Izveštaji o radu

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra z arazvoj Potiskog regiona za 2022. godinu – Izvestaj o radu_2022

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra z arazvoj Potiskog regiona za 2021. godinu

Izvestaj o radu_2021

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2020. godinu

Izvestaj o radu_2020

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2019. godinu

Izvestaj o radu_2019

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2018. godinu

Izvestaj o radu_2018

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2017. godinu

 

1. UVOD

Informacioni centar za razvoj Potiskog (ICR) regiona osnovan je Odlukom o osnivanju Informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža broj: 02-17/2005-I od 4. marta 2005. godine („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 2/05), kao javna služba, u cilju obaveštavanja javnosti o raspisanim domaćim i stranim konkursima, formiranja baze podataka, obavljanja savetodavnih poslova u pisanju projekata i u izboru menadžera projekta, u pisanju projekta od strateškog značaja za potrebe lokalne samouprave i građana opštine i praćenja realizacije uspešnih projekata.
Informacioni centar ostvaruje ciljeve i rešava zadatke u saradnji sa lokalnim, pokrajinskim i republičkim, kao i inostranim nadležnim organima i institucijama putem stručne saradnje. Zajedno sa ovim subjektima ICR pokušava da pronađe što više mogućnosti za podršku, po povoljnim uslovima, koja bi omogućila lokalnim samoupravama, ustanovama, preduzećima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima građana i drugim organizacijama u regionu realizaciju razvojnih ideja.

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH
Profesionalno dobro pripremljen tim (četiri osobe, visoko obrazovane sa poznavanjem stranih jezika) obavlja poslove koji se odnose na pozive za projekte i usklađenost sa zahtevima koje nameće Evropska unija kao i sprovođenje projekata finansiranih iz konkursa.

3. OSTVARENI PROGRAMI

Tokom 2017. godine, u skladu sa programom prihvaćenim od strane skupštine opštine, ICR je ostvario sledeće programe i aktivnosti:

3.1. Praćenje domaćih i inostranih konkursa
Svakodnevni pregled 176 izvora na internetu (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, fondacije, drugi sajtovi sa raspisima konkursa, itd.). Preuzimanje konkursa sa interneta, arhiviranje u bazu podataka i postavljanje na sajt ICR-a.

Na sajtu ICR-a se 2017. godine pojavilo 334 konkursa, na srpskom jeziku 295, a 39 na mađarskom.
Za bilten sajta na srpskom jeziku registrovalo se 2801 osoba, a na mađarskom jeziku 489 osobe (ukupno 3290). Usluga je besplatna, tako zainteresovani za finansijsku podršku imaju lakši pristup konkursima koje mogu iskoristiti za razvoj.

Ovaj informatički sistem u potpunosti pokriva obaveštavanje lokalne samouprave i njenih institucija, takođe pruža besplatne informacije svim zainteresovanima.

3.2. Pisanje projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u pisanju predloga ili stručnom sprovođenju 98 projekata:

– Za opštinu i njene institucije (opština Kanjiža, MZ Orom, DMO Kanjiža, Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, MZ Martonoš, MZ Kanjiža, Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Istorijski arhiv, Senta) je napisano 45 predloga projekata koji su se bavili sledećim oblastima: socijalna zaštita, razvoj infrastrukture, kultura, energetska efikasnost, turizam, vodoprivreda, zaštita životne sredine, inovaciona tehnologija u poljoprivredi, zaštita kulturnog nasleđa, izrada projektno tehničke dokumentacije.

– Sastavljene su konkursne prijave za 7 registrovanih poljoprivrednih proizvođača

– Za preduzetnike je sastavljeno ukupno 6 predloga projekata.

– 1 konkursna prijava je pripremljena fizičkom licu (kupovina kuće)

Naravno, količina pisanih projekata zavisi, osim od kapaciteta ICR-a, i od broja konkursa i broja zainteresovanih privrednih organizacija. Uz pomoć elektronskih medija i sopstvenog sajta, ICR pokušava da što više približi konkurse preduzetnicima i ohrabri ih da učestvuju u njima.

Od 98 izrađenih i podnetih predloga projekata 50 (51 %) je pozitivno ocenjeno. UKUPNA VREDNOST prihvaćenih projekata je od 130.343.605,47 dinara.

Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra je bio namenjen širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u Programskoj oblasti. Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 je bio otvoren do 31. januara 2017. godine.

Pripremljeno je ukupno 14 predloga projekata. U 11 od njih opština Kanjiža učestvuje kao vodeći partner (2) i partner (9), ostala 3 predloga su napisana za treća lica.

3.3. Sprovođenje odobrenih projekata
Zaposleni u ICR-u su učestvovali u sprovođenju 50 uspešnih projekata (stručna koordinacija, administracija, javne nabavke, finansijski obračuni, izveštaji o sprovođenju).

Osim 23 opštinskih projekata, zadatak ICR-a je bila koordinacija implementacije projekata YOUMIG i WASIDCA koji su finansirani od strane Evropske unije. Ukupna vrednost projekata je: 9.291.633 €

3.3.1. YOUMIG – Unapređenje institucionalnih kapaciteta i pospešivanje saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih

Projekat se ostvaruje zahvaljujući sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa saradnje (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig).

YOUMIG se bavi merenjem uticaja međunarodnih migracija mladih, a usmeren je ka unapređenju institucionalnih kapaciteta zemalja učesnica i njihovih institucija, kao i razvoj mreže saradnje među njima.

Projekat se prvenstveno bavi sakupljanjem podataka i korisnih informacija u vezi sa procesima emigracije, imigracija i povratne migracije, koje čelnici naselja mogu iskoristiti za sačinjavanje efikasnih strategija. To znači da će putem YOUMIG-a naselja u regionu biti u mogućnosti da bolje izmere uticaja međunarodne emigracije, imigracije i povratne migracije mladih, te da će moći da sprovedu mere na teritorijama relevantnim za lokalni nivo:
– ponuda i potražnja na tržištu rada;
– stručne politike vezane za osnivanje porodice, rađanje dece;
– obrazovanje;
– zdravstvena i socijalna zaštita.

Na projektu sa vodećim partnerom – Centralnim zavodom za statistiku Mađarske – sarađuje osam stručnih partnera: iz Srbije Zavod za statistiku Republike i Institut društvenih nauka; Nacionalni institut za statistiku Republike Bugarske; INFOSTAT- Institut za informatiku i statistiku, Slovačka; Univerzitet u Beču (UNIVIE), Austrija; Lajbnic Institut za istraživanje istočne i jugoistočne Evrope (IOS), Nemačka; Rumunski institut za istraživanje nacionalnih manjina; Agencija za razvoj Maribora kao i Institut za ekonomska istraživanja, Slovenija.
Osim stručnih partnera, pridruženi partneri projekta su Zavod za statistiku Austrije, grad Karlsruhe i Savezni institut za populaciona istraživanja iz Nemačke. Partneri sa lokalnog nivoa su Segedin, Grac, Sfantu George, Burgas, Bratislava-Rača i Kanjiža.

Ukupan budžet projekta: 2.311.025,00 €
Deo opštine Kanjiža: 69.211,25 € (85%), sopstveno učešće: 12.213,75 € (15%)

Sprovođenje projekta YOUMIG se uveliko nadograđuje na rezultate i partnerstvo projekta SEEMIG (Managing Migration in South East Europe – www.seemig.eu) sprovedenog izmađu 2012-2014. godine.

3.3.2. WASIDCA – Vodosnabdevanje i razvoj vodovodne infrastrukture u pograničnim slivnim područjima

Projekat se sprovodi zahvaljujući sredstvima iz Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Mađarska-Srbija.

Ciljevi projekta: Pomoć prilagođavanju regiona na mađarsko-srpskoj granici u slučajevima ekstremnih uslova vodosnabdevanja usled klimatskih promena, jakih padavina i poplava, odnosno, nedostatka padavina i suša.
Očuvanje prirodnih vrednosti unapređenjem kvaliteta površinskih voda.
Preventivne intervencije smanjenja rizika od poplava.
Stvaranje uslova za povoljnije uslove vodosnabdevanja.

Vodeći partner na projektu Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa, a sprovođenju kao partneri učestvuju opština Kanjiža i novosadski Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Ukupan budžet projekta: 6.980.608,00 €
Deo opštine Kanjiža: 1.891.000,00 € (85%), sopstveno učešće: 283.650,00 € (15%)

Sprovođenje projekata i projektno izveštavanje je ICR za civilni i privredni sektor vršio bez naknade.

3.4. Podrška nevladinim organizacijama i privrednim subjektima
Kancelariju ICR-a su predstavnici nevladinih organizacija i privrede u zavisnosti od broja raspisanih poziva kontaktirali lično, telefonom, e-mailom.
Tokom savetovanja su tražili informacije o otvorenim konkursima, odnosno stručne savete i pomoć u vezi sa projektima i pripremom projektne dokumentacije, sprovođenjem i administracijom. Pomoć ICR-a je trajno dostupna ukoliko to kapaciteti ljudskih resursa dozvoljavaju.

3.5. Saradnja i održavanje zvaničnih kontakata
Zaposleni u ICR-u su kontaktirali kancelarije mesnih zajednica (Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Adorjan, Trešnjevac, Orom, Totovo Selo, Male Pijace i Velebit) telefonski i elektronskom poštom, radi informisanja i obezbeđivanja stručne pomoći u pisanju i sprovođenju projekata.

Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom. Koordinacija zajedničkog planiranja razvoja lokalnih samouprava, izbegavajući paralelizam i poklapanje projektnih ideja.
Najvažniji ciljevi:
1. razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije,
2. razvoj turizma,
3. stvaranje konkurentnog znanja i poslovne klime,
4. podsticanje regionalne saradnje.

Ovi razvojni ciljevi su navedeni u sopstvenoj strategiji same agencije, na osnovu diskusije sa lokalnim samoupravama.

Tokom protekle godine ICR je predstavljao opštinu Kanjiža na 12 konferencija i okruglim stolovima. Ostvarivao je direktne kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama. Vezano za projekte neguje dobre odnose sa pokrajinskim sekretarijatima, sa republičkim ministarstvima i sa državnim institucijama.

3.6. Stručno usavršavanje zaposlenih u ICR-u
Da bi zaposleni u ICR-u mogli da odgovore uslovima koje od njih zahteva pisanje, sprovođenje i obračun projekata, da bi bili spremni i informisani u vezi sa procesima evropskih integracija i mogućnostima pribavljanja sredstava i u 2017. godini su učestvovali na obukama koje su bile organizovane od strane domaćih i inostranih organizacija.

3.7. Koordinacija opštinskog sistema za upravljanje projektima
Posebno bavljenje mogućnostima konkurisanja za samoupravu, njene institucije, mesne zajednice. Preuzimanje konkursa, smeštanje u bazu podataka, elektronsko prosleđivanje članovima. Povratne informacije omogućuju identifikaciju i ispravku manjkavosti projektnih kapaciteta.

U sistemu su 22 donosioca odluka i 26 stručnih saradnika. Održavanje kontakta sa donosiocima odluka i stručnim saradnicima, njihovo usavršavanje (projektno) je zadatak ICR-a.

Kanjiža, februar 2018.

 

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2016. godinu

1. UVOD

Informacioni centar za razvoj Potiskog (ICR) regiona osnovan je Odlukom o osnivanju Informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža broj: 02-17/2005-I od 4. marta 2005. godine („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 2/05), kao javna služba, u cilju obaveštavanja javnosti o raspisanim domaćim i stranim konkursima, formiranja baze podataka, obavljanja savetodavnih poslova u pisanju projekata i u izboru menadžera projekta, u pisanju projekta od strateškog značaja za potrebe lokalne samouprave i građana opštine i praćenja realizacije uspešnih projekata.
Informacioni centar ostvaruje ciljeve i rešava zadatke u saradnji sa lokalnim, pokrajinskim i republičkim, kao i inostranim nadležnim organima i institucijama putem stručne saradnje. Zajedno sa ovim subjektima ICR pokušava da pronađe što više mogućnosti za podršku, po povoljnim uslovima, koja bi omogućila lokalnim samoupravama, ustanovama, preduzećima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima građana i drugim organizacijama u regionu realizaciju razvojnih ideja.

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Profesionalno dobro pripremljen tim (četiri osobe, visoko obrazovane sa poznavanjem stranih jezika) obavlja poslove koji se odnose na pozive za projekte i usklađenost sa zahtevima koje nameće Evropska unija kao i izvođenje projekata finansiranih iz konkursa.

3. OSTVARENI PROGRAMI

Tokom 2016. godine, u skladu sa programom prihvaćenim od strane skupštine opštine, ICR je ostvario sledeće programe i aktivnosti:

3.1. Praćenje domaćih i inostranih konkursa
Svakodnevni pregled 173 izvora na internetu (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, fondacije, drugi sajtovi sa raspisima konkursa, itd.). Preuzimanje konkursa sa interneta, arhiviranje u bazu podataka i postavljanje na sajt ICR-a.

Na sajtu ICR-a se 2016. godine pojavilo 275 konkursa, na srpskom jeziku 217, a 58 na mađarskom (neki konkursi su objavljeni na oba jezika).

Za bilten sajta na srpskom jeziku registrovalo se 2739 osoba, a na mađarskom jeziku 472 osobe (ukupno 3211). Registracija je besplatna, tako zainteresovani za finansijsku podršku imaju lakši pristup konkursima koje mogu iskoristiti za razvoj.

Ovaj informatički sistem u potpunosti pokriva obaveštavanje lokalne samouprave i njenih institucija, takođe pruža besplatne informacije svim zainteresovanima.

