Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE’

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

school-stuff2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

 

Konkurs za nacionalnе savetе u oblasti obrazovanja

 

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2014. godine

 

Detaljnije

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2014. godini

Rok za podnošenje prijava 16. jun 2014. godine.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Konkurs je otvoren do 09.06.2014. godine.

Detalji

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

Rok za podnošenje prijave je 04.04.2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2014. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
• organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
• programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
• razne manifestacije,
• uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
• druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2014 godine;
3. postojanje _____drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i
6. da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju akta ustanove o upisu u sudski registar kod nadležnog organa i
2. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2014. godine.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

school_bus cartoonPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara.Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnimmogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
• broj učenika srednjih škola u školskoj 2013/2014. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 62/13).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 05. marta 2014. godine na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 21. mart 2014. godine.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

high school studentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. Godinu

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.510.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 5.404.836,00 dinara.
Pravo ušestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Udruženja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 3.802.684,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.812.174,00 dinara.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvideli aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 31.500.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2014. godine.

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju
nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

NAČIN APLICIRANJA
• Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od ponedeljka 03. marta 2014. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.ounz.vojvodina.gov.rs

• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Detalji konkursa

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

Roma ScholarshipPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2013/2014. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila, na teritoriji AP Vojvodine, pripadnici romske nacionalne zajednice

2. Učenici koji su školske 2012/13. godine dobijali stipendiju u programu “Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini”

Kriterijumi za dodelu sredstava:
– da su redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila na teritoriji AP Vojvodine

– da su pripadnici romske nacionalne zajednice

– da su u školskoj 2012/2013. godini dobijali stipendiju u programu “Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini”

– postignuti opšti uspeh u prethodnom razredu, na kraju školske 2012/2013. godine

Konkursna komisija će, na osnovu prijava učenika, sačiniti jedinstvenu rang listu, u skladu sa kriterijumima za dodelu sredstava.

Pravo na stipendiju ostvariće prvih 41 učenik.

Konkurs se raspisuje za 41 stipendistu za školsku 2013/2014. godinu u ukupnom iznosu 2.214.000,00 dinara (stipendije i školski pribor).

Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su upisani kao redovni učenici.

Nepotpune i/ili neblagovremeno poslate prijave i prijave koje nisu poslate od strane škola, neće se uzeti u razmatranje ukoliko se nedostaci, posle ukazivanja na njih, ne otklone u datom roku.

Rezultati Konkursa biće dostavljeni svim školama.

Potrebni dokumenti:
– Popunjena prijava za konkurs (u prilogu)

– Fotokopija svedočanstva iz školske 2012/13. godine

– Overena preporuka, izdata od strane romske nevladine organizacije sa teritorije AP Vojvodine (u prilogu formular)

– Saglasnost o načinu obrade ličnih podataka kandidata (u prilogu) Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

– Formular Prijave za konkurs i Preporuke, učenici preuzimaju u svojoj školi – Popunjenu prijavu, sa kompletnom dokumentacijom, učenici predaju u svojoj školi

– Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom, srednje škole dostavljaju poštom Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice najkasnije do 27. septembra 2013. godine.

Detaljnije

Konkurs – službena upotreba jezika

people-with-speech-bubblesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2013. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 (slovima: devetmilionapetstohiljada) dinara, će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:
– organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je
Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih
zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na
njihovoj teritoriji;
– mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
– drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova –
korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:
– osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom
nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na
radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na
kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj
sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti (unapređenje
internet portala i dr.).
– troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom
naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na
jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i
naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za
štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
– broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
– procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
– ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju Er zijn speciale blackjack en bonussen of meld je aan in de Adameve Casino VIP Club. projekata;
– postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
– kontinuitet u finansiranju projekata od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 01. jula 2013. godine.
Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene I potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu I nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Link