Krediti za početnike u biznisu

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Krediti za početnike u biznisu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, i ove godine učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Opis programa:
Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Kome je namenjen:
Privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Opšti uslovi:
Podnosilac zahteva:
•    lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti
•    lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
•    lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita nije zaposleno u javnim preduzećima i državnim institucijama

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:
•    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
•    kreditiranje trgovine
•    kupovinu polovne opreme
•    kupovinu putničkih vozila
•    pozajmice drugim licima
•    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
•    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Uslovi kreditiranja:
Iznos kredita:
•    za preduzetnike od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
•    za pravna lica od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara

Rok otplate: do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci

Kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

Otplata kredita: tromesečna

Instrumenti obezbeđenja (jedan od instrumenata):
•    hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
•    ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za pravna lica za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

Prijem zahteva počinje od 01.04.2011. godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu

Program, sa pratećom dokumentacijom je dostupan na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i u regionalnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060 828, 011/2060-829 ili 011/2060-844

Link