Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije. Razvoj novih proizvoda i usluga je u direktnoj vezi sa procesom inoviranja, a inovacioni vaučeri su način da se kroz direktan finansijski podsticaj omogući transfer znanja i podstakne stvaranje dugoročnih partnerstava između privrednih društava i naučnoistraživačkih organizacija.

Cilj inovacionih vaučera je da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili konkurentnim na tržištu.

Uslovi za učešće
Podobni korisnici inovacionih vaučera su mikro, mala i srednja privredna društva (u članu 6. Zakona o računovodstvu definisana su mikro, mala i srednja privredna društva. Zakonu se se može pristupiti ovde) u većinskom privatnom vlasništvu (minimalno 51% privatnog vlasništva), registrovana u Srbiji u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima.

Podobna privredna društva koja zadovoljavaju kriterijume mogu da se prijave za inovacione vaučere kako bi pokrila troškove usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije koje spadaju u jednu od sledećih kategorija:
• naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu);
• naučnoistraživačke organizacije akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za naučno-istraživačku delatnost (uključujući i one u privatnom vlasništvu). Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Uobičajeni pružaoci usluga su univerziteti, fakulteti, istraživački instituti, inovacioni centri i druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji koje spadaju u bilo koju od ove dve podobne kategorije.

Usluge koje se finansiraju
Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnog, tehnološkog ili inovativnog znanja koje je novo za privredno društvo ili za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje privredno društvo odredi. Inovacioni vaučer se dodeljuje za sledeće usluge:
• Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
• Dokaz koncepta;
• Studija izvodljivosti;
• Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
• Izrada demonstracionog prototipa;
• Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
• Validacija tehnologije;
• Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
• Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
• Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
• Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
• Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Specifični zadaci moraju biti detaljno opisani u finansijskoj ponudi.

Inovacioni vaučeri ne mogu biti korišćeni za sledeće usluge:
• Izrada poslovnih planova i ekonomskih procena;
• Prodajne aktivnosti;
• Razvoj standardne internet prezentacije ili mobilnih aplikacija;
• Aktivnosti istraživanja i analize tržišta;
• Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
• Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane drugog privrednog društva;
• Putovanja, konferencije ili kupovina opreme;
• Usluge za koje pružalac usluge nije podoban (ne ispunjava gorepomenute kriterijume za pružaoca usluge za dodelu inovacionih vaučera).

Finansiranje
Inovacionim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka organizacija, odnosno maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Privredna društva su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga. Kako se trošak PDV-a ne finansira inovacionim vaučerom privredna društva su u obavezi da snose trošak PDV-a na ukupne troškove usluga, kada je to primenjivo.
Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara.

SVI DOSADAŠNJI KORISNICI INOVACIONIH VAUČERA IMAJU MOGUĆNOST DA ISKORISTE DODATNI IZNOS DO UKUPNO 2.400.000 DINARA.

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs

Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od 100.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije za 2022. godinu sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Detaljnije