Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini međuopštinske prioritetne projekate koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.484.194,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–      podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,
–      osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,
–      unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

  1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
  2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
  3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
  4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
  5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15. decembar 2010. godine.
  6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
  7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
  8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
  9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link