Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku

Konkursi

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2011. godini su finansira sledeće programske aktivnosti:

  1. Izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela;
  2. Organizovanje naučnih skupova u zemlji;
  3. Aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine;
  4. Kolektivne članarine u međunarodnim  udruženjima/ organizacijama;
  5. Učešće naših naučnika na naučnim skupovima u inostranstvu;
  6. Boravak stranih naučnika po pozivu;
  7. Završnu obradu doktorskih disertacija.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu za prve četiri programske aktivnosti je 27.12. 010. godine, a za programsku aktivnost izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih publikacija će se drugi javni poziv objaviti do kraja prve polovine 2011. godine.

Konkurs po ovom pozivu za petu, šestu i sedmu programsku aktivnost je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem pošte na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „prijava na javni poziv – sa nazivom programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.