Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2011. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

I   RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 8.874.000,00 dinara.

II  USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 10. avgust 2011. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji projekti su usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, odnosno manifestacije, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ili manifestacija ostvariti;

•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti, odnosno manifestacije, koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;

•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;

•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;

•    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III    NAČIN APLICIRANjA

•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 12. jula 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

•    Uz prijavu se obavezno podnosi :

1.    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (Ugovor sa bankom i sl.).

•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

•    Prijave se podnose lično,  predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16 ZA KONKURS

Tekst konkursa

Formular za prijavu

Link