Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2022. godinu dodeljuju se u visini od 3.000.000,00 dinara.
Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose
– ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja građana opštine Kanjiža, očuvanja kulturnog identiteta na teritoriji opštine, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoji kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;
– ostvarivanju, unapređivanju i podizanju kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, i to istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja na maternjem jeziku; očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta i podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja.
Najmanji iznos sredstava koji se po ovom Konursu, može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos 1.500.000,00 dinara.
Navedena sredstva se raspodeljuju po osnovu ovog Konkursa, a dodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije.
Odobrena sredstva po ovom Konkursu isplatiće se u 2022. godini.

II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija kod Agencije za privredne registre, a ima sedište, odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija, ima sedište odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja sa posebnim naglaskom na korišćenje jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih zajednica građana koji žive na teritoriji opštine Kanjiža;
2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);
3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije, itd.;
4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;
5. originalnost teme.
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Kanjiža na maternjem jeziku
2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža
3. originalnost teme.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00 časova na telefon: 024/4 873-249.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine Kanjiža i u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno od 11. marta 2022. do 26. marta 2022. godine. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi po okončanju projekta, a najkasnije do 15. januara 2023. godine.

Detaljnije