Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina

Konkursi

I love VojvodinaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti
nacionalnih manjina u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 14.820.000,00 dinara, i to:
po klasifikaciji korisnika:
13.200.000,00 dinara    – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama
1.620.000,00 dinara    – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini:

•    programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini koji se odnose na:
– književno stvaralaštvo;
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju, repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina;
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples;
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo;
– programi gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti;

kao i

•    programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini, i to:
–    festivale koji predstavljaju tradicionalno narodno stvaralaštvo i nematerijalno kulturno nasleđe nacionalnih manjina,
–    programe/projekte od značaja za očuvanje, razvoj i podsticanje tradicionalne kulture nacionalne manjine;
–    programe/projekte od značaja za razvoj amaterizma;
–    programe/projekte koji se odvijaju u kontinuitetu;
–    programe/projekte koji su u prethodnoj godini potvrdili vrednost proverenim kriterijumima o kulturnoj i društvenoj prihvaćenosti za nacionalnu manjinu i šire;
–    programe/projekte koji su doživeli priznanje na nacionalnoj ili međunarodnoj sceni;
–    programe/projekte u nerazvijenim sredinama;
–    programe/projekte udruženja građana i nevladinih organizacija čija je delatnost osnova kulturnog života i kulturnih aktivnosti određene lokalne zajednice;
–    programe/projekte istraživanja, sakupljanja, obrade, očuvanja i prezentacije kulturne baštine nacionalne manjine koji se realizuju u saradnji sa stručnim udruženjima i institucijama.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: podnosilac prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura: registrovane profesionalne i amaterske ustanove, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, nevladine organizacije i udruženja koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihvog nacionalnog identiteta.

Privatna preduzeća nemaju pravo učešća na ovom Konkursu.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 projekta.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

4.    Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

5.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

6.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

7.    Prijave se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

9.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
10.    Na osnovu člana 74. stav 1. tačka 5) Zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni glasnik RS“, br.: 99/09 i 67/12 –odluka US) Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina i, u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.

Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

11.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

12.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

13.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju projekti koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima, ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma, i to:

u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini:
•    visok umetnički kvalitet programa/projekta;
•    značaj programa/projekta za razvoj kulture nacionalne manjine;
•    programi/projekti koji imaju kontinuitet i koji svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet nacionalne manjine ili određene sredine;
•    očuvanje kulturnog identiteta nacionalnih manjina AP Vojvodine;
•    podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti i multikulturalnosti;
•    doprinos decentralizaciji kulture;
•    podrška projektima mlađih umetnika i novim inicijativama i novoj umetničkoj produkciji;
•    manifestacije, festivali, koncerti, izložbe, pozorišne predstave, radionice i sl. kojima se podstiče i obogaćuje savremeno stvaralaštvo nacionalne manjine;
•    saradnja sa lokalnim organizatorima, odnosno ustanovama kulture.

u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini
•    doprinos zaštiti, čuvanju, prezentaciji, popularizaciji i korišćenju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalne manjine;
•    doprinos podsticanju negovanja tradicionalne kulture lokalne sredine, kao i doprinos nastojanjima u očuvanju autohtone kulturne baštine nacionalne manjine;
•    doprinos razvoju amaterizma u oblasti kulture i kulturnim aktivnostima lokalne zajednice i šire;
•    kvalitet i uloga folklorne grupe ili udruženja, koje predstavlja zavičajnu kulturnu baštinu u svim tradicijskim oblicima izražavanja, u kulturnom životu sredine;
•    unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva;
•    doprinos stvaranju, prezentaciji i promovisanju novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti;
•    doprinos popularizaciji sadržaja vezanih za zaštitu kulturnog nasleđa kod dece i mladih, edukaciji ovih grupa o vrednosti i značaju čuvanja i proučavanju kulturnog nasleđa i njihovom uključivanju u projekte u ovoj oblasti.

Link