Arhiva po autoru

Predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK
Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu centralnu temu 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine – “May You Live in Interesting Times” (u daljem tekstu: 58. Bijenale u Veneciji 2019.), kao i iskaz novog umetničkog direktora Bijenala Ralfa Rugofa (Ralph Rugoff)

At a moment when the digital dissemination of fake news and ‘alternative facts’ is corroding political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. In this case it turns out that there never was any such “ancient Chinese curse” – May You Live in Interesting Times, despite the fact that Western politicians have made reference to it in speeches for over a hundred years. It is an ersatz cultural relic, and yet for all its fictional status it has had real rhetorical effects in significant public exchanges. At once suspect and rich in meaning, this kind of uncertain artefact suggests potential lines of exploration that are worth pursuing at present, especially when the “interesting times” it evokes seem to be with us once again. Hence the 58th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia will be titled after a counterfeit curse.

https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralph-rugoff

Projekat Nacionalne prezentacije treba da sadrži predlog koncepta i postavke, da problemski i medijski bude aktuelan i razumljiv, da komunicira sa temom u određenoj meri ili da je kritički promišlja.

KRITERIJUMI KONKURSA
Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine.

Poziv se upućuje umetnicima / kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva i komesar nastupa.

USLOVI KONKURSA
Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.
Predloženi umetnici / kustosi / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.
Učesnici moraju imati zapažene međunarodne aktivnosti, kao što su izlaganja u značajnim muzejima i galerijama, kao i na značajnim međunarodnim manifestacijama.

Krajnji rok za predaju radova je subota 12. januar 2019. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Kuće legata http://www.kucalegata.org i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone:
011/ 7700 299 (realizator) i 011/ 3398 175 (ministarstvo).

Programski savet će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi, nekoliko odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA
Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta;
– jasno definisan koncept projekta;
– korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;
– osmišljena arhitektura i dizajn postavke;
– tehnička izvodljivost pri realizaciji;
– usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;
– potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;
– ugled u stručnoj javnosti;
– reference i na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim
galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.);
– doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji
savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.

Detaljnije

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2019, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

Opšti ciljevi Programa:
1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
2. obogaćen kulturni život;
3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa:
1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu
Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]
Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).
Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:

• Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnosti sadržaja, modelima evaluacije i indikatorima, uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.);

• budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);

• stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata

• vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti);

Opšti plan finansiranja:
Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 17. decembra 2018. godine do 18. januara 2019. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 15. marta 2019. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd
sa naznakom – Konkurs Gradovi u fokusu 2019
i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs
Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Kontakt osoba:
Đurđijana Jovanović
tel: 011 3398 880;
mob: 064 670 5316;
int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

Detaljnije

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja

Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je brisanje sorti voća i vinove loze koje se nalaze u Registru kao odomaćene a nisu zastupljene u proizvodnji, odnosno sorte koje se ne održavaju a shodno članu 25. stav 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja:

Pravo učešća po javnom pozivu imaju:
– privredno društvo, odnosno preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik;
– registrovana udruženja građana;
– zemljoradničke zadruge;
– obrazovne ustanove;
– instituti.

Rok za prijavu održavanja odomaćenih sorti voća i vinove loze je 60 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Javni poziv se objavljuje na sajtu Odseka za priznavanje sorti www.sorte.minpolj.gov.rs ; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: www.minpolj.gov.rs i www.twinning4sorte.eu
Prijave koji pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, soba 448, telefon: 011/311-73-83, kao i elektronski, na mail adresu aleksandar.tabakovic@minpolj.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Best practice pinned on noticeboard

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE i STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

I. Uvod i predmet

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) upućuju javni poziv za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjen gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji.

Javni poziv upućuje se u skladu sa aktivnostima predviđenim Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovode Ministarstvo i SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ (Program Swiss PRO), koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Na ovaj način, Ministarstvo, SKGO i UNOPS – Program Swiss PRO, žele da kroz promociju najboljih praksi i predstavljanje ostvarenih rezultata na lokalnom nivou, promovišu dalji razvoj principa dobre uprave u radu lokalnih vlasti.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000,00 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000,00 USD .

