Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće naučnoistraživačke i razvojnoistraživačke projekte nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini. Cilj ovog konkursa je unapređivanje naučnoistraživačkog i razvojnoistraživačkog rada i afirmacija naučnih zajednica na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 5.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 400.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 27. marta 2020. godine.

4.
Prijave za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini mogu podneti akreditovane visokoškolske utanove koje imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine, na kojima se izvode studijski programi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju uz saglasnost nastavno-naučnog veća ili saglasnost nastavno-stručnog veća i potvrdom Nacionalnog saveta za određenu nacionalnu manjinu – nacionalnu zajednicu

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Za učešće na javnom konkursu za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
dr Klara Toth-Glemba, savetnik
broj telefona: 021/487-4564
imejl: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

Detaljnije