Zapis sa oznakom ‘FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE’

Otvoreni poziv auto kućama

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Otvoreni poziv auto kućama za učešće u programu dodele bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila

1. Predmet poziva
Pozivaju se auto kuće koje su zainteresovane za učešće u programu dodele
bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila
u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije da dostave Fondu
prijavu u skladu sa uslovima navedenim u ovom pozivu.
Fond će podržati ovaj program bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu do
20.000.000,00 dinara.

2. Korisnici bespovratnih sredstava
Korisnici bespovratnih sredstava su auto kuće koje su kod Agencije za privredne
registre registovane za obavljanje ove delatnosti i ispunjavaju uslove poziva.

3. Namena
Fond će auto kućama koje se jave na ovaj poziv isplaćivati iznos od 100.000,00 dinara
u apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo:
– na električni pogon,
– na hibridni pogon,
– sa emisijom CO2 (ugljen-dioksid) ispod 100 g/km (u kombinovanom ciklusu),
a do raspodele ukupnih sredstava namenjenih ovom pozivu (20.000.000,00 dinara).

4. Dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji)
– prijava (u slobodnoj formi) u kojoj je potrebno navesti naziv i sedište auto kuće,
matični broj i PIB, broj računa i ime banke, faks i e-mail i lice ovlašćeno za
zastupanje
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod APR iz kojeg se vidi da je auto
kuća registrovana za obavljanje delatnosti prodaje motornih vozila,
– OP obrazac,
– zvaničan katalog sa asortimanom vozila iz tačke 3. ovog poziva.

5. Realizacija
Ovaj poziv objaviće se u Službenom glasniku Republike Srbije, dnevnom listu
„POLITIKA“ i na internet strani Fonda za zaštitu životne sredine:
www.sepf.gov.rs.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26.
Upravni odbor Fonda doneće odluku o listi auto kuća koje ispunjavaju uslove za
učešće u ovom programu, nakon čega će se zaključiti ugovori sa auto kućama.

Auto kuće koje sa Fondom zaključe ugovore podnosiće zahteve za dodelu sredstava u
iznosu od 100,000,00 dinara uz koje prilažu:
– ugovor o kupoprodaji između kupca vozila i auto kuće,
– potvrda o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (za vozila na
električni i hibridni pogon) odnosno sertifikat o saobraznosti vozila – COC (za
vozila sa emisijom CO2 ispod 100 g/km u kombinovanom ciklusu),
– račun za prodato vozilo,
– dokaz o prenosu sredstava na račun auto kuće (izvod iz banke)
– dokaz da je na vidnom mestu istaknuto (u katalogu, auto salonu, oglasu, reklami)
obaveštenje da je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije u cilju
podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila dodelio 100.000,00 dinara
apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo.

Dodatne informacije: tel: 011/22-77-442,
Kontakt osoba: Nikola Orlović nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Link

Sufinansiranje projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:
– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.
Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „Danas“, na internet strani Fonda www.sepf.gov.rs, i internet strani Stalne konferencije gradova i opština(SKGO) www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.
Jedinice lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.
Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Prijave projekta (www.sepf.gov.rs),
– popunjen upitnik u Slap bazi na internet strani SKGO

Napomena: Upitnik se popunjava direktno na internet strani SKGO, odnosno SLAP bazi preko Slap koordinatora. Kao dokaz za tvrdnje navedene u Upitniku, Fondu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.
– kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:
1. plan upravljanja otpadom,
2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,
3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),
4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),
5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),
6. odluka Veća o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
7. vlasnički list (izvod iz katastra),
8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
10. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
11. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
12. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

4. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Prijava projekta“ koja se može preuzeti sa internet strane Fonda. Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose u elektronskoj formi (sa skeniranim potpisom i pečatom), ili ako to nije moguće u pismenoj formi.

Konkurs je otvoren do 04.10.2011. godine

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.
sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.
Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju Subject napisati tip projekta na koji se prijava odnosi (npr: sanacija deponije)i naziv i sedište podnosioca prijave.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje
Kriterijumi za bodovanje dati su u Obrascu za ocenu – SLAP sistem ocenjivanja po SLAP upitniku koji su sastavni deo konkursne dokumentacije (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava
Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.
Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011/2012. godini.
Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija
Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Link

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi
ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u
sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:
– sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izgradnju transfer stanica

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „Danas“, na internet
strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.
Jedinice lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.
Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
– popunjen upitnik u Slap bazi na internet strani SKGO

Napomena: Upitnik se popunjava direktno na internet strani SKGO, odnosno SLAP bazi preko Slap koordinatora. Kao dokaz za tvrdnje navedene u Upitniku, Fondu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.
– kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:
1. plan upravljanja otpadom,
2. odluka Veća o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
3. vlasnički list (izvod iz katastra),
4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer
stanice,
5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta
konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima
(krediti, međunarodne donacije itd.),
6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne
sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
8. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja
otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

4. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Prijava projekta“ koja se može preuzeti sa internet strane Fonda. Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose u elektronskoj formi (sa skeniranim potpisom i pečatom), ili ako to nije moguće, i u pismenoj formi.
Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd
sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i
nedeljko.curic@skgo.org. U polju Subject napisati tip projekta na koji se prijava odnosi
(npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije) i naziv i sedište podnosioca prijave.