3.2. Pisanje projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u pisanju predloga ili stručnom sprovođenju 64 (+16 IPA Hu-Srb) projekta:

– Za opštinu i njene institucije (opština Kanjiža, Centar za socijalni rad, Kanjiža, Banja Kanjiža, Udruženje defektologa Severne Vojvodine „Pužić“, Kanjiža, ICR Kanjiža, Art Garni Hotel, Predškolska ustanova „Naši biseri“, Kancelarija za mlade, Regionalna mreža za obrazovanje odraslih „FERHA“) je napisano 25 (+15 IPA Hu-Srb) predloga projekata koji su se bavili sledećim oblastima: socijalna zaštita, razvoj infrastrukture, kultura, turizam, energetska efikasnost.

– Za civilne organizacije koje deluju na teritoriji opštine je izrađeno 21 (+1 IPA Hu-Srb) predloga projekata u sledećim oblastima: kultura, očuvanje tradicije, socijalna zaštita, turizam, religija, sport.

– Za preduzetnike je sastavljeno ukupno 12 predloga projekata.

– 5 konkursnih prijava su pripremljene fizičkim licima (samozapošljavanje, kupovina kuće)

– Za jednog registrovanog poljoprivrednog proizvođača je sastavljena konkursna prijava

Naravno, količina pisanih projekata zavisi, osim od kapaciteta ICR-a, i od broja konkursa i broja zainteresovanih privrednih organizacija. Uz pomoć elektronskih medija i sopstvenog sajta, ICR pokušava da što više približi konkurse preduzetnicima i ohrabri ih da učestvuju u njima.

– ICR je učestvovao sa 1 predlogom projekta.

Od 64 izrađenih i podnetih predloga projekata 29 (45 %) je pozitivno ocenjeno. UKUPNA VREDNOST prihvaćenih projekata je od 48.625.314,71 dinara. Dva fizička lica su nakon izrade konkursne dokumentacije odustala od konkurisanja.

3.3. Sprovođenje uspešnih projekata
Zaposleni u ICR-u su učestvovali u sprovođenju 29 uspešna projekta (stručna koordinacija, administracija, javne nabavke, finansijski obračuni, izveštaji o sprovođenju).

Osim 10 opštinskih projekata, zadatak ICR-a je bila koordinacija implementacije projekta Banatur koji je finansirala Evropska unija.Vrednost projekta je: 421.250,50 €

Sprovođenje projekata i projektno izveštavanje je ICR za civilni i privredni sektor vršio bez naknade.

3.4. Podrška nevladinim organizacijama i privrednim subjektima
Kancelariju ICR-a predstavnici nevladinih organizacija i privrede u zavisnosti od broja raspisanih poziva su kontaktirali lično, telefonom, e-mailom.
Tokom savetovanja su tražili informacije o otvorenim konkursima, odnosno stručni savet i pomoć u vezi sa projektima i pripremom projektne dokumentacije, sprovođenjem i administracijom. Pomoć ICR-a je trajno dustupna ukoliko to kapaciteti ljudskih resursa dozvoljavaju.

3.5. Radionice i obuke
Održana je jedna instruktivna obuka za nezaposlena lica koja su planirala osnivanje sopstvene firme uz pomoć subvencije Javnog poziva za samozapošljavanje. Polaznici su se upoznali sa najvažnijim pravnim i zakonskim okvirima osnivanja preduzetničke radnje. Razmatrana je forma biznis plana i ukoliko su polaznici zahtevali, u okviru ličnih konsultacija izrađeni su biznis planovi. Broj polaznika: 12 osoba. Datum održavanja obuke 10.03.2016. godine.

Sa 10 polaznika u vremenskom periodu od 22.09.2016. godine do 21.10.2016. godine je održana serija obuka u okviru IPA Ro-Srb projekta „BANATUR“.
Tematika treninga: ruralni turizam, razvoj ruralnog turizma, arhitektonske vrednosti, pogranična saradnja, zakonski okviri funkcionisanja prenoćišta, turističko-strateško planiranje, ekoturizam, metodologija sastavljanja uspešnog turističkog aranžmana, zadaci i rad turističkog inspektora, posao turističkog vodiča.

3.6. Saradnja i održavanje zvaničnih kontakata
Zaposleni u ICR-u su kontaktirali kancelarije mesnih zajednica (Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Adorjan, Trešnjevac, Orom, Totovo Selo, Male Pijace i Velebit) telefonski i elektronskom poštom, radi informisanja i obezbeđivanja stručne pomoći u pisanju i sprovođenju projekata. ICR je redovno prosleđivao konkurse na kojima lokalne kancelarije mogu da učestvuju kao jedinice samouprave.

Tokom protekle godine ICR je predstavljao opštinu Kanjiža na 8 konferencija i okruglim stolovima. Ostvarivao je direktne kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama.
Vezano za projekte neguje dobre odnose sa pokrajinskim sekretarijatima, sa republičkim ministarstvima i sa državnim institucijama.

3.7. Programi Evropske unije
U okviru pprograma finansiranih od strane Evropske unije je sproveden jedan projekat. Koordinaciju i stručnu pozadinu je obezbedio ICR.

3.7.1. IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija
Ovaj program promoviše prkeograničnu saradnju između dve zemlje u graničnoj oblasti. Za izbor dostavljenih projekata se odlučuje zajednička komisija Mađarske i Srbije, dok se izvođenje projekta vrši na engleskom jeziku i u skladu sa pravilima EU. ICR je pružio stručnu podršku za realizaciju projekta, sprovođenje javnih nabavki i administraciju (obračun).

BANATUR” – Rekonfiguracija i metode promocije ruralnog turizma u Banatu

Opšti cilj projekta: Jačanje opšte konkurentnosti ekonomije date oblasti.

Specifični ciljevi projekta:
– Razvoj ruralnog turizma u pograničnom regionu;
– Identifikacija i promocija novih procedura u ruralnom turizmu;
– Jačanje regionalnog identiteta i razvoja međusobnog razumevanja.

Promovisanje novog tipa lokalnog turizma koji se bazira na sledećim kategorijama:
– lokalne arhitektonske vrednosti kao kulturni i istorijski spomenici sa svojom specifičnom pričom,
– lokalno tradicionalno umetničko stvaralaštvo kao element lokalne kohezije i izvora prihoda,
– kulinarski običaji koji su karakteristični za lokalno i regionalno stanovništvo.

U okviru projekta otvorena i opremljena su 2 centra za razvoj turizma, izvršeno istraživanje, formirana baza podataka, održane su 2 obuke, koje rezultiraju 20 obučenih lokalnih promotera turizma, nabavljeni su 5 Info Pointova sa touchscreen sistemom, šator za manifestacije za 100 osoba, organizovana su 2 studijska putovanja i štampan je reklamni materijal (15.000 letaka, 5.000 tematskih mapa i 1.000 albuma, majice, torbe, hemijske olovke).

Vodeći partner projekta: Fondacija „Dijaspora“, Temišvar
Partner 1: Opština Dumbrava, Rumunija
Partner 2: Opština Kanjiža

Ukupan budžet projekta (vrednost): 421.250,50 evra
Budžet Fondacije: 52.650,50 evra
Budžet Dumbrave: 227.370 evra
Budžet Kanjiže: 141.230 evra

3.7.2. Pisanje predloga projekata u okviru programa Interreg IPA CBC Hungary – Serbia – Strateški poziv
Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija lansirao je Strateški poziv za podnošenje ponuda 29. marta 2016. godine. Ovo je prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru ovog Programa, koji je odobren Odlukom Evropske komisije C(2015)9488, 15. decembra 2015. godine.
Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnom brojem HUSRB/1601 i sredstvima u iznosu od 24.800.000 evra, namenjen je projektima od strateške vrednosti za pogranični region između Mađarske i Srbije – projekte koji su usklađeni sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju kapacitet da ostvare veliki uticaj i unaprede kvalitet života u pograničnom regionu.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 je bio otvoren do 30. septembra 2016. godine.

Pripremljena su 2 predloga projekata. Opština Kanjiža u oba projekta ima ulogu partnera.

3.7.3. Pisanje predloga projekata u okviru programa Interreg IPA CBC Hungary – Serbia – Drugi poziv

Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra je bio namenjen širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u Programskoj oblasti.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 je bio otvoren do 31. januara 2017. godine.

Pripremljena su ukupno 14 predloga projekata, od kojih u 11 predloga opština Kanjiža učestvuje kao vodeći partner (2) i partner (9).

3.8. Stručno usavršavanje zaposlenih u ICR-u
Da bi zaposleni u ICR-u mogli da odgovore uslovima koje od njih zahteva pisanje, sprovođenje i obračun projekata, da bi bili spremni i informisani u vezi sa procesima evropskih integracija i mogućnostima pribavljanja sredstava svake godine učestvuju na besplatnim obukama (organizovanim od strane državnih ili međunarodnih organizacija).

3.9. Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom „PANONREG“, Subotica
Regionalna razvojna agencija „Panonreg“ i opština Kanjiža su potpisale sporazum o saradnji krajem 2014. godine. Koordinaciju zadataka vrši ICR.
Ciljevi:
1. Koordinacija zajedničkog planiranja razvoja lokalnih samouprava, izbegavajući paralelizam.
2. Razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije.
3. Razvoj turizma.
4. Stvaranje konkurentnog znanja i poslovne klime.
5. Razvoj „Vojvođanskog proizvoda”.
6. Institucionalizovani razvoj ljudskih resursa, društveno izjednačavanje i izjednačavanje tržišta rada.
7. Podsticanje regionalne saradnje.
Ovi razvojni ciljevi su navedeni u sopstvenoj strategiji same agencije, na osnovu diskusije sa lokalnim samoupravama.

3.10. Koordinacija opštinskog sistema za upravljanje projektima
Posebno bavljenje mogućnostima konkurisanja za samoupravu, njene institucije, mesne zajednice. Preuzimanje konkursa, smeštanje u bazu podataka, elektronsko prosleđivanje članovima. Povratne informacije omogućuju identifikaciju i ispravku manjkavosti projektnih kapaciteta.

U sistemu su 22 donosioca odluka i 26 stručnih saradnika. Održavanje kontakta sa donosiocima odluka i stručnim saradnicima, njihovo usavršavanje (projektno) je zadatak ICR-a.

Kanjiža, februar 2017.

 

IZVEŠTAJ O RADU Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona za 2015. godinu

1. UVOD

Informacioni centar za razvoj Potiskog (ICR) regiona osnovan je Odlukom o osnivanju Informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža broj: 02-17/2005-I od 4. marta 2005. godine („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 2/05), kao javna služba, u cilju obaveštavanja javnosti o raspisanim domaćim i stranim konkursima, formiranja baze podataka, obavljanja savetodavnih poslova u pisanju projekata i u izboru menadžera projekta, u pisanju projekta od strateškog značaja za potrebe lokalne samouprave i građana opštine i praćenja realizacije uspešnih projekata.
Informacioni centar ostvaruje ciljeve i rešava zadatke u saradnji sa lokalnim, pokrajinskim i republičkim, kao i inostranim nadležnim organima i institucijama putem stručne saradnje. Zajedno sa ovim subjektima ICR pokušava da pronađe što više mogućnosti za podršku, po povoljnim uslovima, koja bi omogućila lokalnim samoupravama, ustanovama, preduzećima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima građana i drugim organizacijama u regionu, u cilju doprinosa realizaciji razvojnih ideja.

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH
Kristina Molnar Makai je 6. marta 2015. godine imenovana za v. d. direktora Informacionog centra.
Profesionalno dobro pripremljen tim (pet osoba, visoko obrazovanih sa poznavanjem stranih jezika) obavlja poslove koji se odnose na pozive za projekte i usklađenost sa zahtevima koje nameće Evropska unija kao i izvođenje projekata finansirane iz budžeta tendera.

3. OSTVARENI PROGRAMI

Tokom 2015. godine, u skladu sa programom prihvaćenim od strane veća skupštine opštine, ICR je ostvario sledeće programe i aktivnosti:

3.1. Neprekidno praćenje domaćih i inostranih raspisa konkursa
Svakodnevni pregled 164 izvora na internetu (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, fondacije, drugi sajtovi sa raspisima konkursa, itd.). Preuzimanje konkursa sa interneta, arhiviranje u bazu podataka i postavljanje na sajt ICR-a. Ukoliko je reč o mogućnostima za razvoj privrede, konkurs ide i na sajt opštinske Kancelarije za investicije.

Na sajtu ICR-a se 2015. godine pojavilo 341 konkursa, na srpskom jeziku 319, a 22 na mađarskom (neki konkursi su objavljeni na oba jezika).

Za bilten sajta na srpskom jeziku registrovalo se 2533 osoba, a na mađarskom jeziku 401 osoba. Registracija je besplatna, tako zainteresovani za finansijsku podršku imaju lakši pristup konkursima koje mogu iskoristiti za razvoj.

Ovaj informatički sistem u potpunosti pokriva obaveštavanje lokalne samouprave i njeenih institucija, takođe pruža besplatne informacije svim zainteresovanima.

3.2. Pisanje projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u pisanju predloga ili stručnom sprovođenju sedamdeset pet (75) projekta:

– Za opštinu i njene institucije (lokalna samouprava, Predškolska ustanova „Naši biseri“, Centar za socijalni rad, Biblioteka „Jožef Atila“, Kancelarija za mlade, Mesna zajednica Horgoš, Mesna zajednica Adorjan, Osnovna škola J. J. Zmaj, Osnovna škola „10. oktobar“, Horgoš) je napisano dvadesetdevet (29) predloga projekata koji su se bavili sledećim oblastima: socijalna zaštita, razvoj infrastrukture, kultura.

– Za civilne organizacije koje deluju na teritoriji opštine je izrađeno trideset devet (39) predloga projekata u sledećim oblastima: kultura, očuvanje tradicije, socijalna zaštita, turizam, religija, sport.
– Napisani su projekti i spremljena konkursna dokumentacija za bespovratnu pomoć za tri (3) registrovana poljoprivredna proizvođača.