Predviđena nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati ugovorom između dobitnika nagrade i SKGO kao sprovodioca projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, u okviru kojeg je uspostavljen nagradni fond.

II. Učesnici

Pravo učešća na nacionalnom takmičenju imaju gradovi, opštine i gradske opštine (u daljem tekstu: učesnici) u skladu sa procedurom propisanom u ovom Javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

 

III. Oblasti unapređenja primene principa dobre uprave na lokalnom nivou

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u sledeće četiri oblasti:

1) Efikasnost i delotvornost:

• Primeri prakse reforme lokalnih administrativnih postupaka (npr. usaglašavanje administrativnih postupaka sa modelima MDULS i SKGO; skraćivanje rokova administrativnog postupanja);
• Primeri unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave (npr. jedinstveno mesto za pružanje informacija i prijem zahteva stranaka; moderni uslužni centri LS; sistem za brze odgovore; primena e-ZUP-a);
• Primeri iz prakse kojima je obezbeđeno praćenje rada i efikasnosti lokalne uprave (npr. praćenje rokova u kojima postupa lokalna uprava; praćenje broja i frekvetnosti usluga lokalne samouprave; mehanizmi za istraživanje i analizu ocena rada lokalne uprave, službi, organizacija i preduzeća; sprovođenje analize ocena rada organa JLS i predloga građana za unapređenje rada);
• Primeri međuopštinske saradnje koji za rezultat imaju unapređenje efikasnosti i delotvornosti u sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave.

2) Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave:

• Primeri pravovremenog, razumljivog i sadržajnog informisanja građana o radu lokalne samouprave i temama od značaja za građane grada/opštine/gradske opštine i/ili inovativnih vidova komunikacije sa građanima i javnošću (npr. moderni i sadržajni internet portali lokalne samouprave i obim i sadržaj dostupnih informacija; komunikacija putem društvenih mreža; aplikacije za komunikaciju sa građanima);
• Primeri uključivanja javnosti u donošenje važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera (npr. učešće javnosti u izradi lokalnih planova razvoja; učešće privrede u definisanju lokalnih mera koje utiču na njen položaj; uključivanje mladih u definisanje lokalnih omladinskih politika i mera; uključivanje pripadnika druge specifične lokalne zajednice/grupe ili manjinske zajednice u definisanje lokalnih politika koje se odnose na nju);
• Primeri omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta (npr. sprovođenje javne rasprave tokom pripreme lokalnog budžeta, posebno u oblasti kapitalnih investicija; dostupnost budžeta, rebalansa, završnih računa, izveštaja DRI, stanja lokalnog javnog duga na internet portalu LS; dostupnost periodičnog (dnevnog, nedeljnog) pregleda stanja/realizacije lokalnog budžeta);
• Primeri lokalnih mehanizama i mera putem kojih je omogućeno građanima da ocenjuju rad organa lokalne samouprave i upućuju predloge za unapređenja njihovog rada;
• Primeri transparentnog upravljanja poslovima lokalne samouprave (npr. dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki; otvorenost konkursa kojima se dodeljuju sredstva, popunjavaju radna mesta i/ili dodeljuje javna svojina u zakup);
• Primeri aktivnog uključivanja lokalne zajednice, posebno mesnih zajednica i organizacija civilnog društva u procesu usvajanja javnih politika na lokalnom nivou i sprovođenje lokalnih mera i projekata.

3) Odgovornost i vladavina prava:

• Primeri zaokruženog institucionalnog okvira za upravljanje razvojem na lokalnom nivou (npr. postojanje i usaglašenost ključnih dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja na lokalnom nivou i mehanizama za njihovu realizaciju, praćenje i analizu njihovog efekta; usklađenost sadržine krovnog planskog dokumenta i sektorskih strategija sa kategorijama programskog budžeta);
• Primeri odgovornog upravljanja lokalnom javnom svojinom (npr. postojanje sveobuhvatnog popisa imovine i upisa prava svojine u korist JLS; vođenje evidencija o vrednosti imovine u LS i kod Direkcije za imovinu; primeri društveno odgovornog raspolaganja sa imovinom LS – revitalizacija i prenamena objekata LS i njihovo angažovanje za potrebe lokalne zajednice i različitim oblastima, posebno za društveno ugrožene grupe ili podsticaj ekonomskom i drugom razvoju LS);
• Primeri odgovornog sprovođenja postupka odobravanje sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva/udruženja (npr. kroz utvrđivanje javnog interesa za sufinansiranje; transparentnu i inkluzivnu konkursnu proceduru; uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata koji se sufinansiraju);
• Primeri adekvatnog postupanja po preporukama i drugim aktima nezavisnih državnih i lokalnih organa i tela;
• Primeri aktivnog sprovođenje lokalnih antikorupcijskih politika (npr. priprema, usvajanje i sprovođenje lokalnog plana za borbu protiv korupcije; posebni mehanizmi i mere za prevenciju potencijalne korupcije).

4) Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije:

• Primeri prakse uspostavljanja i primene antidiskriminativnih mera i prevencije svake vrste diskriminacije u radu lokalne uprave;
• Primeri iz prakse putem kojih je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina;
• Primeri uspostavljanja i delovanja lokalnih mehanizama i mera za razvoj i unapređenje rodne ravnopravnosti (npr. funkcionisanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; sprovođenje rodnog odgovornog budžetiranja; lokalni projekti koji su usmereni na unapređenje položaja žena i muškaraca);
• Primeri partnerstva sa organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama;
• Primeri lokalnih mera socijalne inkluzije, posebno socijalne inkluzije i unapređenja položaja Roma i Romkinja;
• Primeri obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima, majkama sa malom decom i sl.

IV. Kriterijumi i postupak ocenjivanja i nagrada

Učesnici kandiduju svoje primere najbolje prakse, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast i ne moraju da se ograničavaju na primere navedene u tački III koji su dati samo kao ilustracija.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu najbolje prakse za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, u svakoj oblasti po jedna) s tim što će biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Za svaku oblast podnosi se posebna prijava.
Pristigle prijave će ocenjivati konkursna komisija koju će činiti predstavnici: Ministarstva, SKGO, UNOPS – Program Swiss PRO. Donator, Vlada Švajcarske, preko Agencije za razvoj i saradnju (SDC) učestvovaće u izboru u funkciji posmatrača. Prilikom odlučivanja o prijavama konkursna komisija će se posebno rukovoditi sledećim kriterijumima:

Kriterijum Maksimalan broj bodova
1. Relevantnost predloga – u odnosu na temu/oblast na koju se odnosi i u odnosu na primenu odgovarajućih propisa Republike Srbije i principa dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi 10
2. Vezu određene prakse sa strateškim dokumentom i njenu održivost – postojanje internih pravila, budžetskog izdvajanja i održivog institucionalnog okvira u vezi sa konkretnom inicijativom 10
3. Obim promene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou – društvena vrednost predložene prakse za lokalnu zajednicu i uticaj rezultata i efekata aktivnosti na unapređenje rada lokalne samouprave, povećanje kvaliteta njenih usluga prema lokalnoj zajednici i unapređenje položaja krajnjih korisnika konkretne inicijative i dr. 35
4. Inovativnost prakse – inovativnost i originalnost predloženog primera 10
5. Primenljivost predloga – mogućnost primene konkretne prakse u drugim gradovima i opštinama 15
6. Stepen učešća građana/civilnog sektora – uključivanje građana i civilnog sektora u iniciranju i razvijanju predloga 10
7. Integracija horizontalnih tema – uticaj prakse na unapređenje ljudskih i manjinski prava, socijalne inkluzije, rodne ravnopravnosti, položaja mladih i dr. 10

Važan aspekt u ocenjivanju će podrazumevati i izvore/sredstva verifikacije koje je potrebno priložiti u cilju potvrde uspešnosti određene prakse sprovođenja principa dobre uprave, kako je navedeno u prijavnom formularu u tački XIV Prijavnog formulara. Komisija zadržava pravo da od učesnika zatraži dodatne izvore verifikacije.

Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini doneće odluku o dobitniku nagrade za svaku od navedenih oblasti.

V. Potrebna dokumentacija

Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje prakse.

Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine.

