Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja. Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija za realizaciju programa nastave i učenja u prvom razredu opšteg srednjeg obrazovanja.

2. Cilj javnog poziva je unapređivanje uslova u kojima se ostvaruje nastava i učenje. Gimnazije sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe ili za IKT opremu. Opremanjem kabineta obezbeđuje se kvalitetnija nastava koja će doprineti kako razvoju znanja tako i razvoju veština i kritičkog mišljenja. Praktične vežbe doprinose principu očiglednosti u nastavi što utiče na kvalitet ishoda učenja.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Gimnazija koja dobije finansijska sredstva može ih iskoristiti za kupovinu opreme za kabinete za biologiju, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo ili za multimedijalne učionice.

4. Učesnici poziva su:
Gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja na teritoriji Republike Srbije.

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Reference – učešće u projektima u poslednjih pet godina koji su za cilj imali opremanje škola, ocene spoljašnjeg vrednovanja, itd.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja interesa učenika, stepen unapređenja stanja u očiglednosti nastave i učenja;
2) broj učenika u prvom razredu gimnazije;
3) rezultati spoljašnjeg vrednovanja rada škole odnosno odnos ocene za oblast «Nastava i učenje» i ocene za oblast «Resursi».

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija u roku koji ne može biti duži od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

8. Odluku o izboru gimnazija kojima se dodeljuju finansijska sredstva donosi ministar.
Odluka ministra se donosi na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju javnog poziva za finansiranje opremanja gimnazija obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 11.000.000,00 dinara. Planirano je da finansijska sredstva za određenu gimnaziju dostižu iznos do 500.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru gimnazija, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju projekta 4002 – Reforma opšteg srednjeg obrazovanja 512 – Mašine i oprema, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužan je da Ministarstvu podnese izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, u roku od tri meseca od dobijanja sredstava.

11. Gimnazije prijavu na javni poziv podnose u roku od 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:
„Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju podizanja uslova za ostvarivanje nastave “ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 13.
Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave dostavljene elektronskom poštom.
Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.

Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.
Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-527.