Reference


MERIDIAN BANKA
Glavna ulica 2.
24420 Kanjiža
Telefon: 024/874-377, 873-421

Vrste kredita
U okviru svoje kreditne politike MERIDIAN BANK odobrava različite vrste kredita, zavisno od predmeta finansiranja i roka na koji se kredit odobrava.

Privredni subjekt-deponent MeBa može da konkuriše za jedan od sledećih vrsta kredita:

Kredit uz namenski depozit
dinarski ili devizni kredit
iznos kredita u visini od 75-90% vrednosti namenskog depozita
namenski depozit isključivo u DIN (130% pokriće kredita) ili EUR(110% pokriće kredita)
namenski depozit položen na rok koji je 7 dana duži od roka dospeća kredita
Kredit sa jednokratnim vraćanjem
dinarski ili devizni kredit
rok vraćanja kredita makimalno 30 dana
Kredit sa vraćanjem na rate
dinarski ili devizni
rok vraćanja kredita maksimalno 30 meseci
otplata kredita u jednakim mesečnim anuitetima (glavnica+ kamata)
Dinarski kredit za fiskalne kase
dinarski kredit
depozit 25.00% vrednosti kupovine fiskalnih kasa
rok vraćanja kredita: 3, 6, 9 i 12 meseci
www.bankmeridian.com