Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU’

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini međuopštinske prioritetne projekate koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.484.194,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–      podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,
–      osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,
–      unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15. decembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP Vojvodine“. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 700.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Mere i aktivnosti koje će biti finansirane se odnose na izradu plana komunikacije, promociju primera dobre prakse u podsticanju lokalnog razvoja i promociju izbora za naj-gradonačelnika, izrada akcionog plana za realizaciju programa izbor za naj-gradonačelnika.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta imaju udruženja građana i druge neprofitne organizacije na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu samo sa jednim predlogom projekta.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i

međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku:

 • jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i
tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za  otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu
samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u
zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 04. decembar 2010. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku
saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za finansiranje
projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor
za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje opština u IPA projektima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010 godinu („Sl.list APV“ broj: 20/2009 i 18/2010-rebalans). Ukupna sredstva obezbeđena za ovu namenu su 20.000.000,00 dinara, i tona razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u iznosu od 15.000.000,00 dinara, a u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. dodeliće se podnosiocima projekta za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata prekogranične saradnje.

Najviši iznos koji se dodeljuje za sufinansiranje učešća JLS po projektu prekogranične saradnje je do 1.000.000,00 dinara

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.Pravo učešća na konkursu kao nosioci predloga projekta imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju usvojene strateške planove razvoja i koje su neposredno odgovorne za pripremu i sprovođenje aktivnosti projekta sa svojim partnerima.

2. Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta. Podnosilac predloga projekta može da bude partner još na jednom predlogu projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa smernicama za izradu predloga projekta (Aneks A).

Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u jednom štampanom originalu i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa i adresa podnosioca prijave i tekst:„ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

5. Krajnji rok za predaju prijava je 25. novembar 2010. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Konkursna komisija Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju doneće Odluku o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje podnetih projekata. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga  pravna sredstva.

8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, www.samouprava.vojvodina.gov.rs  i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42  radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini realizaciju međuopštinskih prioritetnih projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 11.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–         podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,

–         osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,

–         unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosiocatvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 19. novembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini projekte za unapređenje rada lokalne uprave u oblasti podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave AP Vojvodine.

Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.000.000,00 dinara, Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o rebalansu  budžeta AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list APV“, br. 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Cilj Konkursa je davanje doprinosa boljem poslovnom ambijentu na osnovama saradnje jedinica lokalnih samouprava i lokalnih udruženja preduzetnika, povećanje stepena integrisanosti lokalnih udruženja preduzetnika u rad JLS u oblasti lokalne ekonomske politike, povećanje stepena informisanosti lokalnih preduzetnika i podizanje kvaliteta zajedničkih nastupa JLS i lokalnih udruženja preduzetnika.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta JLS .

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata po pojedinačnom projektu je 250.000,00 dinara.

Preostali deo sredstava mora obezbediti podnosilac projekta,  iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje imaju usvojene Strategije lokalnog održivog razvoja.

Jedinice lokalne samouprave mogu učestvovati na konkursu samo sa jednim predlogom projekta.

Jedinice lokalne samouprave moraju da konkurišu sa jednom partnerskom organizacijom i to:

 • udruženjem građana osnovanim sa ciljem zaštite i                           unapređenja interesa preduzetnika sa sedištem u AP Vojvodini, registrovane u R.Srbiji.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim     obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta. Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta i ostali prijavni konkursni obrazci mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju; www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrazci dostavljaju se u štampanom obliku,     jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  do 02.11.2010 g.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar  za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugo pravno sredstvo.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet     stranici        Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i    međuopštinsku saradnju.

Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju,  a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:psloksam@gmail.com ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Link

Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU
Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u

Konkurs za dodelu sredstava za subvencionisanje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na Novosadskom sajmu  „INVESTEXPO“

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju subvencionisaće troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na Novosadskom sajmu investicija, nekretnina i energetike „INVESTEXPO“ od 10. do 13. novembra 2009. godine.

Za ove namene obezbeđena su sredstva Odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2009. godinu u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilj Konkursa je predstavljanje lokalnih razvojnih, ekonomskih, infrastrukturnih i društvenih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u cilju unapređivanja institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 80% od ukupne vrednosti učestvovanja JLS na Sajmu, a maksimalni iznos po podnetom zahtevu je 80.000,00 dinara. Subvencionisaće se: troškovi zakupa i opremanja štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 1. Pravo učešća na konkursu imaju sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Sredstva za subvencionisanje dodeljivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom zahtevu, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuju sami učesnici.
 3. Prijave na konkurs jedinice lokalnih samouprava za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“ podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju www.psloksam.vojvodina.sr.gov.yu.
 4. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na Sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju na konkursnim obrascima iz tačke 3. u roku od 10 dana  od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.
 5. Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Izvršnog veća AP Vojvodine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
 7. Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
 8. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova doneće na predlog Komisije Pokrajinska sekretarka za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa.
 9. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
 10. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 11. Korisnici sredstava zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća na Novosadskom sajmu „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Rok: 01.11.2009. god.