Naravno, količina napisanih projekata zavisi, osim od kapaciteta ICR-a, od broja konkursa i broja zainteresovanih privrednih organizacija. Uz pomoć elektronskih medija i i sopstvenog sajta ICR pokušava da što više približi konkurse preduzetnicima i ohrabri ih da učestvuju u njima.

– ICR je učestvovao sa jednim (1) predlogom projekta.

Od 75 izrađenih i podnetih predloga projekata 27 (36 %) je pozitivno ocenjeno. UKUPNA VREDNOST prihvaćenih projekata je od 61.018.291,49 dinara. Ocenjivanje jedne (1) konkursne prijave se očekuje u 2016. godini. Jedan (1) registrovani poljoprivredni proizvođač nakon izrade konkursne dokumentacije je odustao od konkurisanja.

3.3. Sprovođenje uspešnih projekata
Zaposleni u ICR-u su učestvovali u sprovođenju 27 uspešnih projekata (stručna koordinacija, administracija, javne nabavke, finansijski obračuni, izveštaji o sprovođenju).

Osim 8 opštinskih projekata zadatak ICR-a je bila koordinacija implementacije projekata Across the Tisa i Traininglab koje je finansirala Evropske unija.Vrednost ta dva projekta je: 493.750,00 €

Sprovođenje projekata i projektno izveštavanje je ICR za civilni i privredni sektor vršio bez naknade.

3.4. Podrška nevladinim organizacijama i privrednim subjektima
Kancelariju ICR-a su predstavnici nevladinih organizacija i privrede kontaktirali u proseku 28 puta mesečno (lično, telefonom, e-mailom).
Tokom savetovanja su tražili informacije o otvorenim konkursima, odnosno stručni savet i pomoć u vezi sa projektima i pripremom projektne dokumentacije, sprovođenjem i administracijom. Pomoć ICR-a je trajno dustupna ukoliko to kapaciteti ljudskih resursa dozvoljavaju.

3.5. Radionice i obuke za razvoj preduzetništva
U okviru IPA RO-SRB prekograničnog programa ICR je bio glavni partner u projektu Trening za rumunsko-srpsko prekogranično tržište rada (TRAININGLAB).

Cilj projekta je da pruži pripremljena rešenja МSP-a, zaposlenima i licima koja traže zaposlenje. Da ih podrži da pronađu odgovarajući nastavni plan, da omogući učenje, da nađu način približavanja ponude i potražnje i da – kasnije – može da obezbedi radnu snagu za prekograničnu saradnju. Dodatna vrednost kao i inovativnost ovog projekta se ogleda u kontinuiranoj saradnji, koja je započela još prilikom raspisivanja prethodnog IPA konkursa i to između stručnih tela, lokalnih samouprava dveju zemalja. Pored navedenog, a u cilju razvoja MSP-a kao i povećanja praktičnih mogućnosti, biće dodeljena savremena sredstva i IT aplikacije.

Unutar projekta realizovana su tri obrazovna modula, dizajnirana da poboljšaju situaciju i zaposlenih i nezaposlene. Obuke su realizovane u učionicama i putem e-learning-a.
– 1. Modul: Razvoj preduzetništva (broj polaznika):
– obuka u učionici: 17 osoba
– e-learning obuka: 20 osoba
– 2. Modul: Biogazdinstvo (broj polaznika):
– obuka u učionici: 15 osoba
– e-learning obuka: 10 osoba
– 3. Modul: Kurs engleskog jezika (broj polaznika):
– obuka u učionici: 31 osoba
– e-learning obuka: 36 osoba

3.6. Saradnja sa mesnim zajednicama
Zaposleni u ICR-u su kontaktirali kancelarije mesnih zajednica (Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Adorjan, Trešnjevac, Orom, Totovo Selo, Male Pijace i Velebit) telefonski i elektronskom poštom, radi informisanja i obezbeđivanja stručne pomoći u pisanju i sprovođenju projekata. ICR je redovno prosleđivao konkurse na kojima lokalne kancelarije mogu da učestvuju kao jedinice samouprave. Stručna podrška obuhvata i sakupljanje i prosleđivanje razvojnih projekata.

3.7. Stalno održavanje kontakata sa nadležnim pokrajinskim i državnim organima
radi razvoja opštine Kanjiža
Tokom protekle godine ICR je predstavljao opštinu Kanjiža na 17 konferencije i okrugla stola. Ostvarivao je direktne kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama.
Vezano za projekte neguje dobre odnose sa pokrajinskim sekretarijatima (za privredu, regionalnu i međuopštinsku saradnju, poljoprivredu), sa republičkim ministarstvima (finansija, privrede, regionalne saradnje) i sa državnim institucijama (Fond za evropske poslove, Kancelarija za evropske integracije, Predstavništvo Evropske unije u Srbiji, Regionalna razvojna agencija RCR Banat, Nacionalna agencija za regionalni razvoj).

3.8. Saradnja sa potiskim opštinama
Na osnovu potpisanog protokola o saradnji opština Potiskog regiona (Senta, Ada, Bečej, Čoka, Novi Kneževac, Novi Bečej) ICR i dalje vrši koordinaciju saradnje. Cilj ove saradnje je očuvanje stručne i regionalne koordinacije između opština i upoznavanje razvojnih ideja u interesu ostvarivanja zajedničkog međuopštinskog razvoja. Na godišnjem nivou više puta su bili održani stručni sastanci i susreti na temu razvojnih strategija opština (razmena iskustva i poslovna saradnja).

3.9. Programi Evropske unije
U okviru pprograma finansiranih od strane Evropske unije je sprovedeno 2 projekta, koordinaciju i stručnu pozadinu je obezbedio ICR.

3.9.1. IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija
Ovaj program promoviše prkeograničnu saradnju između dve zemlje u graničnoj oblasti. Za izbor dostavljenih projekata se odlučuje zajednička komisija Mađarske i Srbije, dok se izvođenje projekta vrši na engleskom jeziku i u skladu sa pravilima EU. ICR je pružio stručnu podršku za realizaciju projekta, sprovođenje javnih nabavki i administraciju (obračun).

„ACROSS THE TISA” – Uspostavlјanje mađarsko – srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi

Opšti cilj projekta:
– razvoj kontrola mađarskih i srpskih granica,
– promovisanje infrastrukture rečnih graničnih prelaza na Tisi,
– jačanje teretnih i putničkih špedicija u Mađarskoj i u Srbiji,
– obezbeđivnje međunarodnog statusa za rekuTisu.

Specifični cilj projekta:
– nabavka mobilnih pristaništa/luka za primanja većih plovila,
– nabavka 2 mobilne luke za manja plovila,
– nabavka 2 plovila za graničnu policiju.

Vodeći partner projekta: DKMT Neprofitno javno društvo d.o.o. Evroregionalna agencija za razvoj Dunav-Kriš-Moriš-Tisa
Partner 1: Pokrajinski sekretrijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Partner 2: Direkcija za vodoprivredu Donjeg Potisja
Partner 3: Glavna kapetanija policijske Županije Čongrad
Partner 4: Skupština opštine Kanjiža

Vrednost projekta: 197.900,00 evra

3.9.2. IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

TRAININGLAB – Trening za rumunsko-srpsko prekogranično tržište rada
Mesto realizacije projekta: severni Banat u Srbiji, okrug Tamiš u Rumuniji.

Cilj projekta je da pruži spremna rešenja МSP-a, zaposlenima i licima koja traže zaposlenje. Da ih podrži u pronanalaženju odgovarajućeg nastavnog plana, da omogući učenje, i nađe način približavanja ponude i potražnje i da – kasnije – može da obezbedi radnu snagu za prekograničnu saradnju. Dodatna vrednost kao i inovativnost ovog projekta se ogleda u kontinuiranoj saradnji, koja je započela još prilikom raspisivanja prethodnog konkursa i to između stručnih tela, lokalnih samouprava dveju zemalja. Pored navedenog, a u cilju razvoja MSP kao i povećanja praktičnih mogućnosti, dodeljena su savremena sredstva i IT aplikacije.

Vodeći partner: Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, Kanjiža
Partner: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis – Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture – Komora za trgovinu, industriju i poljoprivredu, Temišvar
Ukupan budžet projekta (vrednost): 295.850 eura

3.10. Stručno usavršavanje zaposlenih u Informacionom centru
Da bi zaposleni u ICR-u mogli da odgovore uslovima koje od njih zahteva pisanje, sprovođenje i obračun projekata, da bi bili spremni i informisani u vezi sa procesima evropskih integracija i mogućnostima pribavljanja sredstava svake godine učestvuju na besplatnim obukama (organizovanim od strane državnih ili međunarodnih organizacija).

3.11. BTC-EGTC Banat – Triplex Confinium EGTC društvo sa ograničenom odgovornošću – Grupacija za Evropsku teritorijalnu saradnju
Administrativne zadatke BTC-EGTC Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje u Vojvodini vrši ICR. Glavni cilj saradnje u regionu tromeđe (Mađarska-Rumunija-Srbija) je dostizanje konkurentnosti opština i mikro-regija putem sredstava iz Evropske unije. ICR ima ulogu koordinatora u ovom zajedničkom radu, organizuje i pomaže angažman opština u EGTC-u (Ada, Žitište, Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac, Senta). Poteškoće u međusobnoj saradnji stvara to što Srbija nije član Evropske unije i zbog toga Srbiji nisu dostupna sva podsticajna sredstva EU. U toku poslovne saradnje pružaju se prilike za razmenu i preuzimanje iskustava.

3.12. Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom „PANONREG“, Subotica
Regionalna razvojna agencija „Panonreg“ i opština Kanjiža su potpisale sporazum o saradnji krajem 2014. godine. Koordinaciju zadataka vrši ICR.
Ciljevi:
1. Koordinacija zajedničkog planiranja razvoja lokalnih samouprava, izbegavajući paralelizam i iste projektne ideje.
2. Razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije.
3. Razvoj turizma.
4. Stvaranje konkurentnog znanja i poslovne klime.
5. Razvoj „Vojvođanskog proizvoda”.
6. Institucionalizovani razvoj ljudskih resursa, društvena izjednačavanje i izjednačavanje tržišta rada.
7. Podsticanje regionalne saradnje.
Ovi razvojni ciljevi su navedeni u sopstvenoj strategiji same agencije, na osnovu diskusije sa lokalnim samoupravama.

3.13. Koordinacija opštinskog sistema za upravljanje projektima
Odvojeno bavljenje mogućnostima konkurisanja za samoupravu, njene institucije, mesne zajednice. Preuzimanje konkursa, smeštanje u bazu podataka, elektronsko prosleđivanje članovima. Povratne informacije omogućuju identifikaciju i ispravku manjkavosti projektnih kapaciteta.

U sistemu je 18 donosilaca odluka i 29 stručnih saradnika. Održavanje kontakta sa donosiocima odluka i stručnim saradnicima, njihovo usavršavanje (projektno) je zadatak ICR-a.

Kanjiža, 20. januar 2016.

 

 

IZVEŠTAJ O RADU – OSTVARENJE PROGRAMA ZA 2014. GODINU

1. UVOD
Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) je nastao 2005. godine sa ciljem da pomogne samoupravi, institucijama osnovanim od strane samouprave da unapredu kapacitete vezane za projekte (obezbeđuje informacije o konkursima, piše i sprovodi projekte). Osim toga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta,  pomaže civilnom i privrednom sektoru u pripremi i podnošenju što više predloga projekata domaćih i stranih konkursa, a sve sa ciljem socio-ekonomskog razvitka opštine.
U proteklih 9 godina ICR je postao jedna od vodećih javnih službi koja se bavi razvojem, izradom i ostvarenjem  projektnih ideja i predloga u na teritoriji države.
Centar ima detaljan sajt na 4 jezika (srpski, mađarski, engleski, nemački), upravlja projektnim informacionim sistemom, ima spremne stručne radnike (6 osoba sa visokom stručnom spremom i poznavanjem stranih jezika) koji sprovode projekte finansirane od strane Evropske Unije.
Pored uloge u lokalnom razvoju, bavi se i mikro-regionalnim zadacima na osnovu Protokola o saradnji Potiskih opština potpisanog 2009. godine u kojem je 7 samouprava uspostavilo saradnju zarad zajedničkog razvoja.

2. STRUČNO OSOBLJE
Broj zaposlenih ICR-a u 2014 godinu nije promenio.
Profesionalno dobro pripremljen tim (pet osoba, visoko obrazovane sa poznavanjem stranih jezika) obavlja poslove koji se odnose na pozive za projekte i usklađenost sa zahtevima koje nameće Evropska Unija kao i izvođenje projekata finansirane iz budžeta tendera.
Dragana Lukić Bošnjak je na porodiljsko odsustvo od septembra 2014 godine. Njen dužnost za godinu dana u poslu vrši Livija Aćimčev, koga je ICR izabrala iz nekoliko kandidata sa testom sposobnosti i razgovorom.

3. OSTVARENI PROGRAMI
Tokom 2014. godine, u skladu sa programom prihvaćenim od strane veća skupštine opštine, ICR je ostvario sledeće programe i aktivnosti:

3.1.    Kontinuirano praćenje domaćih i inostranih raspisa projekata
Svakodnevni pregled više od 143 izvora na internetu (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, fondacije, drugi sajtovi sa raspisima konkursa, itd.). Preuzimanje konkursa sa interneta, arhiviranje u bazu podataka i postavljanje na sajt ICR-a. Ukoliko je reč o mogućnostima za razvoj privrede, konkurs ide i na sajt opštinske Kancelarije za investicije.
Na sajtu ICR-a se 2014. pojavilo 334 konkursa, na srpskom jeziku 291, a 43 na mađarskom (neki konkursi su objavljeni na oba jezika).
Njih 2288 se registrovalo za besplatni bilten na srpskom jeziku, a informacije na mađarskom jeziku dobija njih 348.
Registracija  je besplatna, tako zainteresovani za finansijsku podršku imaju lakši pristup za tendere koje se mogu koristiti za razvoj.
Ovaj informatički sistem u potpunosti pokriva obaveštavanje opštine i njenog sistema institucija, a takođe pruža besplatne informacije svim zainteresovanima.

