Reference


CREDY BANKA
Glavna ulica 6.
24420 Kanjiža
Telefon: 024/873-494

Kreditni poslovi

CREDY BANKA odobrava različite vrste kredita svim pravnim licima i preduzetnicima registrovanim na teritoriji SCG koji imaju otvoren dinarski ili devizni račun u Banci.
Prilikom apliciranja za kredit, neophodno je Banci podneti:

Kreditni zahtev, uz obrazloženje posla za koji je kredit potreban;

Statusnu i finansijsku dokumentaciju;

Obezbeđenje naplate kredita (prihvatljivi vidovi obezbeđenja: hipoteka na nepokretnosti u dvostrukoj protivvrednosti angažovanog iznosa ili jemstvo kreditno sposobnog pravnog lica).

Iznos kredita zavisi od ocene boniteta i kreditne sposobnosti tražioca kredita, kao i od ponuđenog obezbeđenja.

Vrste kredita

– Kratkoročni krediti za likvidnost sa rokom do 60 dana

– Kratkoročni krediti po tekućen računu ( overdraft krediti )

– Kratkoročni krediti do 12 meseci:
– revalorizovani stopom rasta cena na malo
– sa valutnom klauzulom uz anuitetsku otplatu ( krediti su limitirani prosečnim stanjem na računu klijenta u periodu koji prethodi zahtevu za kredit )

– Kratkoročni dinarski kredit do 90 dana uz 100% dev.depozit sa valutnom klauzulom

– Okvirni revolving krediti do 12 meseci

– Krediti po izvršenom izvozu na bazi JCI po kojima rok naplate priliva nije duži od 60 dana

– Krediti za pripremu izvoza sa valutnom klauzulom

– Eskont menica ( do 90 dana od dana izdavanja )

– Namenski krediti za povećanje proizvodnje i razvoj malih i srednjih preduzeća sa rokom vraćanja do 18 meseci uz anuitetsku otplatu ( krediti su limitirani prosečnim stanjem na računu klijenta u periodu koji prethodi zahtevu za kredit)

Krediti za finansiranje razvoja i dug.ulaganja lokalne samouprave, Budžeta i indir.korisnika budžetskih sredstava sa anuitetskim vraćanjem od 1-5 godina

Banka se angažuje i po poslovima izdavanja svih vrsta dinarskih garancija i avala, kao i izdavanjem deviznih garancija i otvaranjem akreditiva.
Za dodatne informacije vezane za uslove kreditiranja i trenutne kamatne stope možete se obratiti kreditnoj službi naše najbliže organizacione jedinice.

www.credybanka.com