RO-SRB IPA

 

TRAININGLAB

5 logos

Naziv projekta na engleskom jeziku: Training to the Romanian-Serbian cross-border labour market

Naziv projekta na mađarskom jeziku: Tréning a román-szerb határokat átívelő munkaerő piacra való felkészítésre

Naziv projekta na srpskom jeziku: Obuka na rumunsko-srpskog prekograničnog tržišta rada

Broj projekta: 1036/09.01.2014.

Akronim: TRAININGLAB

Početak projekat: 22.01.2014.

Trajanje projekta: 12 meseci

Završetak projekta: 21. januar 2015.

Glavni partner: Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, Kanjiža

Partner: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis – Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture – Komora za trgovinu, industriju i poljoprivredu, Temišvar – Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara

Kratak opis projekta

Mesto realizacije projekta: severni Banat u Srbiji, okrug Tamiš u Rumuniji

Opis problema: U obe države, mala preduzeća su u teškom položaju jer su na periferiji. U mnogim slučajevima MSP nemaju dovoljno sredstava, teško mogu da odvoje sredstva za istraživanje i razvoj ili za pre- i dokvalifikaciju zaposlenih.

Za obe države je karakteristično da veza između obrazovanja, istraživanja i razvoja nije mnogo jaka. Iako mnogo ljudi pohađa razne obuke, nakon završetka ne mogu da se zaposle jer stečeno znanje nije u saglasnosti sa zahtevima tržišta rada.

Nedostaju lokalne i regionalne radionice u kojima bi se spojila MSP sa dokvalifikovanim licima.

Cilj projekta je da pruži pripremljena rešenja МSP, zaposlenima i licima koja traže zaposlenje. Da ih podrži da pronađu odgovarajući nastavni plan, da omogući učenje, da nađe način približavanja ponude i potražnje i da – kasnije – može da obezbedi radnu snagu za prekograničnu saradnju. Dodatna vrednost kao i inovativnost ovog projekta se ogleda u kontinuiranoj saradnji, koja je započela još prilikom raspisivanja prethodnog konkursa i to između stručnih tela, lokalnih samouprava dveju zemalja. Pored navedenog, a u cilju razvoja MSP kao i povećanja praktičnih mogućnosti, biće dodeljena savremena sredstva i IT aplikacije.

U Srbiji i u Rumuniji postoje programi za obuke (dalje usavršavanje) koji dobro funkcionišu, dok je cilj inovativnog dela trenutnog programa da sistem obuke podigne na viši nivo. Ovo se, prvenstveno, bazira na oceni nastavnog plana iz prethodnog programa putem koje će se utvrditi realne potrebe odnosno lakše će se povezati teme sa nedostacima/slabostima MSP-a, zaposlenih i lica koja traže posao. Program obuke će omogućiti da se znanje stiče ne samo u dobro opremljenim učionicama već i putem eUčenja, koji će obuku učiniti dostupnom i povređenim ljudima kao i majkama sa malom decom. Najbitnija činjenica – koja čini inovativni element ovog programa u odnosu na druge – jeste da lica, koja su završila obuku neće biti prepuštena sebi nego će putem raznih radionica i organizovanih sajmova zapošljavanja biti u mogućnosti da se upoznaju sa MSP, i da razgovaraju o potrebama sa ovim licima.

Ukupan budžet projekta (vrednost): 295.850 eura

Budžet ICR-a: 154.000 eura

Budžet Komore za trgovinu, industriju i poljoprivredu, Temišvar: 141.850 eura

 

Save

Save