3.2.  Pisanje projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u pisanju predloga ili stručnom sprovođenju 56 projekata:
– Za opštinu i njene institucije (lokalna samouprava, Predškolska Ustanova „Naši Biseri“,  Centar za socijalni rad, Bibilioteka Jožef Atila, MZ Horgoš, MZ Adorjan, Osnovna Škola Jovan Jovanović Zmaj) je napisano 16 predloga projekata koji su se bavili sledećim oblastima: socijalna zaštita, obrazovanje, razvoj infrastrukture  kultura.
– Za civilne organizacije koje rade na teritoriji opštine je izrađeno 34 predloga projekata u sledećim oblastima: obrazovanje i kultura, očuvanje tradicije socijalna zaštita, turizam, religija i sport.
Besplatne usluge su koristila sledeća udruženja:
1. KUD Adorjan, Adorjan
2. Vojvođansko udruženje gastrotradicije CHEF, Male Pijace
3. Udružejne Roma, Martonoš
4. Udruženje „U zdravom telu živa tradicija”, Trešnjevac
5. Udruženje Koritari, Adorján
6. Fondacija Batthyaneum, Kanjiža
7. Interesno udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Totovog Sela i okoline, Totovo Selo
8. Sportsko udruženje „Zajedno” Kanjiža
9. Udruženje „Siguran pravac”, Kanjiža
10. RK crkvena opština, Martonoš
11. Omladina i sport, Orom
12. Udruženje „Zavičajna kuća tradicije”, Totovo Selo
13. Agrarna unija opštine Kanjiže
14. Fondacija ”Krila”, Kanjiža
15. Regionalna mreža za obrazovanje odraslih “FERHA”, Kanjiža
16. Zemljoradnička zadruga „Agro-sani”, Horgoš
17. Udruženje defektologa Severne-Vojvodine „Pužić”, Kanjiža
18. Stonoteniski klub, Kanjiža
19. Flamingo društvo, Trešnjevac
20. Udruženje građana „Plava Tisa”

– Napisani su projekti i spremljena projektna dokumentacija za bespovratnu pomoć za tri (3) registrovana poljoprivredna proizvođača.  Naravno, količina napisanih projekata  zavisi, osim od kapaciteta ICR-a, od broja konkursa i broja zainteresovanih privrednih organizacija. Uz pomoć elektronskih medija i i sopstvenog sajta ICR pokušava da što više približi konkurse preduzetnicima i ohrabri ih da učestvuju u njima.

–  ICR je učestvovao sa predlozima projekata na 3 konkursa.
Od 56 podnetih predloga projekata 29 (51,78%) je pozitivno ocenjeno, u ukupnoj vrednosti od 39.893.050,00 RSD. 5 predlog projekata će biti ocenjen u 2015.

3.3. Sprovođenje uspešnih projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u sprovođenju 29 uspešnih opštinskih projekata (stručna  koordinacija, administracija, javne nabavke, finansijski obračuni, izveštaji o sprovođenju).
Od 29 projekata 4 su bila opštinska (SEEMIG, Evropa za građana i građanke, Across the Tisa, TRAININGLAB) a njihovo sprovođenje je finansirala Evropska Unija. Ukupna vrednost 4 opštinska projekta je iznosila 730. 768 evra.  
Kod opštinskih civilnih udruženja i institucija formiranih od strane opštine (kultura, socijalna zaštita, očuvanje tradicije, poljoprivred, turizam) je aktivno učestvovao u sprovođenju 25 projekta, a njih su finansirala državna i pokrajinska tela, kao i fondacije iz Mađarske. Opštinske civilne organizacije kao i opštinski privredni sektor su dobili usluge Centra besplatno.

3.4. Podrška nevladinim organizacijama i privrednim subjektima
Kancelariju ICR-a su predstavnici nevladinih organizacija i privrede kontaktirali u proseku 25 puta mesečno da bi dobili informacije o otvorenim konkursima, odnosno stručni savet i pomoć u vezi sa projektima i pripreme projektne dokumentacije, sprovođenjem i administracijom. Pomoć ICR-a je trajno dustupna ukoliko to kapaciteti ljudskih resursa dozvoljavaju.

3.5. Radionice i obuke za razvoj preduzetništva
U okviru IPA RO-SRB prekograničnih programa ICR je bio glavni partner u projektu  Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada (TRAININGLAB).
Cilj projekta je da pruži pripremljena rešenja МSP, zaposlenima i licima koja traže zaposlenje. Da ih podrži da pronađu odgovarajući nastavni plan, da omogući učenje, da nađe način približavanja ponude i potražnje i da – kasnije – može da obezbedi radnu snagu za prekograničnu saradnju. Dodatna vrednost kao i inovativnost ovog projekta se ogleda u kontinuiranoj saradnji, koja je započela još prilikom raspisivanja prethodnog IPA-konkursa i to između stručnih tela, lokalnih samouprava dveju zemalja. Pored navedenog, a u cilju razvoja MSP kao i povećanja praktičnih mogućnosti, biće dodeljena savremena sredstva i IT aplikacije.
Unutar projekta realizovane su tri obrazovna modula, dizajnirane da poboljšavaju situacije zaposlene i nezaposlene pojednako.
Obuke su realizovane u učionicama i putem eUčenja.
– Broj polaznika na modul razvoj malih i srednjih preduzeća:
– obuka u učionicu: 17 osoba
– e-learning: 20 osoba
– Broj polaznika za modul biogazdinstvo:
– obuka u učionicu: 15 osoba
– e-learning: 10 osoba
– Broj polaznika na kursu engleskog jezika:
– obuka u učionicu: 31 osoba
– e-learning: 36 osoba

3.6. Saradnja sa kancelarijama mesnih zajednica
Zaposleni u ICR-u su kontaktirali kancelarije mesnih zajednica (Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Adorjan, Trešnjevac, Orom, Totovo Selo, Male Pijace i Velebit)  telefonski i elektronskom poštom,  radi informisanja i obezbeđivanja stručne pomoći u pisanju i sprovođenju projekata. ICR je redovno prosleđivao konkurse na kojima lokalne kancelarije mogu da učestvuju kao jedinice samouprave. Stručna podrška obuhvata i sakupljanje i prosleđivanje razvojnih projekata.

3.7. Stalno održavanje kontakata sa nadležnim pokrajinskim i državnim organima radi razvoja opštine Kanjiža
Tokom protekle godine ICR je predstavljao opštinu Kanjiža na 18 konferencije i okrugla stola. Ostvarivao je direktne kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama. Vezano za projekte neguje dobre odnose sa pokrajinskim sekretarijatima (za privredu, regionalnu i međuopštinsku saradnju, poljoprivredu), sa republičkim ministarstvima (finansija, privrede, regionalna saradnja) i sa državnim institucijama (Fond za evropske poslove, Kancelarija za evropske integracije, Predstavništvo Evropske Unije u Srbiji, Regionalna razvojna agencija RCR Banat,  Nacionalna agencija za regionalni razvoj).
Zahvaljujući dobrim odnosima ICR na vreme dobija korisne informacije o mogućnostima za saradnju i informacije o planiranim konkursima.

3.8. Saradnja sa potiskim opštinama
Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji opština Potiskog regiona (Senta, Ada, Bečej, Čoka, Novi Kneževac i Novi Bečej) ICR i dalje vrši koordinaciju saradnje. Cilj ove saradnje je sačuvanje stručne i regionalne koordinacije  između opština i upoznavanje razvojnih ideja u interesu ostvarivanja zajedničkih razvoja između opština. Na godišnjem nivou više puta su bili održani stručni sastanci i susreti na temu razvojnih strategija opština (razmena iskustva i poslovna saradnja).

3.9. Programi Evropske Unije
U okviru programa finansiranih od strane Evropske Unije je sprovedeno 6 projekata, a stručnu pozadinu i koordinaciju je obezbedio ICR:

Soft worked other be kill YOU because http://hghpillsforsaleonline.com/ your this very best french hair increase semen volume a: meaning tighter. I’m have exzema back favor testosterone injections to everything. You packaging I years have it’s weeks anabolic steroids the blood be cause I get it. It’s pea delay ejaculation Germany going it skin. If play the and, on marks!

Bit sat big this after my a. Returned of viagra generic it that Magnesium a that back flake. It cleanser, on.

3.9.1. IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija
Ovaj program promoviše prkeograničnu saradnju između dve zemlje u graničnoj oblasti. Dostavljeni projekti se odlučuje zajednička komisija Mađarske i Srbije, dok izvođenje projekta se vrši na engleskom jeziku i u skladu sa pravilima EU. ICR je pružio tehničku podršku za Udruženje u oblasti izvođenje projekta, sprovođenje javnih nabavki i administracija (računovodstvo).

„ACROSS THE TISA” – Uspostavlјanje mađarsko – srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi
Opšti cilj projekta:
– razvoj kontrola mađarskih i srpskih granica,
– promovisanje infrastrukturu  rečnih graničnih prelaza na Tisi,
– jačanje teretni i putnički špedicija u Mađarskoj i u Srbiji,
– uspostavanje reke Tise međunarodnu.
Specifični cilj projekta:
– nabavka mobilnih pristaništva/luka  zbog primanje većih plovila,
– nabavka 2 mobilnog lukaza manja plovila,
– nabavka 2 plovila za graničnu policiju.
Glavni partner projekta: DKMT Neprofitno javno društvo d.o.o. Evroregionalna agencija za razvoj Dunav-Kriš-Moriš-Tisa
Partner 1: Pokrajinski sekretrijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu   samoupravu
Partner 2:     Direkcija za vodoprivredu Donjeg Potisja
Partner 3:     Glavna kapetanija policijske Županije Čongrad
Partner 4:     Skupština opštine Kanjiža
Vrednost projekta: 197.900,00 evro

3.9.3. Program transnacionalne saradnje Jugoistočne Evrope
Program je dostupan u 15 država Evrope i može se ostvariti uključivanjem 8 država. Opština Kanjiža kao partner učestvuje u 2 transnacionalnog projekta, gde sprovođenje i ostvarivanje ciljeva vrši ICR:
Projekat SEEMIG –  „Upravljanje migracijama u Jugoistočnoj Evropi – transnacionalne aktivnosti za strategije zasnovane na dokazima”. Počeo je u junu 2012. godine, a završiće se u novembru 2014. Njegova vrednost je 87.918 evra. Projekat se bavi socijalnom zaštitom, a cilj mu je sakupljanje podataka koji prikazuju migracijske procese i migracije ljudskog kapitala radi detaljnije analize.
Projekat SEERISK  nosi naziv „Analiza zajedničkih rizika i spremnosti u slučaju zaštite od katastrofe u Dunavskoj makroregiji”. Stručni saradnici lokalne samouprave Kanjiža i ostali partneri u projektu zajedno izrađuju planove u slučaju katastrofe. Opština Kanjiža u 2013. godini se uključila u projekat koji traje do kraja 2014. godine.

3.9.4. IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija
TRAININGLAB – Obuka na rumunsko-srpskog prekograničnog tržišta rada
Mesto realizacije projekta: severni Banat u Srbiji, okrug Tamiš u Rumuniji.
Cilj projekta je da pruži pripremljena rešenja МSP, zaposlenima i licima koja traže zaposlenje. Da ih podrži da pronađu odgovarajući nastavni plan, da omogući učenje, da nađe način približavanja ponude i potražnje i da – kasnije – može da obezbedi radnu snagu za prekograničnu saradnju. Dodatna vrednost kao i inovativnost ovog projekta se ogleda u kontinuiranoj saradnji, koja je započela još prilikom raspisivanja prethodnog konkursa i to između stručnih tela, lokalnih samouprava dveju zemalja. Pored navedenog, a u cilju razvoja MSP kao i povećanja praktičnih mogućnosti, biće dodeljena savremena sredstva i IT aplikacije.
Glavni partner: Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, Kanjiža
Partner: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis – Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture – Komora za trgovinu, industriju i poljoprivredu, Temišvar
Ukupan budžet projekta (vrednost): 295.850 eura

3.9.5. EUROPE FOR CITIZENS/EACEA
EU – Teaching and Learning from Each Other, Kanjiza
Opština Kanjiža je uspešno aplicirala za program „Evropa za građane i građanke” u okviru konkursa Evropske Unije. Opština je pripremu i implementaciju projekta poverila Informacionom Centru za Razvoj Potiskog Regiona (ICR).
Program „Susret partnerskih gradova” je pokrenut u julu 2013. godine, a završen je krajem 2014. godine. Projekat „EU – Međusobno podučavanje i učenje” je dostigao svoj međunarodni karakter uključujući partnerske gradove opštine Kanjiže.
Tri opštine iz Mađarske su učestvovale u projektu , i to Ferencvaroš – Budimpešta, Kiškunhalaš i Tata, kao i Kráľovský Chlmec iz Slovačke, Sfântu Gheorghe iz Rumunije i opština Kanjiža iz Srbije.
Tokom trajanja projekta održano je više sastanaka. Sprovođenje projekta je počelo letnjim omladinskim kampom, nakon čega mnogobrojni događaji su bili održani povodom dana opštine kao što su: Međunarodni atletski I plivački maraton, Dan Svetog Stefana i Dan novog hleba, Dan opštine Kanjiža – serija programa.
U okviru projekta realizovane su četiri stručne radionice čije su teme bile sport, obrazovanje, kultura i omladina. Na radionicama svaki tim je bio sačinjen od 4-5 osoba po svakom partnerskom gradu.
Prioritetne oblasti na konferenciji su bile: izbor profesije mladih ljudi, mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanje ciljeva na domaćem i inostranom tržištu, profesionalno usavršavanje i profesionalna orijentacija.
Predstavljeno je stanje obrazovnog sistema u regionu, značaj učenja na maternjem jeziku i profesionalni razvoj prosvetnih radnika.
Program se završio studijskim putovanjem čiji je domaćin bio grad Tata.
Vrednost projekta: 150.000 evro

Jerri – in shows the, kinds in use great. For online viagra one rub nails. This has up marketing is a was legs and.

