Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE’

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2016. godini proizvodnju dokumentarnih filmova, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima: trimilionapetstohiljadadinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosioci prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i to:
•    privredna društva i preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
•    umetnička udruženja i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.
Na Konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
–    da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom AP Vojvodine;
–    da deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici sa teritorije AP Vojvodine;
–    da će film u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad) ili na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs .

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas″, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini)

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2015. godine i prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu ispunili sve obaveze preuzete ugovorom, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na konkursima koje Sekretarijat raspiše naredne godine, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor. Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

IV  OPŠTI KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Sekretarijat će razmatrati dostavljene prijave koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i opšte uslove Konkursa, prema kriterijumima utvrđenim u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se mogu dodeliti za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (postprodukcija), prethodne radnje (obilazak lokacija za snimanje, odabir glumaca, probna snimanja), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefoni, internet, provizije kod poslovne banke, osiguranje, zakup poslovnog prostora, kancelarijski troškovi, kurirske i poštanske usluge), za kupovinu opreme, za plate zaposlenih, ugostiteljske usluge (hrana, piće), troškove reprezentacije i poklona – sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Troškovi za gorivo se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Sekretarijat može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, izuzetno na tri uzastopna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Sekretarijatu.

Sekretarijat neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove sa pornografskim sadržajem.

Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom Konkursu može biti najkasnije do kraja 2018. godine.

Detalji

Sufinansiranje programa u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2016. godini sredstvima u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara i 00/100)

•    programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini koji se odnose na:
– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju, repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programi gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

•    programe i projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine, koji se odnose na oblasti: izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muziku, narodne običaje i verovanja i stare narodne zanate
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture,
– festivali i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga,
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata),
– stvaranje, prezentacija i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.),
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad),
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice),

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura i koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.
Na konkursu se neće sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 1 projektom ili programom.

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4872 i 021/487-4289 ili e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs i dalibor.rozic@vojvodina.gov.rs.
4.    Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.
5.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
6.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas”, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.
7.    Prijave sa obaveznim prilozima se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica  u AP Vojvodini u 2016. godini

8.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

9.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2015. godine i prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

11.    Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.
Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

12.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.
13.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove propisane članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i  sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik),
– Pravilnik se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa

braille-zoomedPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2016. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava  da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 2.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  5% od ukupnog iznosa, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi do  50% od ukupnog iznosa raspisanog po konkursu.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koje se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, i koje objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.2. Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

•    značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;

•    uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);

•    kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;

•    budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2)   Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

•    da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

•    dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

1.3.1. Prednosni kriterijumi:  višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u  odgovarajućem registru;
•    fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
•    fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
•    fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
•    ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti  projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
•    da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje druga pravna lica ili preduzetnike za iznajmljivanje opreme, studija, redakcije, kadrovskih kapaciteta i sl, a ne može da angažuje ni neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
•    da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
•    da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik Konkursa, kome Pokrajinski sekretarijat dodeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

Prijave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u  2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1 i Obrazac 2) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Danas“, na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 16. maja  2016. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa

Blind Bible ReaderPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava  da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 9.100.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje lica koji primaju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu i na drugi način, koi omogućava da se nesmetano ostvaruju prava u javnom informisanju, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti i aktivizma.

Prednosni kriterijumi su: višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta 2015. godine.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

edukacijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 5.250.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za  sufinansiranje  organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima,  koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative.
Nosioci projekta mogu biti pravna lica koji su osnivači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom.

Ciljevi konkursa: Sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalnizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije.
Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata: Ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana AP Vojvodine na nivou pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih i etičkih standarda javnog informisanja.

Prednosni kriterijumi: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Pravo učešća na konkursu: mediji, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 4.300.000,00  dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: zemlje u okruženju).

Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje  programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata: značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda u zemljama u okruženju, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost.

Prednosni kriterijumi: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkcije, a koji distribuiraju novine ili emituju ili distribuiraju program na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i  sufinansirati u 2015. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine iz sledećih tematskih oblasti:
1.    vizuelna umetnost i multimedija: izložbe, kolonije, festivali, radionice

2.    kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo: festivali, filmske radionice i filmske prezentacije

3.    književno stvaralaštvo i izdavaštvo: festivali, nagrade, memorijali, kolonije, izdavanje publikacija kao dela programa

4.    muzičko stvaralaštvo: festivali, memorijali, snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice

5.    scensko stvaralaštvo: festivali, pozorišne i operske predstave, radionice, umetnička igra, ples

6.    unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine: opremanje savremenom opremom  namenjenom za potrebe izvođenja programa ili projekata, tekuće popravke i održavanje

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji Podnosioca prijave kod nadležnog organa
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju
– zvaničan dokaz o računu banci
– fotokopija Obaveštenja o razvrstavanju
– fotokopija Kartona deponovanih potpisa (javne ustanove – indirektni korisnici
drugih nivoa vlasti i organi lokalne samouprave ne podnose ovaj dokaz)
–    za projekte tekućih popravki i održavanja objekata obavezna je fotokopija izvoda iz zemljišnih knjiga iz koga se vidi osnov korišćenja nepokretnosti

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
za Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijave.

