Reference


„A“ BANKA
Glavna ulica 3., Kanjiža
Telefon: 024/874-999, 873-333

Krediti za privredu

1. Dinarski krediti

Svojim klijentima koji ispunjavaju uslove kreditne sposobnosti A banka A.D. odobrava kratkoročne kredite za finansiranje proizvodnje, prometa, izvoza, uvoza i drugog, sa rokom otplate do godinu dana, uz mogućnost otplate o roku dospeća ili korišćenje grace perioda od 3 ili 6 meseci i otplatom u mesečnim anuitetima. Kratkoročni krediti se revalorizuju stopom rasta cena na malo ili se ugovara valutna klauzula.

2. Devizni krediti za plaćanje u inostranstvu

A Banka odobrava kratkoročne kredite u stranim valutama za plaćanje roba i usluga u inostranstvu. Po potpisivanju ugovora, dostavite vaše naloge za plaćanje a Banka će ih izvršiti na teret odobrenog kredita. Glavnicu i kamatu možete otplaćivati devizama sa vašeg računa ili kupovinom deviza od Banke.

Postupak za odobravanje kredita

Potrebno je da se obratite Banci sa popunjenjim tipskim formularom zahteva za kredit, uz dostavljanje potrebne dokumentacije za analizu poslovanja i kreditne sposobnosti preduzeća.

Ukoliko se prvi put javljate za kredit, ta dokumentacija je nešto obimnija. Molimo vas da posebnu pažnju posvetite ispravnom popunjavanju Zahteva za kredit, najbolje uz pomoć vaših eksperata, kako ne biste dali pogrešnu sliku o vašem preduzeću. Slobodno možete koristiti i pomoć naših službenika.

Ako ste dostavili ispravan Zahtev, vaš predmet će biti obrađen u najkraćem roku i poslat na odlučivanje.