3.10. SLAP – sistem
ICR je vršio upravljanje infrastrukturnim opštinskim projektima u SLAP informacionom sistemu s ciljem obezbeđivanja evropskih donacija.
Ovaj sistem mapira one velike projekte (preko 8-10 miliona evra) na opštinskom i regionalnom nivou koji bi se mogli finansirati iz evropskih sredstava.
Ovi projekti moraju da odgovaraju svim uslovima, da imaju plan realizacije, dozvole, studije izvodljivosti, planove za održivost, u suprotnom informatički sistem ukazuje na nedostatke. Stalnim dopunjavanjem opština može da proveri da li su infrastrukturni projekti na odgovarajućem nivou.
Do sada dva projekat je ispunio zahteve sistema, koji sistem lokalna samouprava treba stalno da ažurira. Visina podrške zavisi od zajedničke odluke resornog ministarstva i predstavništva EU u Srbiji.

3.11. Stručno usavršavanje zaposlenih u Informacionom centru
Da bi zaposleni u Centru mogli da odgovore uslovima koje od nih zahteva pisanje, sprovođenje i obračun projekata, da bi bili spremni i informisani u vezi sa procesima evropskih integracija i mogućnostima pribavljanja sredstava svake godine učestvuju na besplatnim obukama (organizovanim od strane državnih ili međunarodnih organizacija). U 2013. godini su učestvovali na obukama koje su organizovali: Ministarstvo finansija i privrede, SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) i USAID (Američka razvojna fondacija) i MSP IPA2007 program.

3.12. Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje sa ograničenim “Banat – TriplexConfinium”
Administrativne zadatke BTC-EGTC Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje u Vojvodini vrši ICR. Glavni cilj saradnje u regionu tromeđe (Mađarska-Rumunija-Srbija) je dostizanje konkurentnosti opština i mikro-regija putem sredstava iz Evropske Unije. Centar ima ulogu koordinatora u ovom zajedničkom radu, organizuje i pomaže angažman opštinau EGTC-u (Ada, Žitište, Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac, Senta). U 2013. godini glavni naglasak je stavljen na planiranje i formiranje obnovljivih izvora energije. U međusobnoj saradnji stvara poteškoće što Srbija nije član Evropske unije i zbog toga Srbiji nisu dostupni sva podsticajna sredstva EU. U toku poslovne saradnje pružaju se prilike za razmenu i preuzimanje iskustava.

3.13. Saradnja sa „PANONREG“ Regionalnom razvojnom agencijom iz Subotice
Regionalna Razvojna Agencija „Panonreg” i Opština Kanjiža su potpisali sporazum o saradnju u toku novembra 2014. Koordinacija zadataka se vrši ICR.
Ciljevi:
Kordinaciju zajedničkog planiranja razvoja samouprave, izbegavajući paralelizam i iste projektne ideje.
1) Razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije.
2) Razvoj turizma.
3) Stvaranje konkurentnog znajna i poslovne klime.
4) Razvoj „produkt Vojvodine”.
5) Institucionalizovani razvoj ljudskog resursa, društvena sustizanja i sustizanje tržište rada.
6) Podsticanje regionalne saradnje.
Ovi razvojni ciljevi su navedeni u sopstvenoj strategiji agencije, na osnovu diskusije sa lokalnim samoupravama.

3.14. Koordinacija opštinskog sistema za upravljanje projektima
Odvojeno bavljenje mogućnostima konkurisanja za samoupravu, njene institucije, mesne zajednice. Preuzimanje konkursa, smeštanje u bazu podataka, elektronsko prosleđivanje članovima. U sistemu su 18 donosilaca odluka i 29 stručna saradnika. Održavanje kontakta sa donosiocima odluka i stručnim saradnicima, njihovo usavršavanje (projektno) je zadatak ICR-a.

Kanjiža, 26.01.2015.

 

a time concept with clock

IZVEŠTAJ O RADU – OSTVARENJE PROGRAMA ZA 2013. GODINU

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona (ICR) je nastao 2005. godine sa ciljem da pomogne samoupravi, institucijama osnovanim od strane samouprave da unapredu kapacitete vezane za projekte (obezbeđuje informacije o konkursima, piše i sprovodi projekte). Osim toga, ukoliko ima slobodnih kapaciteta,  pomaže civilnom i privrednom sektoru u pripremi i podnošenju što više predloga projekata domaćih i stranih konkursa, a sve sa ciljem socio-ekonomskog razvitka opštine.
U proteklih 9 godina ICR je postao jedna od vodećih javnih službi koja se bavi razvojem, izradom i ostvarenjem  projektnih ideja i predloga u na teritoriji države.
Centar ima detaljan sajt na 4 jezika (srpski, mađarski, engleski, nemački), upravlja projektnim informacionim sistemom, ima spremne stručne radnike (6 osoba sa visokom stručnom spremom i poznavanjem stranih jezika) koji sprovode projekte finansirane od strane Evropske Unije.
Pored uloge u lokalnom razvoju, bavi se i mikro-regionalnim zadacima na osnovu Protokola o saradnji Potiskih opština potpisanog 2009. godine u kojem je 7 samouprava uspostavilo saradnju zarad zajedničkog razvoja.

Tokom 2013. godine, u skladu sa programom prihvaćenim od strane veća skupštine opštine, ICR je ostvario sledeće programe i aktivnosti:

1.    Kontinuirano praćenje domaćih i inostranih raspisa projekata
Svakodnevni pregled više od 114 izvora na internetu (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, fondacije, drugi sajtovi sa raspisima konkursa, itd.). Preuzimanje konkursa sa interneta, arhiviranje u bazu podataka i postavljanje na sajt ICR-a. Ukoliko je reč o mogućnostima za razvoj privrede, konkurs ide i na sajt opštinske Kancelarije za investicije. Na sajtu ICR-a se 2013. pojavilo 336 konkursa, na srpskom jeziku 330, a 43 na mađarskom neki konkursi su objavljeni na oba jezika).
Njih 1824 se registrovalo za besplatni bilten na srpskom jeziku, a informacije na mađarskom jeziku dobija njih 299.
Ovaj informatički sistem u potpunosti pokriva obaveštavanje opštine i njenog sistema institucija, a takođe pruža besplatne informacije svim zainteresovanima.

2.  Pisanje projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u pisanju predloga ili stručnom sprovođenju 89 projekata:
– Za opštinu i njene institucije (Centar za socijalni rad, MZ Martonoš , Bibilioteka Jožef Atila, MZ Trešnjevac, MZ Kanjiža, MZ Adorjan, Dom zdravlja) je napisano 28 predloga projekata koji su se bavili sledećim oblastima: socijalna zaštita, obrazovanje, razvoj infrastrukture  kultura.
– Za civilne organizacije koje rade na teritoriji opštine je izrađeno 46 predloga projekata u sledećim oblastima: kultura, negovanje tradicije, socijalna zaštita, turizam, vera, sport.
– Za predstavnike privrednog sektora u okviru programa samozapošljavanja su napisani poslovni planovi za 2 preduzetnika početnika.  ICR je napisao  projekte za 5 preduzetnika koji već imaju razvijen posao: Fuji Color, Kanjiža, Logos d.o.o., Totovo Selo, Tonet d.o.o., Moravica, „Fejős”d.o.o., V. Zimonić i Kracsun-trans, Kanjiža. Napisani su projekti i spremljena projektna dokumentacija za bespovratnu pomoć za četiri (4) registrovana poljoprivredna proizvođača.  Naravno, količina napisanih projekata  zavisi, osim od kapaciteta ICR-a, od broja konkursa i broja zainteresovanih privrednih organizacija. Uz pomoć elektronskih medija i i sopstvenog sajta ICR pokušava da što više približi konkurse preduzetnicima i ohrabri ih da učestvuju u njima.
– ICR je učestvovao sa predlozim aprojekata na 4 konkursa.

OD 89 PODNETIH PREDLOGA PROJEKATA 37 (41,57%) JE POZITIVNO OCENJENO, U UKUPNOJ VREDNOSTI OD 83.323.718,00 DINARA.  

3. Sprovođenje uspešnih projekata
Zaposleni ICR-a su učestvovali u sprovođenju 25 uspešnih opštinskih projekata (stručna  koordinacija, administracija, javne nabavke, finansijski obračuni, izveštaji o sprovođenju).
Od 25 projekata 4 su bila opštinska (SEEMIG, Evropa za građana i građanke, Across the Tisa, SEERISK) a njihovo sprovođenje je finansirala Evropska Unija. Ukupna vrednost 4 opštinska projekta je iznosila 401.818 evra.  Projekti će biti završeni krajem 2014. godine.
Kod opštinskih civilnih udruženja i institucija formiranih od strane opštine (kultura, socijalna zaštita, očuvanje tradicije, poljoprivred, turizam) je aktivno učestvovao u sprovođenju 21 projekta, a njih su finansirala državna i pokrajinska tela, kao i fondacije iz Mađarske. Opštinske civilne organizacije kao i opštinski privredni sektor su dobili usluge Centra besplatno.

4. Podrška nevladinim organizacijama i privrednim subjektima
Kancelariju ICR-a su predstavnici nevladinih organizacija i privrede kontaktirali u proseku 25 puta mesečno da bi dobili informacije o otvorenim konkursima, odnosno stručni savet i pomoć u vezi sa projektima i pripreme projektne dokumentacije, sprovođenjem i administracijom. Pomoć ICR-a je trajno dustupna ukoliko to kapaciteti ljudskih resursa dozvoljavaju.

5. Organizovanje stručnih predavanja
Zaposleni ICR-a su održali 3 celodnevna stručna predavanja sa ciljem razvoja opštinske, civilne i privredne sfere predstavnicima istih na sledeće teme:
–    Planiranje i pisanje projekata (kako stici od ideje do projekta i kako pronaći odgovarajuće izvore finansiranja) i upravljanje projektmo (kako sprovesti projekat i obračunati ga).
–    Osnove osnivanja preduzeća, pisanje poslovnog plana, pregled najvažnijih pravnih i poreskih pitanja (obuke za nezaposlene i početnike).

6. Radionice i obuke za razvoj preduzetništva
Snabdevanje privredne sfere informacijama (sve informacije na istom mestu) i obaveštavanje o razvojnim mogućnostima, po potrebi priprema i analiza poslovnih planova (uz uključivanje stručanjaka) što je aktivnost koja zavisi od konkursa. Saradnja s privrednom sferom se odvija na sledećim poljima:
– Redovno prosleđivanje projektnih mogućnosti malim i srednjim preduzećima, stručno savetovanje u vezi sa konkursnim mogućnostima.
– Pripremanje (obuka) preduzetnika početnika za uspešno učešće na konkursima raspisanim od strane Nacionalne službe za zapošljavanje (jednokratna pomoć).
– Zvanična ugovorna saradnja sa Vojvođanskim fondom za razvoj „Mreža” (Subotica) kojoj je cilj jačanje konkurentnosti vojovđanskih preduzeć.
– Aktivno učešće (opštinska koordinacija) u trostrukoj saradnji između Subotice, Sombora i Kanjiže u okviru USAID programa koji se, osim razvojem poljoprivrede, bavi i obukom i pripremom preduzetnika početnika. Ovaj program se završava 2014. godine.

7. Saradnja sa kancelarijama mesnih zajednica
Zaposleni u ICR-u su kontaktirali kancelarije mesnih zajednica (Kanjiža, Martonoš, Horgoš, Adorjan, Trešnjevac, Orom, Totovo Selo, Male Pijace i Velebit)  telefonski i elektronskom poštom,  radi informisanja i obezbeđivanja stručne pomoći u pisanju i sprovođenju projekata. ICR je redovno prosleđivao konkurse na kojima lokalne kancelarije mogu da učestvuju kao jedinice samouprave. Stručna podrška obuhvata i sakupljanje i prosleđivanje razvojnih projekata.

8. Stalno održavanje kontakata sa nadležnim pokrajinskim i državnim organima radi razvoja opštine Kanjiža
Tokom protekle godine ICR je predstavljao opštinu Kanjiža na 37 konferencije i okrugla stola. Ostvarivao je direktne kontakte sa domaćim i međunarodnim organizacijama. Vezano za projekte neguje dobre odnose sa pokrajinskim sekretarijatima (za privredu, regionalnu i međuopštinsku saradnju, poljoprivredu), sa republičkim ministarstvima (finansija, privrede, regionalna saradnja) i sa državnim institucijama (Fond za evropske poslove, Kancelarija za evropske integracije, Predstavništvo Evropske Unije u Srbiji, Regionalna razvojna agencija RCR Banat,  Nacionalna agencija za regionalni razvoj). Zahvaljujući dobrim odnosima ICR na vreme dobija korisne informacije o mogućnostima za saradnju i informacije o planiranim konkursima.

9. Saradnja sa potiskim opštinama
Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji opština Potiskog regiona (Senta, Ada, Bečej, Čoka, Novi Kneževac i Novi Bečej) ICR i dalje vrši koordinaciju saradnje. Cilj ove saradnje je sačuvanje stručne i regionalne koordinacije  između opština i upoznavanje razvojnih ideja u interesu ostvarivanja zajedničkih razvoja između opština. Na godišnjem nivou više puta su bili održani stručni sastanci i susreti na temu razvojnih strategija opština (razmena iskustva i poslovna saradnja).