Prijava će biti odbačena ukoliko nije dostavljena u skladu sa zahtevima, ako je nepotpuna ili je dostavljena posle navedenog roka.

VI. Rok za dostavljanje prijava, objavljivanje odluke Komisije i dodela nagrada

Rok za dostavljanje prijava je 15. januar 2019. godine.

Odluka Komisije o dobitnicima nagrada (po jedan grad, opština ili gradska opština za svaku od oblasti) biće objavljena na veb-stranicama: MDULS (www.mduls.gov.rs ), SKGO (www.skgo.org ) i Programa Swiss PRO (www.swisspro.org.rs) do 8. februara 2019. godine.

Dodela nagrada će biti organizovana u februaru 2019. godine. godine, o čemu će učesnici javnog poziva i javnost biti naknadno obavešteni.

VII. Adresa za dostavljanje prijava i Kontakt

Prijave sa propratnom dokumentacijom se mogu dostaviti:

1. putem elektronske pošte na adresu: milica.pavlovic@mduls.gov.rs
2. lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Birčaninova 6
11000 Beograd

sa naznakom: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJE PRAKSE U PRIMENI PRINCIPA DOBRE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU U 2018. GODINI

Sva eventualna pitanja učesnici javnog poziva mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.

Detaljnije

Otvoren drugi Konkurs regionalne kancelarije za saradnju mladih za finansiranje projekata

REGIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU MLADIH

Otvoren drugi Konkurs regionalne kancelarije za saradnju mladih za finansiranje projekata

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je 3. decembra 2018. godine raspisala drugi konkurs za projekte na koji se mogu prijaviti organizacije civilnog društva i srednje škole iz šest potpisnica Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Cilj poziva je podrška organizacijama civilnog društva i srednjim školama u sprovođenju aktivnosti u oblastima regionalne saradnje mladih, mobilnosti i razmene i razvoju okruženja za regionalnu omladinsku saradnju.

Poziv je otvoren do 25 januara 2019. godine.

Sve informacije o konkursu možete naći na sledećem linku https://www.rycowb.org/?page_id=180

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je:
Jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera.

Specifični cilj(evi) ovog poziva za dostavljanje predloga projekta su:
1. Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja koje sprovode lokalne zajednice.
2. Podrška aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romske populacije.

Okvirna raspodela sredstava po partijama:
Partija br. 1: Inicijative za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 1,4 miliona evra biće dodeljena za projekte koji predlažu zapošljavanje romskog stanovništva.
Partija br. 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 600 000 evra biće dodeljena za projekte koji podržavaju (unapređuju) borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost romskog stanovništva.

Ukoliko se alokacija namenjena za konkretnu partiju na može iskoristiti zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekta, ugovorno telo zadržava pravo da preostali iznos preraspodeli na drugu partiju.

Iznos bespovratnih sredstava (granta)
Svi iznosi bespovratnih sredstava (grantovi) koji se traže po ovom pozivu za dostavljanje predloga projekta moraju da budu između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:
• minimalni iznos: 40 000 evra
• maksimalnih iznos: 60 000 evra

Vodeći aplikant predloga projekta
(1) Da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva koja se dodeljuju, vodeći aplikant predloga projekta mora:
• da bude pravno lice i
• da bude neprofitan i
• da bude organ lokalne vlasti: opština, grad ili gradska opština u Republici Srbiji i
• da bude neposredno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa ko-aplikantom (ili više njih) i povezanim licima, a ne da nastupa kao posrednik.

(2) Potencijalni aplikanti ne smeju da učestvuju u pozivima za dostavljanje predloga projekta niti da im se dodele bespovratna sredstva ako se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u Odeljku 2.6.10.1 praktičnog vodiča;

Vodeći aplikant mora da nastupa sa najmanje jednim ko-aplikantom kako je niže navedeno.

Ako mu bude dodeljen ugovor o bespovratnim sredstvima, glavni podnosilac predloga projekta će postati korisnik koji se u Aneksu E3h1 (posebni uslovi) naziva koordinator. Ovaj koordinator je glavni sagovornik ugovornog tela. On zastupa sve druge sukorisnike u istom projektu (ako ih ima) i postupa u njihovo ime i koordinira koncipiranjem i sprovođenjem projekta.