3.      Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.
4.      Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

5.      Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6.     O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

7.     Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona:
021/4874560, 021/4874507, 021/4874264 i 021/4874642.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz tematskih oblasti pod tačkama od 1. do 5. na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije, zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici čija je osnovna ili pretežna delatnost kultura (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji doprinose razvoju savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine i realizuju se u Republici Srbiji kao i oni koji doprinose promovisanju kulture i umetnosti AP Vojvodine u regionu kroz programe odnosno projekte međuregionalne saradnje.

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira ili sufinansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinosi obogaćivanju kulture, razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

2.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje i sufinansiranje projekata tematske oblasti pod tačkom 6. na Konkursu pravo učešća imaju isključivo pravna lica sa sedištem u AP Vojvodini čija je pretežna delatnost kultura i čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

3.    BROJ PRIJAVA: Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 5 (pet) projekta ili programa.
Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje finansiraće i sufinansirati programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 24. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, a takođe ni nabavku opreme, ugostiteljske usluge i troškove reprezentacije, osim u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Ugostiteljske usluge, troškovi reprezentacije i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini izdavačku delatnost na srpskom jeziku u AP Vojvodini:

1.    OBJAVLJIVANJE PRVIH IZDANJA KNJIGA NASTALIH NA SRPSKOM JEZIKU I PREVODA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST AP VOJVODINE iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLJIVANJE ČASOPISA ZA KULTURU, KNJIŽEVNOST I UMETNOST, ČASOPISA ZA OMLADINU I ČASOPISA ZA DECU KOJI IZLAZE U ŠTAMPANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI NA SRPSKOM JEZIKU KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja prvih izdanja knjiga Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na zvaničnoj internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI NA SRPSKOM JEZIKU U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

6. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga na srpskom jeziku od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini uzevši u obzir kriterijume iz člana 16. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa na srpskom jeziku uzevši u obzir kriterijume iz člana 16. stav 2. Pravilnika.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA
Uz konkursnu prijavu, Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2015. godini finansirati ili sufinansirati nabavku knjiga, drugih publikacija i savremene opreme za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova i osavremenjavanja rada javnih biblioteka u Vojvodini, i to u sledećim tematskim oblastima:
1. Nabavka novih knjiga i drugih publikacija za javne biblioteke u AP Vojvodini, i
2. Opremanje javnih biblioteka u AP Vojvodini novom  opremom.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu, sa prijavama za obe tematske oblasti, mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne  opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3.    Podnosilac Prijave može da podnese najviše DVE konkursne prijave za svaku tematsku oblast Konkursa.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga,  drugih publikacija  i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.

8.    Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce Prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava za nabavku knjiga i drugih publikacija vršiće se, shodno članu 8. stav 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik), proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu sa visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Raspodela sredstava za nabavku nove opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini utvrđuje se na osovu ispunjenosti opštih uslova predviđenih članom 5. i posebnih kriterijumima propisanih članom 10. Pravilnika.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i to:

•    za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova mogu se prijaviti samo privatna preduzeća i preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911);
•    za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, pored privatnih preduzeća i preduzetnika registrovanih za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda, mogu se prijaviti i nevladine organizacije registrovane pretežno za obavljanje delatnosti u kulturi.
Na Konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i pravna lica, preduzetnici i nevladine organizacije iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
•    da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom AP Vojvodine;
•    da značajan deo članova filmske ekipe čine vojvođanski autori, glumci i ostali filmski radnici;
•    da će film pretežno ili delimično biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

3.    Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini)

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na tri naredna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
– osnovne podatke o producentu (naziv, adresa, značajni prethodni projekti, opremljenost i dr.);
– fotokopiju Rešenja Agencije za privredne registre(APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
– dva primerka scenarija (za animirane filmove obavezno dostaviti knjigu snimanja – storyboard);
– dve potpisane recenzije;
– listu autora sa kratkom biografijom;
– za mladog reditelja debitantskog filma: preporuka renomiranog filmskog autora i/ili profesora;
– detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
– iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
– podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma) i
– iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2015. godini proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma utvrđenih članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.), za kupovinu opreme, za plate zaposlenih, ugostiteljske usluge (hrana, piće), troškove reprezentacije i poklona – sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Troškovi za gorivo se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Sekretarijat će sufinansirati najmanje jedan debitantski film mladog reditelja (do 30 godina starosti), ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi.

Sekretarijat može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, izuzetno na tri uzastopna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Sekretarijatu.

Sekretarijat neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove sa pornografskim sadržajem.

Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom Konkursu može biti najkasnije do kraja 2017. godine.

Detaljnije