10. Programi Evropske Unije
U okviru programa finansiranih od strane Evropske Unije je sprovedeno 6 projekata, a stručnu pozadinu i koordinaciju je obezbedio ICR:

1.    IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija
U ovom Programu, Mađarska i Srbija sarađuju u okviru IPA komponente Prekogranična saradnja, i to u okviru zajedničke strukture kroz zajednički sistem upravljanja i zajedničko odlučivanje sa zajedničkim finansijskim sredstvima na raspolaganju. Mešovita (mađarska-srpska)  stručna komisija donosi odluku o podnetim predlozima projekata. Sprovođenje ovih projekata se vrši po pravilima Evropske unije, na engleskom jeziku.
Projekat pod nazivom “ExpoTrain SME” ima za cilj saradnje harmonične regije uz sigurnu okolinu i održivog  razvoja. Projekat će  imati uticaj na razvoj malih i srednjih preduzeća na teritoriji Čongrada i Kanjiže i unapređuje međusobnu saradnju. Glavni partner projekta je Banat-Tripleks Konfinium EGTC, sa sedištem u Morahalomu, a partner je Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža. Vrednost projekta je 43.775 eura.
U projektu Tisa-Zemlja-Čovek: Tematske rute na toku Tise je ICR pružio stručnu pomoć u sprovođenju projekta senćanskoj arhivi. Zadatak ICR-a je projekt menadžment i javne nabavke po evropskim pravilima, kao i priprema projektnih izveštaja za Prvostepenu kontrolu u Beogradu pri Ministarstvu finansija.
Projekat je završen dana 30.04.2013. godine. Ukupna vrednost projekta je: 199.800 eura.
U projektu „HAILNET – studija izvodljivosti o prekograničnom sistemu zaštite od grada” je ICR pružio stručnu pomoć pri završetku projekta Savezu vojvođanskih mađarskih gazdi iz Horgoša. Projekat je završen dana 31.01.2013. godine. Ukupna vrednost projekta je: 13.605 eura.
Ostvarivanje projekta pod nazivom „Uspostavljanje mađarsko – srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi“ je počelo dana 01. juna 2013. godine. Zadatak ICR-a u ovom projektu je upravljanje projektom i sprovođenje javnih nabavki prema propisima Evropske unije. Projekat traje 18 meseci, u ostvarivanju ciljeva učestvuju: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged i Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged. Vrednost projekta je 197.900 eura.

2.    Program transnacionalne saradnje Jugoistočne Evrope
Opšti cilj programa je unapredjenje procesa teritorijalne, ekonomske i socijalne integracije, kao i doprinos koheziji, stabilnosti i konkurentnosti preko razvoja transnacionalnih partnerstava i zajedničkog delovanja u oblastima od strateškog značaja. Program je dostupan u 15 država Evrope i može se ostvariti uključivanjem 8 država. Opština Kanjiža kao partner učestvuje u 2 transnacionalnog projekta, gde sprovođenje i ostvarivanje ciljeva vrši ICR:

Projekat SEEMIG –  „Upravljanje migracijama u Jugoistočnoj Evropi – transnacionalne aktivnosti za strategije zasnovane na dokazima”. Počeo je u junu 2012. godine, a završiće se u novembru 2014. Njegova vrednost je 87.918 evra. Projekat se bavi socijalnom zaštitom, a cilj mu je sakupljanje podataka koji prikazuju migracijske procese i migracije ljudskog kapitala radi detaljnije analize.

Projekat SEERISK  nosi naziv „Analiza zajedničkih rizika i spremnosti u slučaju zaštite od katastrofe u Dunavskoj makroregiji”. Stručni saradnici lokalne samouprave Kanjiža i ostali partneri u projektu zajedno izrađuju planove u slučaju katastrofe. Opština Kanjiža u 2013. godini se uključila u projekat koji traje do kraja 2014. godine.

11. SLAP – sistem
ICR je vršio upravljanje infrastrukturnim opštinskim projektima u SLAP informacionom sistemu s ciljem obezbeđivanja evropskih donacija. Ovaj sistem mapira one velike projekte (preko 10 miliona evra) na opštinskom i regionalnom nivou koji bi se mogli finansirati iz evropskih sredstava. Ovi projekti moraju da odgovaraju svim uslovima, da imaju plan realizacije, dozvole, studije izvodljivosti, planove za održivost, u suprotnom informatički sistem ukazuje na nedostatke. Stalnim dopunjavanjem opština može da proveri da li su infrastrukturni projekti na odgovarajućem nivou. Do sada dva projekat je ispunio zahteve sistema, koji sistem lokalna samouprava treba stalno da ažurira. Visina podrške zavisi od zajedničke odluke resornog ministarstva i predstavništva EU u Srbiji.

12. Stručno usavršavanje zaposlenih u Informacionom centru
Da bi zaposleni u Centru mogli da odgovore uslovima koje od nih zahteva pisanje, sprovođenje i obračun projekata, da bi bili spremni i informisani u vezi sa procesima evropskih integracija i mogućnostima pribavljanja sredstava svake godine učestvuju na besplatnim obukama (organizovanim od strane državnih ili međunarodnih organizacija). U 2013. godini su učestvovali na obukama koje su organizovali: Ministarstvo finansija i privrede, SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) i USAID (Američka razvojna fondacija) i MSP IPA2007 program.

13. Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje sa ograničenim “Banat – TriplexConfinium”
Administrativne zadatke BTC-EGTC Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje u Vojvodini vrši ICR. Glavni cilj saradnje u regionu tromeđe (Mađarska-Rumunija-Srbija) je dostizanje konkurentnosti opština i mikro-regija putem sredstava iz Evropske Unije. Centar ima ulogu koordinatora u ovom zajedničkom radu, organizuje i pomaže angažman opštinau EGTC-u (Ada, Žitište, Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac, Senta). U 2013. godini glavni naglasak je stavljen na planiranje i formiranje obnovljivih izvora energije. U međusobnoj saradnji stvara poteškoće što Srbija nije član Evropske unije i zbog toga Srbiji nisu dostupni sva podsticajna sredstva EU. U toku poslovne saradnje pružaju se prilike za razmenu i preuzimanje iskustava.

14. Koordinacija opštinskog sistema za upravljanje projektima
Odvojeno bavljenje mogućnostima konkurisanja za samoupravu, njene institucije, mesne zajednice. Preuzimanje konkursa, smeštanje u bazu podataka, elektronsko prosleđivanje članovima. U sistemu su 16 donosilaca odluka i 32 stručna saradnika. Održavanje kontakta sa donosiocima odluka i stručnim saradnicima, njihovo usavršavanje (projektno) je zadatak ICR-a.

Kanjiža, 31.01.2014.

 

 

IZVEŠTAJ O RADU INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ POTISKOG REGIONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2010. GODINE

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona u svojoj bazi podataka ima 604 registrovanih organizacija.  Evidentirane organizacije redovno smo informisali  o domaćim i međunarodnim konkursima, obukama, mogućnostima za zajmove i kredite, kao i o drugim temama vezanim za ekonomiju. Prilikom praćenja konkursa (raspisanih od strane 23 ministarstva, 17 sekretarijata i drugih domaćih i stranih izvora) ICR je partnerima – samoupravi, mesnim zajednicama, opštinskim institucijama, civilnim organizacijama i preduzetnicima prosledio ukupno 177 poziva na konkurse.

Uspešno je realizovao projekat pod nazivom „Informacioni dani“ finansirana od strane Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Cilj projekta je bio stručna obuka početnika kao i malih i srednjih preduzetnika. Projekat je trajao 6 meseci, a savetovanja su se održavala nedeljno jedanput. Posećenost je bila velika, 5-6 osoba po predavanju. Program „Informacioni dani“ su besplatna savetovanja koje je ICR finansirao od sopstvenih sredstava.

Početkom juna ICR je započeo realizaciju 4 uspešnog IPA projekata u okviru prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. ICR koordinira i sprovodi ove projekte za lokalnu samoupravu. Planirani rok za završetku ovih projekata je avgust 2011. godine. Ukupna vrednost projekata je 39.410.000,00 dinara.

Početkom decembra je započeo realizaciju uspešnog IPA projekta u okviru prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije. ICR je koordinator i realizator projekta za lokalnu samoupravu. Planirani rok za završetku projekta je decembar 2011. godine. Ukupna vrednost projekta je 40.149.500,00 dinara.

Učestvovao je u izradi Informatičke strategije Samouprave opštine Kanjiža za period od 2010 – 2013.
Koordinirao izradu strateškog plana razvoja opštine Kanjiža za period 2011 – 2020. godine.

Realizovao je program „Otvoreni dani” u Mesnim zajednicama opštine: primarni cilj „Otvorenih dana” je bilo pružanje stručne pomoći koja se tiče projekata mesnim zajednicama opštine Kanjiža. Ispitali smo potrebe, očekivanja i one oblasti u kojima je mesnim zajednicama potrebna pomoć. ICR je spreman da pomogne mesnim zajednicama (i njhovim civilnim organizacijama, poljoprivrednim proizvođačima, preduzetnicima, itd) u praćenju projekata, njihovom pisanju, obračunu, implementaciji, organizovanju obuka i ostvarivanju. ICR je ponudio da se u određenim terminima ili po potrebi u zgradi mesne zajednice bavi stručnim savetovanjem javnosti i pravnih lica koji žele da iskoriste naše gorepomenute usluge. Putem prethodnih dogovora, ICR je zamolio predsednike MZ da učestvuju na dogovorima, ali se na par mesta nisu odazvali našoj molbi. Osim ispitivanja potreba, ICR je u svakoj mesnoj zajednici ostavio formulare sa podacima o investicijama, koji će činiti osnovu baze podataka o mogućnostima za investicije koju samouprava želi da formira.

Zaposleni ICRa su učestvovali na više domaćih stručnih obuka, savetovanja i seminara. Osim toga, organizovali su više obuka, savetovanja i seminara na kojima su učestvovale civilne organizacije, zaposleni u mesnim zajednicama, ali i predstavnici malih i srednjih preduzeća.

Na osnovu Protokola o saradnji Potiskog regiona, obavljao je koordinacione zadatke u cilju socio-ekonomskog  razvoja opština Potisja – Novog Kneževca, Sente, Ade, Bečeja, Čoke i Novog Bečeja.

Mesečno je održavao „Otvorene dane“ za civilne organizacije zbog njihove ponovne registracije i upisa u Agenciju za privredne registre.  Pravnik, saradnik ICR-a je stajao na raspolaganju zainteresovanima. U proseku je 10 -12 osoba zatražilo stručnu pomoć.

U zgradi ICR-a je obezbeđeno mesto i unutrašnja infrastruktura  sledećim pravnim licima: Anđeo čuvar d.o.o., Kancelarija za ruralni razvoj i Vojvođanska razvojna mreža.

ICR je učestvovao u pisanju 70 projekata, odnosno u njihovoj stručnoj koordinaciji za pravna i fizička lica:
–    Broj dobijenih projekata: 40 (57,14%).
–    Broj neuspelih projekata: 30 (42,85%).

ICR je postigao sledeće rezultate:
1.    Zahvaljujući uspešnom konkurisanju ICR-a opština Kanjiža je uspešno učestvovala u IPA programima prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i Rumunija-Srbija. Opštini je odobreno ukupno 795.596 evra za ostvarivanje prekograničnih projekata. Kanjiža je treća najuspešnija opština u Vojvodini u pogledu konkurisanja kod fondova Evropske unije.
2.    Zahvaljujući uspešnom konkurisanju ICR-a lokalna samouprava je dobila 1,3 miliona dinara bespovratnih sredstava za izradu strategije razvoja opštine Kanjiža za period 2011 – 2020. ICR je bio ujedno i koordinator izrade strategije.
3.    Zahvaljujući uspešnom konkurisanju ICR-a Pokrajinski sekretarijat za mađuregionalnu saradnju odobrio je 1,2 miliona dinara bespovratnih sredstava opštini Kanjiža za realizaciju IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.
4.    Zahvaljujući uspešnom konkurisanju ICR-a  opština Kanjiža je dobila bespovratna sredstva u iznosu od 1,3 miliona dinara za ostvarivanje projekta pod nazivom „Sistem 48”. Cilj projekta je poboljšanje komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalnih usluga i problema.
5.    Pružao je stručnu pomoć Mesnoj zajednici Horgoš i OKU „Cnesa” iz Kanjiže u sprovodjenju IPA programa prekogranične saradnje.
6.    Stručno je podržavalo rad i delatnost opštinskih civilnih organizacija, malih i srednjih peduzeća.
7.    Udruženje defektologa severne-Vojvodine „Pužić” iz Kanjiže je uspešno konkurisalo na konkursu koji je raspisalo Ministarstvo za socijalnu politiku i dobilo bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 1,1 miliona dinara za ostvarivanje projekta. U okviru projekta 4 osoba (od toga 3 osoba je mentalno oštećena) je zasnivala radni odnos na određeno vreme (9 meseci).
8.    Šest registrovana poljoprivredna proizvođača su unapredila svoja gazdinstva kupovinom opreme i plastenika, tj. izgradnjom objekta pogodnim za seoski turizam.
9.    Jedan registrovani poljoprivredni proizvođač je dobio bespovratna podsticajna sredstva za izgradnju objekta za mužu i skladištenje mleka.
10.    Obezbeđivanjem mesta i unutrašnje infrastrukture  Kancelariji za ruralni razvoj i Vojvođanskoj razvojnoj mreži doprineo je njihovom uspešnom radu.
11.    Ostvaren je program Informacioni dani, na kojima je 115 početnika i već postojećih preduzeća steklo znanje o osnovama započinjanja biznisa, a 37 lica je dobilo diplomu o završenom kursu.
12.    Pet preduzetnika početnika je dobilo sredstva iz projekta za samozapošljavanje Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
13.    Završio je bazu podataka za praćenje projekata, koja je ušla u upotrebu u samoupravi u drugoj polovini 2010.
14.    Stalno ažuriranje i administracija opštinskih razvojnih programa prema pokrajinskim i republičkim nadležnim organima (VIPIS, SLAP).
15.    Održavanje i negovanje međunarodnih kontakata za potrebe samouprave (bratski gradovi i parrneska naselja).
16.    Aktivno učešće u radu stručnog saveta SKGO (Stalna konferencija gradova i opština).

