Zapis sa oznakom ‘OPŠTINA KANJIŽA’

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2017. godini

1. FINANSIJSKA PODRŠKA VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU GOVEDA
USLOVI: Isto priplodno grlo može se osemenjavati najviše dva puta.
PODSTICAJ: najviše do 2.000 dinara po priplodnom grlu, u periodu od 16.11. 2016. do 15.11. 2017. godine, najmanje od 3.000, a najviše do 15.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

2. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA
USLOVI: plaćene anuitete u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godini
PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/874-236.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

3. PODSTICAJI KUPOVINI OPREMA U VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU I POVRTARSTVU
USLOVI: proizvodnja i/ili prerada voća, grožđa i povrća;
PODSTICAJ: u visini 80% visine cene opreme, minimalan iznos sredstava od 30.000,00 dinara a maksimalni iznos od 300.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE
USLOVI: registrovano kao organski proizvođač
PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole, najmanje od 20.000, a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

5. PODRŠKA POPRAVKI ATARSKIH PUTEVA
USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ili grupe poljoprivrednih proizvođača.
PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE
USLOVI: udruženje građana sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, a najviše do 60.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2017. godine.

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA
USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2017. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

8. PODRŠKA ZDRASTVENOJ KONTROLI PČELINJAKA
USLOVI: upisao u Registru pčelinje društvo – košnice
PODSTICAJ: za dijagnostički pregled protiv Američke kuge pčelinjih legla i meda u visini od 100% cene kontrola, a najviše do 4.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu dodeljuju se u visini od 3.610.000,00 dinara.          Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose

– ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja građana opštine Kanjiža, očuvanja kulturnog identiteta na teritoriji opštine, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoji kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;

– ostvarivanju, unapređivanju i podizanju kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, i to istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja na maternjem jeziku; očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta i podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo učešća na Konkursu ima:
1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre, a ima sedište, odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija, ima sedište odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Kanjiža namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela izveštaj o realizaciji projekta. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja sa posebnim naglaskom na korišćenje jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža:

1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih zajednica građana koji žive na teritoriji opštine Kanjiža;
2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);

3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;

4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;

5. originalnost teme.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Kanjiža na maternjem jeziku

2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža
3. originalnost teme.

IV  ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet strani opštine Kanjiža. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi po okončanju projekta, a najkasnije do 15.01.2018. godine.

V  DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac je dostupan i na internet strani opštine Kanjiža.

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila kod Agencije za privredne registre;
3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na internet strani opštine Kanjiža i u lokalnim sredstvima informisanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs  i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi. Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu po isteku roka za dostavu prijave ili podnete na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja“. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00 časova na telefon: 024/873-249

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini

Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00  (dvamiliona) dinara.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

Sredstva dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

Rok za podnošenje prijave je 8. juni 2017. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 875 166 lokal 229, ili lično u kancelariji broj 9 (Atila Kasa).

Detaljnije

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2017. godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu  stipendija sportistima u 2017. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 870.000,00 dinara.

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status talentovanog – perspektivnog sportiste.

Kandidate za status talentovanog–perspektivnog sportiste predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista

Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
• da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira
• da uredno i redovno obavlja sve obaveze sportiste pri sportskoj organizaciji, školskom timu, reprezentaciji itd.
• da svojim ponašanjem podstiče i promoviše etičke vrednosti sporta i sportskog života i stvaralaštva,
• da nije mlađi od 12 godina niti stariji od 24 godina,
• da ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ iz vladanja u školi koju pohađa,
• da ima stalno prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža,
• da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija.

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima, sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža, Kanjiža, Glavni trg br. 1.

Detaljnije

Save

Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje posebnih  programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u   2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016 i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od 640.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija  i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska tamičenja i dr.),

2. organizacija  sportskih takmičenja  od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 1) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198- Igor  Vuković.