Ko-aplikant (ili više njih)
Vodeći aplikant mora da nastupa s najmanje jednim obaveznim ko-aplikantom, a taj obavezni ko-aplikant mora:
• Da bude pravno lice i
• Da bude neprofitan i
• Da bude organizacija civilnog društva koja deluje u sektorima relevantnim za ovaj Poziv, osnovana u Republici Srbiji, najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog Poziva.

Krajnji rok za podnošenje kompletne prijave: 18. februar 2019.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

Rok: 07.12.2018.

Detaljnije

Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj drugog konkursa je opremanje korisnika lovišta na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet drugog konkursa je dodela bespovratnih sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta na teritoriji AP Vojvodine-nabavka terenskog vozila, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos predviđenih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je do 5.792.246,00 dinara.
1. druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (tačka III podtačka 2. Programa), u ukupnom iznosu do 5.792.246,00 dinara za:
a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60 %, u iznosu do 5.792.246,00 dinara i to za:
– novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu ima korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/2018).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave za istu namenu, odnosno isto lovište, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine.

5. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 03.12.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Počinje konkurs Generator 2.0

SOCIETE GENERALE

Počinje konkurs Generator 2.0

Ovogodišnji konkurs Generator 2.0 namenjen je preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima koji su registrovani u Srbiji i žele da digitalno transformišu svoj biznis.

Tri pobednika osvojiće konsultantsku podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologija. Digitalna transformacija će obuhvatiti celokupnu analizu postojećeg stanja poslovanja i preporuke sa akcionim planom, implementaciju jedne od predloženih preporuka u vrednosti do 5.000 evra,, kao i marketinški preobražaj i medijsku kampanju.

Nakon popunjavanja prijave na zvaničnom sajtu nagradnog konkursa www.generator.rs, stručni žiri, sačinjen od stručnjaka iz oblasti preduzetništva, inovacija, digitalne transformacije i marketinga, izabraće 20 polufinalista koji prolaze u sledeću fazu selekcije i učestvuju u kreativnim radionicama koje će biti organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku. Ovo će za odabrane učesnike biti prilika da sa timom transformatora dobiju polazne osnove za digitalni razvoj njihovog poslovanja.

Svih 20 polufinalista biće predstavljeno na sajtu konkursa Generator 2.0 video materijalom koji će moći da koriste u promociji svog poslovanja, a učesnik koji osvoji najviše glasova publike tokom faze javnog glasanja osvojiće direktno digitalnu transformaciju. Za druge dve digitalne transformacije boriće se 10 finalista koji prođu u sledeću fazu takmičenja prema izboru stručnog žirija. Societe Generale banka će svim polufinalistima omogućiti i medijsku promociju, kao i besplatno otvaranje, vođenje i održavanje Biznis prestiž paketa tekućeg računa za pravna lica u trajanju od jedne godine.

Drugi ciklus konkursa Generator banka i ove godine organizuje u saradnji sa Centrom za tehnološko preduzetništvo i inovacije (ICT Hub) i brojnim partnerima.

Generator je jedan od najznačajnijih projekata kojim Societe Generale banka u Srbiji podstiče kulturu inovacija, preduzetništvo i inovativno poslovanje. Prvi ciklus konkursa, održan prošle godine, osnovan je povodom obeležavanja 40 godina poslovanja Societe Generale banke na domaćem tržištu, uz nagradni fond za najbolje preduzetničke inovacije u ukupnom iznosu od milion i po dinara. U ovoj godini sproveden je i Generator Fluo, konkurs za najbolje studentske preduzetničke inovacije, a pobednici su imali priliku da provedu sedam dana u inovativnom tehnološkom habu Societe Generale Grupe u Parizu.

Prijava traje do 24. decembra 2018. godine.

Detaljnije

Poziv za predaju prijava za projekte u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

EVROPSKA KOMISIJA (EACEA)

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Saradnja programskim i partnerskih zemalja (ACPALA) za 2019. godinu.

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

Projekti KA2 Izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

U 2019. je došlo i do promene roka za predaju projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih.

Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januara do 12 časova (podne).

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2019. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi u odeljku KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.

Link