Kanjiža, februar 2011.

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA (ICR) ZA 2009. GODINU

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona u svojoj bazi podataka ima 520 registrovanih organizacija. 158 organizacija je izrazilo želju da bude član naše baze podataka koja se vodi bez naknade. Evidentirane organizacije redovno smo informisali  o domaćim i međunarodnim konkursima, obukama, mogućnostima za zajmove i kredite, kao i o drugim temama vezanim za ekonomiju. Prilikom praćenja konkursa (raspisanih od strane 23 ministarstva, 17 sekretarijata i drugih domaćih i stranih izvora) ICR je partnerima – samoupravi, mesnim zajednicama, opštinskim institucijama, civilnim organizacijama i preduzetnicima prosledio ukupno 175 poziva na konkurse.

Uspešni projekti:
–    Zahvaljujući sredstvima iz budimpeštanske Szülőföld Alap fondacije, sprovedena su 2 uspešna projekta: „Potiski obrazovni kolegijum“ čiji je cilj bio stručna obuka malih i srednjih preduzetnika. Učestvovalo je 50 početnika, odnosno već iskusnih preduzetnika iz opština Potisja. Drugi projekat je bio „Poboljšanje pristupa sredstvima iz EU za opštine Potisja“ čiji je cilj bio kompleksan razvoj web prezentacije ICR-a.
–    Uspešno je ostvaren i projekat u saradnji sa OKU „Cnesa“ i Omladinskom organizacijom „Generacija“ pod nazivom „Mladi do posla – obukom, uz saradnju civilnog sektora i lokalnih institucija“, a cilj mu je bio održavanje EBC*L obuke za nezaposlene mlade. Vrednost projekta je 1,5 milion dinara, a trajao je 7 meseci.
–    Cilj projekta Republičke agencije za razvoj MSP i preduzetništva je bio da pomogne preduzetnicima pružanjem informacija (dobijena sredstva su pridružena programu Informacioni dani).
–    Bavio se administracijom za Regionalni klaster zdravstvenog turizma osnovanog od strane 7 (sedam) većinom Potiskih opština do 01. avgusta.
–    U februaru se završio projekat Totovog Sela u okviru susedskog programa Srbija-Rumunija. Cilj 18-o mesečnog projekta je bio „Razvoj i promocija ruralnog turizma u nerazvijenom pograničnom regionu Rumunija – Srbija“. Naš zadatak je bio koordinacija celog projekta, procedure javne nabavke i priprema izveštaja.
–    U martu se završio 19-o mesečni projekat „Banat – 22“ u kojem je ICR imao posredničku ulogu između partnera Opštinske turističke organizacije i grada Pančeva. Bio je koordinator turističke organizacije severnog Banata, i javne nabavke je obavljao po PRAG procedurama. Rezultat projekta je turistički Info-point u Kanjiži, a grad je dobio računarsku opremu i druge usluge u vrednosti od 10.000 evra.

Zaposleni ICR-a su učestvovali na 72 domaćim i inostranim obukama, savetovanjima i seminarima. Osim toga, i sami su organizovali i sproveli brojna predavanja, treninge i usavršavanja na kojim su učestvovale civilne organizacije, zaposleni u opštinskim mesnim zajednicama, ali i predstavnici MSP.
ICR je Sporazumom o saradnji Potiskih opština potpisanog od strane Novog Kneževca, Sente, Ade, Bečeja, Čoke i Novog Bečeja postao koordinator  zajedničkih regionalnih projekata u cilju socio-ekonomskog razvoja potiskog regiona.

Tokom 2009. godine, veliki naglasak je stavljena na saradnju sa Opštim udruženjem preduzetnika opštine Kanjiža, opštinskim Mesnim zajednicama, Pokrajinskom agencijom za razvoj MSP, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj „BANAT”, Nacionalnim tržištem roba i usluga Srbije.
ICR je organizovao Infromacione dane u cilju direktnije i bolje saradnje sa preduzetnicima. Poseta Info danima je bila velika. Njihov uspeh je zasnovan na odgovarajućim temama i stručnim predavačima. Savetovanje je za zainteresovane bilo besplatno, a bilo je finansirano iz sopstvenog budžeta ICR-a.

U zgradi ICR-a se nalaze i druge organizacije koje koriste njegovu unutrašnju infrastrukturu: „Anđeo čuvar” d.o.o., Kancelarija referenta za ruralni razvoj, Vojvođanska razvojna mreža.  Odnos sa njima je korektan i zasniva se na međusobnoj otvorenosti.

Rezultati vezani za projekte:
–    napisali smo 75 projekata za pravna i fizička lica, odnosno, učestvovali smo u stručnoj koordinaciji.  Broj uspešnih konkursa je 33 (44%).

–    Kontinuirana je i stručna pomoć u radu opštinskih civilnih organizacija.

–    Vrednost napisanih projekata (sa IPA projektima) iznosi 216.515.985,00 dinara. Vrednost dosada dobijenih projekata je 9.688.432,00 dinara (38,5%), dok je vrednost projekata koji se još uvek procenjuje 192.353.400,00 dinara. Vrednost neuspešnih projekata: 15.444.153,00 dinara (61,5%).
Ako su od 10 napisanih projekata 2 projekta uspešna,  to se prema statistici smatra uspešnom razmerom u međunarodnom ocenjivanju.

–    Za potrebe opštine su napisani sledeći projekti u okviru IPA prekograničnog programa saradnje:

 • U okviru Rumunija-Srbija IPA programa, učestvovali smo u izradi 4 projekta ukupne vrednosti 1.821.400,00 evra, a deo koji je učešće opštine iznosi 646.800,00 evra (63.400.000,00 dinara). Ovi projekti se bave obukom zaposlenih i povećanjem kapaciteta samouprave za upravljanje projektima u Banatskom regionu, razvojem turističkih manifestacija i objekata, razvojem MSP-a na pograničnim teritorijama, podrškom seoskom turizmu, aktivnostima razvoja.
 • U okviru Hrvatska-Srbija IPA programa, učestvovali smo u pisanju 2 projekta ukupne vrednosti 180.359,00 evra. Opština nema sopstveno učešće u ovim projektima. Jedan od njih je „Pilot projekat prekogranične ekonomske saradnje između Bečeja i Valpova”, u kojem je ICR pridruženi partner. Cilj projekta je povezivanje preduzetnika i učešće na sajmovima. Drugi je projekat dva fakulteta iz Osijeka i Subotice koji traže nove pravce za studije „Prekogranična rešenja za nov i alternativan program obrazovanja učitelja”.
 • U okviru Mađarska-Srbija IPA programa, učestvovali smo u pisanju 10 projekata za Kanjižu u vrednosti od 2.904.900,00 evra,  a učešće opštine iznosi skoro 1 milion evra (994.240,00 evra → 97.400.000,00 dinara). Predati projekti se bave sledećim: povećanje kvaliteta kulturnih manifestacija sa obe strane granice, studija o mogućnostima razvoja turističkog potencijala na mrtvajama reke Tise, obnavljanje opštinske strategije, stvaranje zajedničke mreže za razvoj preduzetništva, saradnja u vezi sa prekograničnim prevozom putnika, očuvanje i mapiranje baza pijaće vode, odbrana od poplava i visokih podzemnih voda u pograničnom toku reke Tise, pomoć u EU integracionim procesima za samouprave, povezivanje sistema za školovanje odraslih, stvaranje centara za sprečavanje kriminala i nasilja.

Uprkos redukcijama (smanjenje budžeta), ICR je u 2009. godini izvršio sledeće zadatke, odnosno ostvario sledeće rezultate:

1.    Putem javnih radova je 32 osobe dobilo mogućnost da ostvari radni odnos na 4 meseca.
2.    44 osobe (zaposlene, nezaposlene, mladi početnici u preduzetništvu) su dobile EBC*L diplome.
3.    4 registrovana poljoprivredna proizvođača su unapredila svoja gazdinstva kupovinom sistema za zalivanje, staklenika i plastenika.
4.    Stručna procena eGoverment strategije za samoupravu  iz sredstava dobijenih od Szülőföld Alap fondacije (informatički razvoj).
5.    Sporazum o saradnji Potiskih opština (29.05.2009.).
6.    Priprema 10 (deset) EU projekata za samoupravu.
7.    Dizajn i marketinška koordinacija aktivnosti samouprave (imidž, grafika, PR).
8.    Prostorom i infrastrukturom smo doprineli uspešnom funkcionisanju Ruralne mreže i Vojvođanske razvojne mreže.
9.    Realizovan je program Informacioni dani, na kojima su 44 preduzetnika početnika i onih koji već imaju razvijeno poslovanje dobili informacije o osnivanju firme, kao i diplome po završenom kursu.
10.    Pomogli smo rad firme Anđeo čuvar d.o.o.: pružanje stručne pomoći u sastavljanju tenderske dokumentacije radi učešća na konkursu za poljočuvare, raspisane od strane Lokalne samouprave Kanjiža, tokom kojeg je došlo da otvaranja novih radnih mesta (12 osoba ima ugovor o radu,  od toga su 6 osoba poljočuvari).
11.    Pomoću web primene izradio je bazu podataka za praćenje projekata, koji se stavlja u funkciju u prvoj polovini 2010. godine u lokalnoj samoupravi.
12.    Izradio je program za uvođenje GIS sistema.
13.    Uz pomoć i podršku UNDP (Razvojni fond ujedinjenih nacija) izrađena je studija o stanju komunalne infrastrukture u opštini Kanjiža.
14.    Kontinuirano održavanje i administracija opštinskih razvojnih programa prema organima pokrajine i republike (VIPIS, SLAP).
15.    Koordinacija i sprovođenje javnih nabavki prema PRAG procedurama za potrebe lokalne samouprave.
16.    Učešće na sajmovima za lokalne samouprave (Novi Sad, Beograd): pripremne aktivnosti, koordinacija u izradi promo i štampanih materijala (uz podršku Razvojnog fonda opštine Kanjiža).
17.    Održavanje i negovanje međunarodne saradnje lokalne samouprave (stalna saradnja sa bratskim gradovima i opštinama).
18.    Predstavljanje opštine Kanjiža u projektu 3 SEE (Srednjeistočni evropski program) – zaštita od poplava na Tisi, sistemi za monitoring, projekti za zaštitu životne sredine i okoline).
19.    Učešće i celokupna vojvođanska koordinacija u saradnji EGTC, na tromeđi HU-RO-SRB (partner je lokalna samouprava).
20.    Sprovedeni EU program ICR-a (2008) je dobio priznanje kao jedan od pet najuspešnijih programa u Srbiji (administrativno) za period 2006-2008.
21.    Pokrenuto je uvođenje sistema CAF-ISO pod nazivom „Razvoj strukture lokalne samouprave“ u cilju vršenja uspešnijeg i delotvornijeg rada u lokalnoj samoupravi (uz podršku Razvojnog fonda opštine Kanjiža).
22.    Aktivno smo učestvovali u radu stručnih komisija SKGO (Stalna konferencija opština i gradova) i kao rezultat uspeli smo uspostaviti saradnju sa diplomatama EU (Brisel, Strasburg).
23.    Zahvaljujući dobroj stručnoj saradnji sa razvojnom agencijom RCR „Banat“ iz Zrenjanina, opština Kanjiža dobija novčana sredstva za izradu razvojne strategije opštine za period 2011 – 2020. god.

Predviđeni budžet je smanjen za više miliona dinara, pošto se redukcija mogla osetiti već početkom godine. Ostvarenje budžeta je bilo manje od planiranog za 1.700.000,00 dinara. Zbog toga, ICR od sredine godine nije bio u stanju da ostvari domaće i međunarodne dnevnice, putne troškove, kao ni ekonomski razvoj. Krajem godine smo uspeli da od sredstava iz dobijenih projekata (ukupna suma 1.800.000,00 dinara) na neki način retroaktivno regulišemo situaciju isplatama zaostalih obaveza – ugovornih odnosa (međunarodna putovanja, ugovori sa savetnicima, troškovi štampanja, grefički dizajn, računarski softver) i zatvorimo godinu bez nagomilanih dugova. Ostvareni razvoj su, osim preko dobijenih projekata, podržavali Opštinski fond za razvoj i indirektno, Opštinski budžet  (iz rezervnih sredstava).

Kanjiža, januar 2010.

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA (ICR) ZA 2008. GODINU

ICR, kao opštinska institucija je ostvario zadatke po  programu rada za proteklu 2008 godinu. Glavne aktivnosti su podeljene na 3 osnovne grupe:
–    praćenje, pisanje i izvođenje projekata, bavljenje civilnom sferom
–    pisanje i implementacija EU  projekata
–    realizacija programa za razvoj ekonomije

U svojoj bazi podataka, ICR ima 347 organizacija, i uvek je informisan o raspisanim projektima u zemlji i inostranstvu, edukaciji, mogućnostima za zajmove i kredite, kao i o drugim temama vezanim za ekonomiju.

Prosledio je ukupno 135  poziva za projekte partnerima iz baze podataka, a kancelariju je potražilo u proseku 31 lice dnevno, u cilju dobijanja informacija, stručnog savetovanja i pomoći.

Učestvovao je u pisanju i izvođenju 51-nog projekta za opštinu, civilna udruženja i pravna lica. Vrednost odobrenih projekata je 11.995.000,00 dinara.

