Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

Konkursi

Books GirlPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u 2013. godini u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju, prezentaciju projekata iz oblasti kulture, poboljšavanje uslova rada ustanova kulture, popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda javnih opštinskih i gradskih biblioteka u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Tematske oblasti:
1) tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i
2) nabavka knjiga za biblioteke.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa po jednim projektom za:
–    tekuće popravke i održavanje
–    nabavku opreme i
–    nabavku knjiga za biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo za:
1)    tematsku oblast tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture na obrascu Prijava na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini  i

2) tematsku oblast nabavku knjiga za biblioteke na obrascu Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini, odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Prijave se podnose lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Za tematsku oblast:
construction_clipart_house1) tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture
ZA KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI, ODRŽAVANjA I NABAVKU OPREME USTANOVA KULTURE U AP VOJVODINI

2) Za Konkurs za nabavku knjiga za biblioteke,
ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KNjIGA JAVNIH OPŠTINSKIH I GRADSKIH  BIBLIOTEKA U AP VOJVODINI U 2013. GODINI.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.
1.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme i nabavku knjiga, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji neće se uzimati u razmatranje.
2.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
3.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijave.
4.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.
5.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
6.    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju:
–    za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održanje i nabavku nove opreme ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) i
–    za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u AP Vojvodini – javne opštinske i gradske biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu, i to:
– za tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme na telefon 021/4874811, e-mail: ivana.cekic@vojvodina.gov.rs ,  a
–  za nabavku knjiga za biblioteke na telefon 021/487-4872, e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

3. Prijava se podnosi u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
– Za tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme raspodela sredstava utvrđuje se na osnovu kriterijuma:
1.    da su ispunjeni svi uslovi Konkursa;
2.    da su navedeni ukupni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
3.    da postoje drugi izvori finansiranja projekata i
4.    da je zahtev za dodelu sredstava podnela ustanova kulture-indirektni korisnik budžetskih sredstava lokalne samouprave sa teritorije nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u AP Vojvodini.
– Raspodela sredstava za nabavku knjiga vršiće se proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine.

Link