Javni radovi

Konkursi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU – U 2009. GODINI

Sredstva za organizovanje javnih radova obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a posebnim aktom Vlade za javne radove od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini opredeljen je iznos od 650.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se:

1) za zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za nezaposlena lica uključena u javne radove;

2) za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada;

3) za troškove obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu;

4) za troškove izvođenja javnih radova, najviše do iznosa od 10% sredstava odobrenih za javne radove.

Izbor javnih radova vrši se donošenjem Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini, kojoj prethodi razmatranje i ocena programa javnih radova, primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se izvode javni radovi, dužina trajanja programa, ukupan broj nezaposlenih lica koja se uključuju u javne radove, broj nezaposlenih nekvalifikovanih lica koja se uključuju u javne radove, prethodno korišćena budžetska sredstva;

2) ciljevi koji se postižu: zapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica, razvoj nerazvijenih i manje razvijenih opština, ravnomerni regionalni razvoj, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme;

3) sufinansiranje javnih radova iz drugih izvora: budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, poklona, donacija, legata, kredita i dr.

Odluka o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za

Republiku Srbiju – u 2009. godini jeste osnov za ugovorni odnos između Ministarstva ekonomije u1080 è regionalnog razvoja, izvođača javnih radova i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ugovor sadrži: utvrđen predmet javnih radova, broj i kvalifikacionu strukturu nezaposlenih lica koja se uključuju, rok u kome se radovi obavljaju, konkretne obaveze ugovornih strana, način obezbeđenja i prenosa sredstava,

instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za javne radove ili za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta javnih radova i dr.

Izvođači javnih radova dužni su da u svakom momentu omoguće kontrolu realizacije javnih radova i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Odobrena sredstva po ovoj odluci su namenska i mogu da se koriste isključivo za organizovanje i sprovođenje javnih radova, i u skladu sa ugovorom.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava ugovor se raskida sa zahtevom za povraćaj prenetih sredstava, odnosno sa zahtevom za

aktiviranje instrumenta obezbeđenja, a primalac je dužan da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja izveštaje o sprovođenju javnih radova.

Izveštaji se dostavljaju kvartalno i nakon završetka javnih radova, na osnovu izveštaja izvođača javnih radova.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja podnosi Vladi godišnji izveštaj o realizaciji odobrenih javnih radova.

Izveštaji sadrže: podatke o stepenu realizacije javnih radova, o broju i strukturi nezaposlenih lica uključenih u javne radove, utrošenim sredstvima i dr.

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini odštampan je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj: 101-808/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

Javni radovi

zp8497586rq