Reference


METALS-BANKA AD Novi Sad
Glavna ulica 5.
24420 Kanjiža
Telefon: 024/873-184

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita*
· Mikro krediti se odobravaju u iznosu od 5.000 do 10.000 EUR
· Mali krediti se odobravaju u iznosu do 125.000 EUR
· Izuzetno, kredit može biti odobren do iznosa od 200.000 EUR
* u evrima ili u dinarima, uz valutnu klauzulu

Korisnici kredita
preduzetnici, mala i srednja preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu

Namena kredita
· finansiranje investicionih projekata (kupovine mašina namenjenih proizvodnji, obavljanje usluga, trgovina, kupovine nepokretnosti koje će se koristiti u svrhu obavljanja delatnosti, itd.)
· za obrtni kapital maksimalno do 50.000 EUR
· finansiranje novih projekata ili proširenje postojećih poslova
Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje kredita biće: detaljno analizirani svi uslovi za njegovo dobijanje i sprovedena kontrola njegovog namenskog korišćenja. Posebna pažnja biće posvećena kreditnim zahtevima, čijom se realizacijom podstiče ekološki zdrav i održiv razvoj.

Rok vraćanja kredita
· 4 godine, uz mogućnost produženja do 5 godina

Grejs period
· Ukoliko je odobren, ovaj period traje zavisno od ocene koja se daje nakon detaljne analize svakog kreditnog zahteva

Kamata
· 10% godišnje za tranšu A, bez naknade
Depozit
· Ukoliko se zahteva, iznosi 10% – 20% kreditne sume (u zavisnosti od ocene svakog kreditnog zahteva)

Obezbeđenje
· Menice i ovlašćenja za realizaciju naloga za naplatu, kao obavezna sredstva obezbeđenja za sve korisnike, a ostali oblici – saglasno ugovoru (jemstvo, hipoteka…)

www.metals-banka.rs