde kvaliteta
Promotivni materijal (brošure, godišnji izveštaji i dr.)

Sve dodatne informacije možete dobiti: u najbližoj poslovnoj jedinici Banca Intesa Beograd, na telefone: 011/ 201-1323, 201-1335, 201-1226, 201-1381,
ili na e-mail: kreditna_linija@bancaintesabeograd.com

2. KREDITI BANCA INTESA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA ZA NABAVKU MICROSOFT SOFTVERSKIH REŠENJA I USLUGA
Banca Intesa Beograd, kao deo Intesa Sanpaolo grupe, prepoznaje značaj malih i srednjih preduzeća i podstiče njihov razvoj.

Analizirajući potrebe malih i srednjih preduzeća, posebno u smislu modernizacije i olakšavanja poslovanja, Banca Intesa je u saradnji sa Microsoft Software d.o.o. Beograd pripremila posebnu kreditnu ponudu za nabavku softverskih rešenja i usluga: pod najboljim uslovima još dostupnija.

Minimalni iznos kredita 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan realizacije kredita
Bez učešća
Rok otplate kredita: od 20 do 36 meseci
Otplata kredita u jednakim mesečnim anuitetima obračunatim u evrima, i to uplatom u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta
Kamatna stopa: 3Meuribor* + 4,5% godišnje
Naknada: 1% jednokratno od iznosa realizovanog kredita
EKS od 9,48% do 10,02%
Instumenti obezbeđenja:
– ugovorna ovlašćenja korisnika kredita
– blanko, solo menice korisnika kredita
– ugovor o pristupanju dugu koji može biti zaključen sa drugim pravnim ili fizičkim licima i/ili
– hipoteka I reda u korist Banke i/ili
– založno pravno I reda u korist Banke na pokretnim stvarima
Kriterijumi koje podnosilac zahteva treba da ispuni:
– Pravno lice ima registrovano sedište na teritoriji Srbije i osnovano je pre više od 18 meseci uz 2 finansijska izveštaja
– Račun pravnog lica nije bio blokiran duže od 5 radnih dana neprekidno u prethodnih 12 meseci, odnosno 10 radnih dana u odvojenim blokadama u prethodnih 6 meseci
– Pravno lice odnosno vlasnik nema dospelih dugovanja u otplati bilo kog kredita ili prekoračenja u Banci u trenutku podnošenja zahteva, a koja nije izmirio duže od 30 radnih dana u iznosu većem od 5 000 dinara
– Protiv pravnog lica nije pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom
– Pravno lice nije iskazalo gubitak u 2006. godini
– Pravno lice nije iskazalo gubitak u 2005. godini koji je: viši od 10% kapitala iz bilansa stanja, viši od 5% ukupnih prihoda iz bilansa uspeha, veći od ostvarene dobiti u prošloj godini
– Pravno lice ukoliko već nije klijent Banke je u obavezi da otvori tekući račun kod Banca Intesa Beograd i da preusmeri promet na navedeni račun u dogovorenom procentu
Kontakt: msp_centrala@bancaintesabeograd.com

Telefon: 011 201 1331 i 201 1261

3. INSTANT OVERDRAFT Banca Intesa Beograd

POVOLJNIJI USLOVI ZA KRATKOROČNE KREDITE NAMENJENE PREDUZETNICIMA I MALIM PREDUZEĆIMA

Banca Intesa Beograd je poboljšala uslove za veoma tražene kratkoročne kredite koje odobrava preduzetnicima (STR, SZR) i malim preduzećima u vidu dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima pravnih lica. Iznos kredita je povećan na maksimalno 500.000,00 dinara i odobrava se manjim pravnim licima kojima su odmah potrebna sredstva za prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivu i odlivu iz tekućeg poslovanja. Posebno je koristan u godini uvođenja PDV-a i najbolje je rešenje za manja pravna lica kojima nedostaju sredstva da plate porez, dobavljače, administrativne troškove, očekuju priliv narednih dana, u proceduri su za dobijanje kredita ili jednostavno nisu dobro planirali.

Korišćenje kredita se odobrava u trajanju od 6 do 12 meseci, sa maksimalnim rokom do 31.12. tekuće godine. Kamata se plaća samo za dane korišćenja dozvoljenog minusa na iznos prekoračenja. Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou se kreće od 34.22%.

Procedura odobrenja ove pozajmice je vrlo jednostavana i brza. Po prijemu kreditnog zahteva Klijenta, automatski se vrši ocena boniteta i odobravanje pozajmice.

Uslovi koje Klijent mora ispuniti kako bi dobio Instant overdraft kredit su sledeći:
Da Klijent prema poslednjem razvrstavanju po veličini ne spada u velika ili srednja preduzeća,
Da je Klijent svoje obaveze prema Banci uredno izmirivao,
Da račun klijenta nije bio u blokadi u poslednjih godinu dana,
Da Klijent nije iskazao gubitak u poslednjem bilansu uspeha, a ako ga je iskazao u pretposlednjoj godini, onda je manji od dobitka u poslednjoj godini,
Da Klijent posluje najmanje dve godine,
Da procena boniteta Klijenta bude pozitivna.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila: instant_overdraft@bancaintesabeograd.com

4. DUGOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDE
Kao odgovor na rastuće potrebe preduzeća u Srbiji za dugoročnim kreditiranjem, Banca Intesa Beograd uz podršku najveće bankarske grupacije, Banca Intesa, proširuje svoju paletu proizvoda namenjenih dugoročnom kreditiranju privrede.

Proizvodi su standardizovani radi što bržeg i efikasnijeg odgovaranja Vašim potrebama, ali i dalje ostajemo otvoreni za Vaše specifične zahteve.

Osim postojećeg portfolia proizvoda za privredu Banca Intesa Beograd koje između ostalog čine:

Računi
Depoziti
Bankarske doznake
Menjački poslovi
Kratkoročni krediti privredi
Kreditne linije
Dokumentarni akreditivi
Bankarske garancije
Dokumentarna inkasa
Naplata čekova itd.
Promenjena vlasnička struktura Banca Intesa Beograd omogućila je Banca Intesa Beograd da poboljša svoju ponudu u pogledu cena i kvaliteta usluge, da obezbedi nove proizvode i unapredi saradnju sa klijentima.

www.bancaintesabeograd.com