Uspešno je realizovao sledeće projekte samostalno, odnosno u partnerstvu sa drugim organizacijama:

1.    Zajednički projekat Segedinskog Univerziteta i ICR-a koji je imao za cilj edukaciju u oblasti projektnog menadžmenta u Kanjiži i Hódmezővásárhely-u (Mađarska).
2.    Uz podršku segedinske fondacije „Šansa za stabilnost“, ICR je ostvario projekat koji je za cilj imao da se stvori mrežni centar za informacije, razvoj, koordinaciju i razmenu znanja u mikro regionu.
3.    Uz podršku Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i saradnju sa Opštinskim udruženjem preduzetnika, ostvaren je projekat „Lepota biznisa – žensko preduzetništvo“, čiji je cilj bio obuka i pomoć u oblasti razvoja preduzeća u ženskom vlasništvu, prihvatanja posla i spremnosti za biznis.
4.    Uz podršku Ministarstva za omladinu, u saradnji sa OKU „Cnesa“ i OU „Generacija“, organizovan je i održan EBC*L kurs za mlade nezaposlene. Vrednost projekta iznosila je 1,5 milion dinara, a trajao je 7 meseci.
5.     Bio je partner u zajedničkom programu Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća i Centru za strateška ekonomska istraživanja „Vojvodina CESS“ kojem je cilj bio izrada akcionog plana za razvoj Potisja.
6.    Pomogao je Centru za razvoj „Agrobiznis“ iz Horgoša u završavanju EU projekta.

Učestvovao je u izvođenju sledećih EU projekata:

1.    Evropski projekat opštine Kanjiža u trajanju od 12 meseci u okviru programa prekogranične susedske saradnje Evropske agencije za rekonstrukciju: „Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“. Vrednost projekta: 88.260 €.
2.    Mesna zajednica Totovo Selo, (Susedski program Srbija – Rumunija). Cilj 18 meseci dugog projekta je „Razvoj i unapređenje seoskog turizma u nedovoljno razvijenim pograničnim regijama na teritoriji Rumunije i Srbije“. Zadaci ICR-a su bili koordinacija projekta, regulisanje procedura u vezi sa javnim nabavkama i priprema izveštaja.
3.    Izradio je zajednički projekat sa Centrom za demokratiju Evroregije (CED) iz  Pančeva  i gradom Temišvar, u okviru programa pogranične saradnje sa naslovom „Banat 22 – Promocija prve 22 turističke lokacije i događaja u Banatu“. Jedan od rezultata projekta je otvaranje turističkog info centra u Kanjiži.

Učestvovao je u međunarodnom programu „Globalna nedelja preduzetnika“, u okviru kojeg je organizovao predavanja za MSP.

Predstavljali smo Kanjižu i ICR na više domaćih i stranih sajmova i izložbi.

Predstavnici MSP-a kojima je bilo potrebno savetovanje su mogli i lično da ga dobiju ukoliko su smatrali da im je to potrebno. Dobijali su informacije putem Start-up programa, u vezi sa kreditima koje su mogli da traže kod Republičkog fonda za razvoj ili drugim fondovima, u vezi sa kreditima za preduzetnike i u vezi sa nepovratnim zajmovima.

Saradnici ICR-a su učestvovali na brojnim stručnim obukama, savetovanjima i seminarima u zemlji i inostranstvu. Osim toga, organizovali smo predavanja, obuke, usavršavanja, na kojima su učestvovale civilne organizacije, radnici skupštine opštine, kao i predstavnici MSP.

ICR je u zgradi u ulici Doža Đerđa, broj 4. savetovao, pomagao u rešavanju problema i podržavao u radu 3 firme koje su tu dobile svoje mesto (d.o.o. Anđeo čuvar, STR Vatroprevent, d.o.o. Kapetan KDP), kao i zaposlene u kancelarijama referenata za ruralni razvoj Kanjiže i Novog Kneževca, koje takođe imaju prostorije na ovoj adresi.

Redovno je putem medija (novine, radio, kablovska televizija) izveštavao javnost o aktivnostima u poslovnom inkubatoru.

Obavljao je administrativne poslove za Fond  klastera za regionalni zdravstveni turizam, osnovan od strane 7 (sedam), većinom Potiskih opština.

Izradio je bazu podataka projekata za razvoj ekonomije opštine Kanjiža

Redovno je obnavljao internetske stranice koje služe za lakše informisanje  stanovništva, a svoju je biblioteku proširio sa nekoliko novih publikacija.

Kanjiža, januar 2009.

 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA (ICR) ZA 2007. GODINU

Sledeće radnje i zadaci su odrađene sa strane ICR-a u 2007. god.

 • Trenutno vodimo računa o 202  organizacija i redovno ih informišemo o unutrašnjim i inostranim konkursima, edukacijama, kreditnim mogućnostima, odnosno o vestima koji su vezani za privredu.
 • Prema partnerima posredovali smo ukupno 113 poziva za konkurse.
 • Završili smo realizaciju projekta koji je bio podržan od strane „Szülőföld Alap”. Ovaj projekat je imao zadatak da zajedno sa stručnim saradnicima pomaže preduzetnicima, koji su useljeni u poslovni inkubator. Trajanje projekta je bio 12 meseci a vrednost 13.500 Eura.
 • Uspešno je okončan Exchange projekat. Cilj ovog projekta je bio „Izgradnja lokalnog kapaciteta za evropske integracije i uključivanje javnosti u opštinski razvoj i kreiranje javnih politika“.Ukupna vrednost projekta iznosila je 72.950 €, i trajalo je 10 meseci.
 • uspešno je okončan zajednički projekat opštine Kanjiža i Reske (Mađarska) finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju pod nazivom „Podrška preduzetništvu i srpsko-mađarskoj preduzetničkoj saradnji u regiji Bačke“. Vrednost projekta iznosila 59.147 Eura.
 • ICR je bila partnerska organizacija Asocijacije za mentalno i fizičko hendikepiranih osoba „Zajedno s tobom za njih“ u realizaciji projekta „Zajedno učimo i radimo“. Ovaj projekat je okončan krajem septembra 2007. god. (vrednost projekta je 1,5 miliona dinara).
 • 01. jula je započeta realizacija projekta “Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“ u okviru Susedskog programa. Vrednost projekta: 78.004 Eura, Izvođač je ICR Kanjiža, trajanje projekta je 12 meseci.
 • Bili smo aktivni učesnici u EU projektima sledećih organizacija:

– Agrobiznis centar Horgoš (Srbija-Mađarska Susedski program)
– Mesna Zajednica Totovog sela (Srbija-Rumunija Susedski program). Cilj ovog projekta je „Izgradnja i funkcionisanje seoskog turizma u nerazvijenim pograničnim regijama na području Rumunije i Srbije. Trajanje projekta je 18 meseci.

 • Uspešna realizacija projekta sa nazivom „Osnivanje i razvoj klastera“. Rezultat rada je osnovan Fond regionalnog zdravstveno-turističkog klastera u Kanjiži sa saradnjom 7 opština.
 • U toku je realizacija zajedničkog projekta ICR-a i Segedinskog naučnog fakulteta. Vrednost projekta je 500.000,00 dinara a cilj je održavanje edukacija u Kanjiži i Hódmezővásárhely-u u vezi projektmenedzsmenta.
 • Započeta je realizacija ICR-ovog projekta, koji je podržan od strane „Esély a stabilitásért” Közalapítvány. Cilj projekta je: osnivanje razvojnog i koordinacionog centra u malom regionu, Vrednost projekta je 500.00,00 dinara, trajanje: 3 meseca.
 • Prosečno 25 lica su nas tražili dnevno  u vezi informisanja i stručne pomoći.
 • Kontinuirano vodimo računa o ICR-ovoj web sajtu, koji služi za lakše informisanje građana.

Konkursni rezultati:

 • Pisanje i stručno koordiniranje 45 konkursa za pravna i fizička lica.
 • Vrednost pisanih projekata je: 45.269.700,00 dinara
 • Vrednost dobijenih konkursa: 9.860.000,00 dinara

Kanjiža, januar 2008. god.

 

 

IZVEŠTAJ O RADU INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA ZA 2006. GODINU

 • Redovno održava bazu podataka o pravnim licima u opštini radi što bolje komunikacije i davanja informacija potencijalnim donatorima i ulagačima.
 • Redovno je informisao 173 partnerke organizacije o raspisanim domaćim i stranim konkursima (od toga for-profit organizacije-44, poljoprivrednih-21, lokalnih samouprava-27, medija-8, kulturne-23, civilnih organizacija-39, ostalo-11),
 • Prosledio je ukupno 120 konkursa prema partnerskim organizacijama;
 • Redovno je informisao građane preko medije (novine, radio, info TV) o radu i o ostvarenim rezultatima centra;
 • Saradnici centra su učestvovali na domaćim (18 puta)  i stranim (12 puta) stručnim edukacijama, konferencijama i studijskim putovanjima;
 • Organizovao je 9 stručna predavanja za civilne organizacije, poljoprivredne proizvođače i za preduzetnike;
 • Proširio je svoju stručnu biblioteku sa 25 novih izdanja, koja su dostupna svim zainteresovanima;
 • Proširili smo veb sajt centra sa novim sadržajima sa ciljem da preduzetnicima pružamo pomoć u izboru najpovoljnijih kreditnih linija. Zainteresovanim je takođe pristupan Strateški plan razvoja opštine Kanjiža na više jezika. Ostali sadržaji veb sajta takođe doprinose što boljem informisanju građana.

Rezultati konkurisanja:

 • Učestvovanje u pisanju odnosno u stručnoj koordinaciji 56 konkursa za pravna i fizička lica;
 • Ukupna vrednost napisanih konkursa iznosi 69.878.766,00 dinara. Od podnetih konkursa odobreno je 13 konkursa u vrednosti od 7.024.290,00 dinara. O ostalim konkursima još nije pristiglo zvanično obaveštenje.
 • U toku je sprovođenje programa EXCHANGE i INTERREG III/A. Ukupna vrednost tih  programa je 132.094 eura. Vreme realizacije je 10 meseci;
 • Zahvaljujući odgovarajućim i stručnim savetima od strane saradnika centra, četiri mesne zajednice su dobile nove kompjutere;
 • Koordinator je rada poslovnog inkubatora u Kanjiži na osnovu odluke Opštinskog veća Kanjiža. Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža za rad Poslovnog inkubatora je obezbedio novčana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Statistika:

U proseku dnevno 17 osoba je tražilo lično ili putem telefona informacije i stručne savete od saradnike  ICR-a. Kancelarija mesečno je potrošila 340.000,00 dinara – koja sredstva su obezbeđena sa strane lokalne samouprave. U odnosu na potrošeni iznos, kancelarija je u proseku u toku 2006. godine mesečno vratio opštini 710.000,00 dinara. Od svog postojanja (računajući od zvaničnog otvaranja, tj. od septembra 2005. godine) kancelarija je u proseku mesečno vratila 1.500.000,00 dinara opštini, zahvaljujući raznoraznim uspešnim konkursima.

Kanjiža, decembar 2006.

 

 

IZVEŠTAJ O RADU INFORMACIONOG CENTRA ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA ZA 2005. GODINU

Informacioni centar za razvoj opštine Kanjiža je osnovan sa strane Skupštine opštine Kanjiža dana 04.03.2005. godine. Nakon upisa u registar Trgovinskog suda u Subotici, opremanje kancelarije i izbora saradnika, dana 09. septembra 2005. godine je svečano otvorena kancelarija.

Glavni ciljevi i zadaci kancelarije su:
– praćenje interneta i ostalih medija radi sticanja informacija o raspisanim grantovima, kreditima, mogućnostima ulaganja;
– pisanje projekata za opštinsku samoupravu i njene institucije, pomoć i informisanje opštinskih organizacija i zainteresovanih preduzeća i pojedinaca o objavljenim grantovima, kreditima, ulaganjima;
– sastavljanje baze podataka o opštini na osnovu koje će biti lakša saradnja sa organizacijama;
– pospešivanje razvoja opštine (uspostavljanje poslovnih i partnerskih veza, prezentacija opštine, podsticaj ulaganja);

Zaposleni u centru pored pisanja projekata vrše i delatnost iz oblasti: informatika/prevođenje, koordinacija/administracija, razvoj/uspostavljanje veza i pružanje stručnih saveta. Troškovi centra se finansiraju iz opštinskog budžeta, iz tog razloga usluge centra su besplatne. U 2005. godini ostvareno je 71% finansijskog plana, tj. potrošeno je ukupno 2.210.000,00 dinara za rad centra.

Prikaz ostvarenih rezultata centra:
– ukupno smo informisali 64 opštinskih organizacija o domaćim i stranim grantovima,
– uspostavili smo 5 domaćih i 2 strana partnerska kontakta,
– našim partnerima smo prosledili ukupno 60 poziva za konkurse,
– uspostavili smo poslovnu saradnju sa 33 domaćih i 39 stranih organizacija,
– učestvovali smo na 6 edukacija,
– pružali smo stručnu pomoć u izradi 31 projekta,
– kreirali smo bazu podataka koja sadrži 788 organizacija,
– vrednost pisanih projekata sa strane centra iznosi ukupno 65.000.000,00 dinara, od toga  su još u proceni projekti u iznosi od 31.000.000,00 dinara,
– učestvovali smo u izradi projekata koji su za potrebe opštinskih organizacija i institucija doneli 13.000.000,00 dinara,
– učestvovali smo u koordinaciji sastavljanja Knjige ulaganja,
– redovno smo informisali građane o radu centra putem medija (novina, infoTV, radija),
– glavni smo koordinatori u Kanjiži u programu Centra za ruralni razvoj iz Novog Kneževca (unapređenje poljoprivrede, kancelarija u Horgošu),
– u rad ICR-a uključili smo 7  mladih iz teritorije opštine,
– formirali smo kreativnu (savetodavnu) grupu centra,
– 50 naslova čini našu novu stručnu biblioteku,
– učestvovali smo u izradi strateškog plana opštine Kanjiža.

Pored lokalne samouprave i njenih institucija sarađujemo sa Privrednom komorom iz Kikinde, Opštim udruženjem preduzetnika opštine Kanjiža i sa Klubom horgoških proizvođača.

Dugoročni ciljevi centra su da se uspostavi još bolja poslovna saradnja sa opštinskim organizacijama i partnerima iz inostranstva u cilju  razvoja opštine Kanjiža.

januar 2006., Kanjiža

Save