Reference


VOJVOÐANSKA BANKA
Glavna ulica, Kanjiža
Telefon: 024/874-102

Krediti za POS terminale
Vojvođanska bankaodobrava kratkoročne kredite za kupovinu POS terminala:
Klijentima Banke za kupovinu POS terminala marke HYPERCOM od distributera IBIS SYS a.d. Beograd i distributera PEXIM CARDINFO Novi Beograd, kao i za kupovinu POS terminala marke VERIFONE i INGENICO od distributera ARIUS a.d. Beograd

Uslovi kredita:
kreditira se do 90% vrednosti POS terminala
rok korišćenja kredita do godinu dana, uz obavezu povrata u mesečnim ratama
kamatna stopa je promenljiva:
– 9,00% na godišnjem nivou, za usklađivanje glavnice i kamate na „fer vrednost“ primenom valutne klauzule (po srednjem kursu NBS), ili primenom stope rasta cena na malo u Republici Srbiji
– 23,60% na godišnjem nivou, bez usklađivanja glavnice i kamate na „fer vrednost“
naknada od 0,5% do 1,0% jednokratno
efektivna kamatna stopa izračunata na osnovu kredita u iznosu od 20.000,00 dinara, odobrenog na rok od godinu dana i povratom u jednakim mesečnim ratama iznosi od 9,98% do 25,90%

Kratkoročni dinarski krediti po tekućem računu
Kratkoročni dinarski krediti pravnim licima i preduzetnicima po tekućem računu namenjeni su finansiranju tekuće likvidnosti klijenata Vojvođanske banke.
Ovaj kredit se odobrava na rok do 6 meseci, do iznosa u visini do ostvarenog prosečnog stanja dinarskih depozita kod Banke u poslednja 3 meseca uvećanog za 10% ostvarenog platnog prometa.

Maksimalni iznos kredita se može utvrditi i na osnovu ostvarenog prosečnog stanja depozita i platnog prometa kod drugih banaka.Ovako utvrđeni iznos važi 3 meseca od dana odobrenja, nakon kog perioda se vrši usklađivanje po uslovima iz prethodnog stava.

Realizacija kredita je izuzetno efikasna,na osnovu ispostavljenog naloga klijenta za prenos sredstava,naloga za podizanje gotovine ili za izmirenje obaveza po osnovu izdatih menica.

Jednokratna naknada za obradu zahteva za kredit iznosi od 0,5% do 1,0% od iznosa kredita uz naknadu za administriranje kredita u iznosu od 100 dinara mesečno.

Kamatna stopa za kratkoročne dinarske kredite pravnim licima i preduzetnicima po tekućem računu iznosi 0,08% dnevno i obračunava se na iskorišćeni deo kredita.

Krediti za kupovinu motornih vozila i mehanizacije
Vojvođanska banka pravnim licima i preduzetnicima odobrava dugoročne kredite za kupovinu vozila i mehanizacije od prodavaca, klijenata Banke.
Uslovi kredita:
Kreditira se do 90% vrednosti na profakturi/fakturi,
Rok korišćenja do 72 meseca sa mogućnošću korišćenja grace perioda u trajanju do 12 meseci u okviru kojeg se kamata obračunava i naplaćuje mesečno,
Otplata kredita u mesečnim ratama,
Naknada od 0,5% do 1,0% jednokratno,
Kamatna stopa je promenljiva i kreće se od 3M EURIBOR + 7 p.p. do 26,60% u zavisnosti od činjenice da li ima i koji načina zaštite „fer vrednosti“ plasmana, kao i toga da li prodavac kreditiranog proizvoda ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Bankom,
Zaštita „fer vrednosti“ plasmana se vrši primenom valutne klauzule po srednjem kursu NBS, ili primenom stopre rasta cena na malo.
Efektivna kamatna stopa izračunata na osnovu kredita u iznosu od 1.000.000,00 dinara, odobrenog na rok od 72 meseca, sa grace periodom od 12 meseci, naknadom od 1,0% i kamatnom stopom od 3M EURIBOR + 9 p.p (pretpostavljeni EURIBOR 3,722) iznosi 13,11%.

www.voban.co.rs