Sufinansiranje projekata sanacije deponija

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:

– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.

Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

U okviru projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada Fond će sufinansirati sledeće aktivnosti: ograđivanje deponije, nivelisanje postojećeg otpada i radovi na prekrivanju postojećeg otpada, drenažni (obodni) kanali-hidrograđevinski radovi, degazacija, rekultivacija i ozelenjavanje.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs internet stranici SKGO www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,

2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,

3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),

4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),

5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),

6. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,

7. vlasnički list (izvod iz katastra),

8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,

9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

10.  dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,

11.  potvrda Uprave za trezor o kreditnoj sposobnosti opštine,

12.  potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,

13. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),

14.  ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi.

Prijave za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica podnose se do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.

sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr: sanacija deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) tehnička dokumentacija (glavni projekat)

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs , www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).