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje  godišnjih   programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016  i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje godišnjih  programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od  8.435.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći  godišnji programi:
1. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladina, žena i osoba  sa invaliditetom na godišnjem nivou;

2. aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja i teritorijalnog sportskog saveza na teritoriji opštine od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 2) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH  PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017.godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je  10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017.godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198 – Igor  Vuković.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u godini u 2017. godini

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini dodeljuju se u visini od 2.200.000,00 dinara.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Period realizacije projekta je do 31.12.2017. godine.

Javni konkurs je otvoren od 29. marta 2017. do 27. aprila 2017. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 064-806-2073. Kontakt osoba: Anita Njilaš Leonov.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 10.440.000 dinara, prema sledećem:

1)  8.900.000 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

 1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
 2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
 3. razvoj lokalne zajednice
 4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
 5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
 6. programa za obrazovanje
 7. programa za omladinu
 8. programa za stara lica
 9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
 10. razvoja civilnog društva
 11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
 12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
 13. volonterstva
 14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
 15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
 16. aktivnosti penzionerskih organizacija
 17. neformalnog obrazovanja
 18. afirmisanja ženskih prava
 19. za razvoj javnog informisanja
 20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

2) 1.540.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) sa sedištem u opštini Kanjiža, odnosno one koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Rok za podnošenje prijave je 7. april 2017. godine.

Detaljnije

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

Javni radovi od interesa za Opštinu kao  mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe  kao i očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javnim radovima se obuhvata sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Finansijski okvir programa za javne radove iznosi 4.000.000,00 dinara, koja stavka se nalazi na pozicijama 763,135 i 764, 765.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje opština Kanjiža na osnovu javnog poziva.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu Opštini Kanjiža – Komisiji za sprovođenje LAPZ opštine Kanjiža za 2017. godinu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Javni radovi od interesa za Opštinu mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje i održavanje puteva i putnih pojaseva,nasipa,kanala,pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja- poboljšanja uslova stanovanja i drugi poslovi, kaoi
 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih  delatnosti  i drugih delatnosti koje obuhvataju:aktivnosti u cilju pomoći starima, socijalno ugroženim licima i osoba sa invaliditetom, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj, bibliotečkoj i turističkoj delatnosti i drugi poslovi.
 • Održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, osnivanje zelenih površina i drugi poslovi.

Za organizovanje i sprovođenje javnih radova opština Kanjiža poslodavcu – izvođaču javnog rada prenosi sredstva za:
–    zaradu lica koja su angažovana na javnim radovima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada za lica koja su zaposlena na javnim radovima i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1.    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u neto iznosu od:
–    18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, (bruto 30.500,00)
–    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
2.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova u visini od:
–    2.000,00 dinara po licu za sprovođenje javnih radova.
Poslodavac-izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Kanjiža.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    javne ustanove i javna preduzeća
–    opštinska uprava
–    privredna društva
–    preduzetnici i zadruge i
–    organizacije i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Poslodavci – izvođači javnih radova moraju imati sedište na području opštine Kanjiža.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovima da:
–    uredno popuni prijavu za sprovođenje javnog rada;
–    angažuje po mogućnosti nezaposlena lica koja spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, a mogu biti angažovana i ostala lica koja nisu iz teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica.
–    je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnih radova (termin plan);
–    da je izmirio ugovorne obaveze prema opštini Kanjiža, osim za obaveze čija je realizacija u toku

Javni poziv je otvoren od 17.03.2017. do 24.03.2017. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za tu namenu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u  opštini Kanjiža, kancelarija 21, telefon 024 875-166.

Detaljnije

Konkurs za regresiranje putnih troškova

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za regresiranje putnih troškova

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 129/2007, 83/2014 dr.zakon i 101/2016), člana 71. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 4/2014 prečišćen tekst, 8/14, 4/16 i 15/16 i  Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu, predsednik opštine Kanjiža dana 7. marta 2017. godine raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika.

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se u 2017. godini.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove     visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 7.03.2017. do  14.03.2017. godine.

Detaljnije