Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ’

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2011. godini su finansira sledeće programske aktivnosti:

 1. Izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela;
 2. Organizovanje naučnih skupova u zemlji;
 3. Aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine;
 4. Kolektivne članarine u međunarodnim  udruženjima/ organizacijama;
 5. Učešće naših naučnika na naučnim skupovima u inostranstvu;
 6. Boravak stranih naučnika po pozivu;
 7. Završnu obradu doktorskih disertacija.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu za prve četiri programske aktivnosti je 27.12. 010. godine, a za programsku aktivnost izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih publikacija će se drugi javni poziv objaviti do kraja prve polovine 2011. godine.

Konkurs po ovom pozivu za petu, šestu i sedmu programsku aktivnost je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem pošte na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „prijava na javni poziv – sa nazivom programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sufinansiranje invoacionih aktivnosti

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2010. godini

I CILjEVI I OČEKIVANI REZULTATI

U cilju razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti, a radi podsticaja

aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine, po osnovu ovog javnog poziva finansiraju se aktivnosti stručnih društava-saveza/udruženja pronalazača koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva.

II USLOVI UČEŠĆA

Prijavu sa zahtevom za finansiranje po ovom javnom pozivu može da podnese organizacija (savez, društvo, udruženje) pronalazača, registrovana po važećim propisima o udruženjima građana (u daljem tekstu: stručno društvo).

III NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Učešće po ovom javnom pozivu se ostvaruje podnošenjem potpisane i overene prijave sa  zahtevom za sufinansiranje uz koji se podnosi:

1.      Popunjen obrazac Prijave sa zahtevom za finansiranje (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje stručnog društva.

2.      Popunjen obrazac Upitnika (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje  stručnog društva.

3.      Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, i to u iznosu od 1.000,00 dinara, na žiro račun broj: 840-742221843-57 , šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa za zahtev po javnom pozivu, korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko prijava sa zahtevom nije potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, ili uz nju nije priložen Upitnik popunjen u odnosu na sve tražene podatke, ili dokument iz tačke 3., prijave stručnog društva se ne uzima u razmatranje, odnosno odbacuje se kao nepotpuna.

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave (sa prilozima) po ovom pozivu podnose se u dva primerka Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj do 19.11.2010. godine preporučenom poštom na adresu Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd sa naznakom «za program finansiranja aktivnosti stručnih društava pronalazača», kao i u jednoj elektronskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adrese: tijana.knezevic@nauka.gov.rs ili sanja.pavlovic@nauka.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su Tijana Knežević i Sanja Pavlović, kontakt telefoni su: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lokal 107.

Link

Sufinansiranje naučne saradnje između Srbije i Portugalije

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2011. – 2012. godine

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

1. Opšte odredbe

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, koje predstavlja Fondacija za nauku i tehnologiju (FCT), u ime portugalske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

2.  Uslovi konkursa

Na Javni poziv se prijavljuju istraživači koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Fondacije za nauku i tehnologiju Ministarstva nauke, tehnologije i visokog obrazovanja Republike Portugal.

3.    Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, koji su u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2010. do 2015., ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. 6. i 7. Okvirni program EU i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).

Prioritet će se davati novostvarenim saradnjama i zajedničkim projektima sa relevantnim učešćem mladih naučnika.

Period realizacije projekata je do dve godine.

4.  Prioritetne oblasti

Prvi poziv, u okviru ovog Programa, obuhvataće sledeće prioritetne oblasti:

 • informacione tehnologije;
 • energetska efikasnost;
 • poljoprivreda, biotehnologije i proizvodnja hrane;
 • upravljanje vodenim resursima;
 • naučne i tehnološke politike.

5. Finansijska podrška

U okviru ovog Poziva, dve strane, će finansiranje poseta kojima se realizuje razmena istraživača  vršiti pod sledećim uslovima:

 • Strana koja šalje, svojim istraživačima će obezbediti troškove povratnog putovanja između glavnih gradova dve zemlje.
 • Strana koja prima, obezbediće: istraživačima iz Republike Srbije, odnosno iz Republike Portugal, troškove adekvatnog smeštaja, troškove ishrane i prevoza unutar zemlje u kojoj se realizuje poseta, u istom iznosu, kao i istraživačima iz drugih zemalja, prema uslovima primenjivim na bilateralne sporazume Republike Srbije, odnosno Republike Portugal sa drugim zemljama.

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će  podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Pozivu, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 2.000 evra (dve hiljade) po projektu i  po godini. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti.

Obe Strane će podsticati razmenu istraživača i to do maksimalno po 2 (dve) posete po odobrenom zajedničkom projektu godišnje.

6.  Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno  prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima –  Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Portugal – Fondaciji za nauku i tehnologiju, u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi Fondacije: www.fct.mctes.pt.

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, projekta prijava na Javni poziv sadrži ispunjen i potpisan  prijavni Obrazac na srpskom Obrazac na engleskom jeziku.

Projektnu prijavu potrebno je dostaviti u po dva primerka  i na srpskom i na engleskom jeziku i u jednoj elektronskoj kopiji na CD-u, (lično, poštom ili preporučeno) Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,  od 20. oktobra do 30. novembra 2010.

Predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

7.  Selekcija projektnih predloga i kriterijumi za ocenu

Finansiranje za odabrane projekte će se obezbediti u skladu sa nacionalnim pravilima i procedurama. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

– aktuelnost i stepen inovativnosti projekta;
– komplementarnost istraživačkih grupa, podnosilaca predloga projekta;
– učešće mladih istraživača;
– metodološka i sadržajna komplementarnost grupe istraživača u zajedničkom projektu;
– naučni značaj i mogućnost industrijske primene rezultata projekta;
– saradnja sa inostranim partnerom,
– adekvatno planiranje uzajamnih poseta.

Selekciju prijavljenih predloga projekata, kao i ocenu godišnjeg i završnog izveštaja rukovodilaca zajedničkog projekta        vrše Koordinatori Programa.

8. Izveštavanje

Rukovodioci odobrenih projekta za finansiranje dužni su da dostave godišnji  i završni izveštaj o realizaciji projekta, u roku od 15 dana nakon završetka projektne godine, odnosno nakon završetka projekta.

9. Dodatne informacije

U Srbiji:

Snežana Omić

Ministarsvo za nauku i tehnološki razvoj

Nemanjina 22-26

Tel: 011 3640 219, 011 3640 219

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Web adresa:   http://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com_content&task=view&id=1184&Itemid=39

U Portugalu:

Maria Teresa Delicado Martins

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Av. D. Carlos I, n. 126 – 7., 1249-074, 1249-074 Lisboa

Tel: 00351 21 3911540, 00351 21 3911540

Fax: 00351 3957284

E-mail: Teresa.Delicado@fct.mctes.pt