Konkurs je otvoren do 04.10.2011. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena
dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje
Kriterijumi za bodovanje dati su u Obrascu za ocenu – SLAP sistem ocenjivanja po SLAP upitniku koji su sastavni deo konkursne dokumentacije(www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava
Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju
procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir
ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:
– 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011/2012. godini.
Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih
sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija
Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.
Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.
Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896)

Link

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs  za dodelu kredita fonda cialis online pharmacy za zaštitu životne sredine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 300.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava.

Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su pravna lica (privredni subjekti u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu osim javnih preduzeća, odnosno privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita (www.sepf.gov.rs),
– zahtev za odobrenje investicionog kredita na obrascu Fonda za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci) (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,

Statusna dokumentacija:
– izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– potvrda o izmirenim poreskim obavezama, izdata od strane Poreske uprave, ne starija od 30 dana,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

Finansijska dokumentacija:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine (2009. i 2010.) i to:
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks,
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– ukoliko je od poslednjeg godišnjeg izveštaja prošlo više od 3 meseca, potrebno je dostaviti i interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– konsolidovani finansijski izveštaj za članove širih poslovnih grupa,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),

Dokumentacija za planirana ulaganja
– original ponude ili profakture isporučioca opreme, ne starije od 30 dana,
Dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata

a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke (kod realizacije: karton deponovanih potpisa banke kod NBS, ukoliko pečat nije na depo kartonu kod NBS potrebno je dostaviti dokaz da je predmetni pečat u upotrebi u banci) ili

b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:
1.izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa spiska veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđenih nepokretnosti overenim od strane veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice,

c) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica
– finansijski izveštaj za 2009. i 2010. godinu – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca/pristupaoca posle 2004. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva/pristupanja dugu overena od strane ovlašćenog lica jemca/pristupaoca,

d) založno pravo na proizvodnoj opremi
-specifikacija proizvodne opreme koja se predlaže za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje),
– mesto i adresa gde je oprema locirana,
– dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi, kao i dokazi da su sve obaveze po osnovu sticanja istih izmirene (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene itd.),
– kopiju/prepis knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava koja se vodi za predmetnu opremu, odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica firme (samo ako je firma vlasnik stvari koje se daju u zalogu),
– dokaz o vlasništvu na nepokretnosti u kojoj se nalazi proizvodna oprema (izvod iz zemljišnih knjiga ili ugovor o sticanju nepokretnosti),
– odluka nadležnog organa firme kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi,
– procena vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovvašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđene opreme overenim od strane veštaka,

e) zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi
– izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti/izvod sa vlasničkog računa hartija od vrednosti, kojim se dokazuje vlasništvo nad akcijama i koji sadrži ISIN i CFI broj,

f) zaloga na obveznicama stare devizne štednje
– izvod iz vlasničkog računa kojim se dokazuje vlasništvo nad obveznicama,

g) cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata (kada je obaveza plaćanja nastala)
– ugovor koji se odnosi na osnovni posao
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa na obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:
– najviši iznosa kredita je 50.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 7 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)
Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2011. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja
– garancija ili avalirane menice poslovne banke, ili
– menica i menično ovlašćenje dužnika,
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupaoca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta),
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara društva,
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nekretnine, može iznositi:
– 80% tržišne vrednosti stambenog objekta (stanovi i porodične kuće),
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.),
– 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.,
– 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta,
– 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta; ili
– zaloga na proizvodnoj opremi – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine)
– zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda,
– zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja,
– cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda

U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.

Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava
Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.
Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet strani Fonda: www.sepf.gov.rs

Kontakt osoba: Ljiljana Stojanac (tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e mail: ljiljana.stojanac@sepf.gov.rs _CLOAKING )
Broj: 401-00-533/2011-01
U Beogradu, 24.05.2011. godine.
ČLAN UPRAVNOG ODBORA Po ovlašćenju broj: 110-00-001/2011-01/2 od16.03.2011. godine Verica Noveski

Tekst konkursa možete preuzeti ovde

Obrazac možete preuzeti ovde

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010 i 101/2010).

