Zakoni u službi privrede

Vesti

Prvog januara 2013. godine stupili su na snagu mnogobrojni zakoni za koje se niz godina zalagala Privredna komora Srbije, a koji će obezbediti efikasnije javne nabavke, plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji, uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga, ukidanje dela parafiskalnih nameta privredi

Privredna komora Srbije dala je konkretne sugestije za izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, radi poboljšanja i preciziranja pojedinih odredbi i usvajanja novih rešenja, radi efikasnijih nabavki. Da bi se prevazišli uočeni nedostaci i problemi u sprovodjenju Zakona u praksi, predloženo je: pojednostavljenje, ubrzanje i olakšavanje procedure za ponudjače; smanjenje troškova pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku dodele ugovora o javnim nabavkama; jasno definisanje podizvodjača u ugovoru; preciziranje tehničke specifikacije u ponudi; razrada merila za primenu kriterijuma „ekonomski najpovoljnije ponude“; uredjenje postupka male nabavke; jačanje kontrole i zaštite prava ponudjača. Zakon o javnim nabavkama,  usvojen 29. decembra 2012. stupio je na snagu 6. januara 2013, a primenjivaće se od 1. aprila 2013.

Prema Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji su inicirali Forum malih i srednjih preduzeća i preduzetnika PKS, gradjani i privreda koji zaključno sa 31. oktobrom 2012. imaju poreska dugovanja, imaju mogućnost za otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog duga. Uslov je da izmire poreske obaveze iz novembra, decembra 2012. i januara 2013, i to najkasnije do 31. januara 2013. Osim prava na otpis kamate, od ove godine poreski obveznici imaće pravo na zamrzavanje poreskog duga, kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014/2015. godine na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbedjenja. Svim privrednicima i gradjanima koji odmah izmire glavni poreski dug, otpisuje se kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

Inicijativa potekla od Foruma malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privredne komore Srbije, koju je Vlada usvojila, jeste i izmena Zakona o PDV, kojom se predvidja plaćanje PDV-a po realizaciji poslovnih transakcija. Ovaj sistem naplate mogu da primenjuju obveznici PDV-a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih godinu dana nije veći od 50 miliona dinara i koji su u tom periodu neprekidno bili evidentirani za obavezu plaćanja PDV-a. Izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, cenzus za obavezan ulazak u PDV sistem podignut je sa 4 na 8 miliona dinara, što će brojnim malim preduzetnicima omogućiti da biraju izmedju PDV sistema i paušalnog oporezivanja. Svi koji ne žele da udju u sistem PDV-a na osnovu novog podizanja cenzusa, treba da podnesu zahtev Poreskoj upravi Srbije, kako bi bili izuzeti iz tog sistema.

Forum MSPP Privredne komore Srbije i njegovi članovi, u proteklom periodu, aktivno su lobirali u institucijama i predvodili delegaciju u razgovorima sa Ministarstvom finansija. Osim izmena Zakona o PDV-u, zatraženo je i eliminisanje nepotrebnih administrativnih procedura, smanjenje parafiskalnih troškova. Istrajavanje članova Foruma,  tokom dve godine, na ukidanju parafiskalnih nameta, urodilo je plodom, ali samo delimično, jer je pored 138 ukinutih, preostalo još toliko suvišnih dažbina. Forum je insistirao da se reši problem sive ekonomije, donošenjem adekvatnog zakona koji bi regulisao poslovanje, tražio je i demonopolizaciju tržišta i formiranju specijalizovane finansijske institucije, koja bi bila podrška malim i srednjim privrednim društvima u razvoju i izvozu.

Zahtev da se usvoji Zakon o rokovima plaćanja u Komori se ponavlja više od dve godine, a održana je i javna rasprava o tom zakonu. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kojim se ograničavaju plaćanja države privredi na 45 dana, a izmedju firmi na 60 dana, primenjuje se od 31. marta 2013. godine.

Privredna komora Srbije predlagala je svojevremeno, 2009. godine, i izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, a polovinom januara biće održan sastanak predstavnika radio i TV stanica u Srbiji, povodom naplate dažbina po osnovu tog zakona.

Evropska banka za obnovu i razvoj opredelila je za 2013. godinu podršku kreditiranju malih i srednjih privrednih društava, u iznosu od 500 miliona evra. Evropska banka za obnovu i razvoj u partnerskom odnosu sa Privrednom komorom Srbije privrednicima će tokom februara predstaviti  mogućnosti korišćenja tih sredstava.

Link