Javni poziv gradonačelnicima svih gradova u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Na osnovu člana 33. Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i čl. 3-6. Pravilnika o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti komunalnih policajaca („Službeni glasnik RS”, broj 106/09, 58/10, i 73/10 ),

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu upućuje

Javni poziv gradonačelnicima svih gradova u Republici Srbiji

U skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, potrebno je da dostavite prijavu kandidata za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnih policajaca.

Rok za dostavljanje prijava je 01. septembar 2011. godine.

Uz prijavu dostaviti i Uverenje o utvrđivanju psihofizičke sposobnosti kandidata potrebne za obavljanje poslova komunalne policije.

Po isteku navedenog roka, Ministarstvo će objaviti termine stručnog osposobljavanja na svojoj web-site stranici.

Ovaj poziv objavljuje se na web-site stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.