2. Korisnici  sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:

– operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu
о    ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
–    kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

3. Konkursna dokumentacija

3.1. Konkursna dopkumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava  (www.sepf.gov. rs),
2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom, odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao do konačnog zbrinjavanja
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad do konačnog zbrinjavanja, u periodu iz prethodne tačke (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada,
kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

3.2.    Na javni konkurs za dodelu sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme može se prijaviti kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom:
1) čiji osnivački kapital je najmanje u visini godišnjih troškova tretmana otpadne opreme u količini ne manjoj od kapaciteta postrojenja kojim upravlja kolektivni operater;
2) koji upravlja najmanje jednim postrojenjem za tretman otpadne električne i elektronske opreme ili ga kontroliše i na čije je ime izdata dozvola za tretman električnog i elektronskog otpada;3)    koji upravlja postrojenjem ili postrojenjima koja su uključena u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

1)    plan upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom;2)    dozvole za rad postrojenja za tretman otpadne električne i elektronske opreme koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada od električne i elektronske opreme;
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada od električne i elektronske opreme za koje je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja;
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u postrojenjima za tretman otpadne električne i elektronske opreme obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja, u skladu sa propisom koji uređuje način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada, kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

4. Iznos podsticajnih  sredstava
4.1. Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 15.300,00 dinara po toni,
–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.000,00 dinara po toni,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 9,00 dinara po kilogramu,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 13,50 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akuulatora ili startera – 135,00 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme u 2010. godini – 55,00 dinara po kilogramu za svih deset razreda električne i elektronske opreme

4.2. Podsticajna sredstva kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i    elektronskom opremom:

1)    u  prvoj  godini  investicije  u  visini  80%  vrednosti  investicije  ali  ne  više  od 75% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period,
2) u drugoj godini investicije u visini 40% vrednosti investicije ali ne više od 37,5% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period.

Kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom podsticajna sredstva se mogu dodeliti samo za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom koja ne može biti manjeg kapaciteta na godišnjem nivou od količine proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a koje članice kolektivnog operatera stavljaju godišnje na tržište Republike Srbije.

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

–    glavni projekat postrojenja na koji je saglasnost dalo ministarstvo nadležno za poslove životne sredine,
–    ugovore s izvođačima radova i dobavljačima opreme,
–    izveštaj o izvedenim radovima sa izdatim situacijama i originalnim računima.

5. Realizacija dodeljenih sredstava

Odluke o dodeli podsticajnih sredstava donosi Upravni odbor Fonda. Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom podsticajnih sredstava zaključiti ugovor. Podsticajna sredstva su bespovratna.

6. Dostavljanje  prijava
Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.

Prijave se podnose na obrascu „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava“. Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava“.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: podsticajnasredstva@sepf.gov.rs
Nepotpune prijave kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija iz tačke 3. Konkursa neće se razmatrati.

Link

Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, 36/09).

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog  iznosa od 20.000.000,00 dinara.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Više jedinica lokalne samouprave koje čine region podnose zajedničku prijavu, tj. prijavu podnosi opština nosilac projekta u ime svih ostalih opština.

Prijave ne mogu podnositi jedinice  lokalne samouprave kojima su ranije dodeljena sredstva za izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–     popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–     kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa :

1. potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,
2. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnih budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
3. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine (za svaku opštinu članicu regiona posebno),
4. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i  nedeljko.curic@skgo.org U odeljku Subject navesti: regionalni plan upravljanja otpadom.

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslov je potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona.

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 4.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:

– sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izgradnju transfer stanica

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Upinik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,
2. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
3. vlasnički list (izvod iz katastra),
4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
8. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom  i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),
9. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org.  U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) usvojen Urbanistički plan (kojim  su definisana pravila uređenja i građenja, a kojim je obuhvaćena lokacija deponije/transfer stanice).

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:

– 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Sufinansiranje projekata sanacije deponija

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:

– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.

Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

U okviru projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada Fond će sufinansirati sledeće aktivnosti: ograđivanje deponije, nivelisanje postojećeg otpada i radovi na prekrivanju postojećeg otpada, drenažni (obodni) kanali-hidrograđevinski radovi, degazacija, rekultivacija i ozelenjavanje.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs internet stranici SKGO www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,

2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,

3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),

4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),

5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),

6. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,

7. vlasnički list (izvod iz katastra),

8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,

9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

10.  dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,

11.  potvrda Uprave za trezor o kreditnoj sposobnosti opštine,

12.  potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,

13. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),

14.  ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi.

Prijave za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica podnose se do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.

sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr: sanacija deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) tehnička dokumentacija (glavni projekat)

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs , www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

  • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
  • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
  • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine na osamnaestoj sednici održanoj dana 17.07.2009. godine doneo je odluke o raspisivanju javnih konkursa, i to.

1. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– projekata izgradnje transfer stanica,

(konkurs otvoren do 20.09.2009. godine)

2. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– izrade tehničke dokumentacije za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izrade tehničke dokumentacije za izgradnju transfer stanica,

(konkurs otvoren do 05.09.2009. godine)

3. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom

(konkurs otvoren do 20.08.2009. godine)

zp8497586rq