Zapis sa oznakom ‘OPŠTINA KANJIŽA’

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini

I. USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
U 2018/2019. godini iz sredstava budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se studentske stipendije za sticanje sledećih deficitarnih zanimanja:

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:
• je državljanin Republike Srbije,
• ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
• upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
• je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

II. POTREBNA DOKUMENTA
Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.
Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:
– kopiju lične karte,
– dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
– dokaz o državljanstvu,
– uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
– uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
– uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
– potvrdu o nezaposlenosti,
– overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
– uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
– fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

III. POSTUPAK
Po isteku roka za podnošenje prijava Komisija utvrđuje predlog rang-liste kandidata koju objavljuje na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.

Podnosici prijave imaju pravo prigovora na predlog rang-liste u roku od osam dana, od dana objavljivanja predloga rang-liste na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.
Prigovor se podnosi Komisiji i mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Komisija u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.

Odluku o dodeli studentskih stipendija za odnosnu školsku godinu donosi predsednik opštine, na osnovu konačne rang-liste kandidata, najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 22. oktobra 2018. godine do 5. novembra 2018. godine.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok. 221.

Detaljnije

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za participaciju putnih troškova srednjoškolaca

Na osnovu člana 4. Odluke o participiranju putnih troškova redovnih učenika srednjih škola („Službeni list opštine Kanjiža”, br. 18/2014) predsednik opštine Kanjiža raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola.

Pravo na participiranje putnih troškova ima svaki redovan učenik srednje škole koji ispunjava sledeće uslove:
1. da je redovan učenik srednje škole
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo na participiranje putnih troškova ostvaruje se do kraja drugog polugodišta školske 2018/2019. godine.

Za ostvarivanje prava učenik podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Zahtev za priznavanje prava (koji se popunjava u Uslužnom centru)
2. Potvrdu škole da je redovan učenik srednje škole
3. Fotokopiju lične karte učenika ili fotokopiju lične karte jednog od roditelja ili staratelja.

Učenik koji je korisnik prava na dečiji dodatak ili prava na stalnu novčanu pomoć, treba da prilaže i:
1. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na dečiji dodatak ili
2. Fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu porodice na stalnu novčanu pomoć.

Učenici podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom od 29. 08. 2018 do 11. 09. 2018. godine Odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (kancelarija br. 2, zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1.) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Konkurs je otvoren od 29.08. 2018. do 11. 09. 2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za šta je opredeljeno 250.000.000,00 dinara.

U prilogu se nalaze Javni poziv – Program podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara, kao i obrazac prijave.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za adaptaciju prostora regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđenja infrastrukturnih uslova za rad startapova;

2. Maksimalan iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za opremanje regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđivanja tehničko-tehnoloških uslova za rad startapova;

3. Maksimalan iznos od 6.000.000,00 dinara namenjen je za realizaciju programa rada i upravljanja regionalnim inovacionim startap centrom u cilju obezbeđenja održivosti poslovanja i razvojnih aktivnosti podrške startapovima.

Cilj programa je da se sistemski unapredi inovacioni ekosistem kroz podršku otvaranju regionalnih inovacionih startap centara koji će zajedno sa sličnim centrima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu obezbediti potrebne uslove i jednake šanse za realizaciju inovativnih preduzetničkih ideja u Srbiji.

Pravo na bespovratna sredstva imaju organizacije iz inovacionog ekosistema (naučno-tehnološki, industrijski i inovacioni parkovi, inkubatori, akceleratori…) koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave i koje dokažu da imaju kapaciteta da otvore regionalni inovacioni startap centar.

Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava.

Detaljnije

Konkursi za podršku poljoprivrede u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Konkursi za podršku poljoprivrede

Budžetski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža raspisuje javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava u 2018. godini za registrovane poljoprivrednike i udruženja opštine Kanjiža i to:

1. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA

 • USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2017. godine do 15.11.2018. godine.
 • PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/874-236 ili u kancelariji br. 16. kod opštinskih savetodavaca za ruralni razvoj.
 • Rok: 15.11.2018. godine

2. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA MLEČNIH I MESNATIH RASA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi uzgojem goveda, ovaca, koza ili svinja;
 • PODSTICAJ: u visini 60% od cene grla (sa ili bez PDV-a), merama je predviđen maksimalan iznos sredstava od 75.000,00 dinara po komadu steone junice i to maksimalno za 3 komada, maksimalan iznos od 40.000,00 dinara po komadu za kvalitetnu nazimicu i to maksimalno za 5 komada i maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetnog ovna ili jarca i to maksimalno 1 komad za vlasnika do 50 komada ovaca ili koza, 2 komada za vlasnika od 51 do 150 komada ovaca ili koza i 3 komada ovna ili jarca za vlasnika preko 150 do 300 komada ovca ili koza.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

3. PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVE MAŠINE, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE USEVA OSIM BUŠENJA BUNARA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća kao i žitarica, industrijskog, aromatičnog i začinskog bilja i dr.;
 • PODSTICAJ: Intenzitet pomoći je 60%, merom je predviđen minimalan iznos sredstava od 40.000,00 dinara a maksimalni iznos od 400.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo sa registrovanom organskom proizvodnjom
 • PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole konverzije, najmanje od 20.000,00 dinara a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

5. PODRŠKA POPRAVKAMA ATARSKIH PUTEVA

 • USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva kao vođe grupe poljoprivrednih proizvođača.
 • PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE

 • USLOVI: udruženje građana i srednje poljoprivredne škole sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, namanje od 10.000,00 dinara a najviše do 50.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 30.11.2018. godine

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

 • USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2017. do 15.11.2018. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2018. godine.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

I
Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara.

II
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

III
Sredstva iz tačke I dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

IV
Podnosilac prijave dostavlja:
1. popunjenu prijavu na Obrascu br. 1
2. dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je subjekat registrovan
3. pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti i sl.)
4. detaljan opis projekta za čije sufinansiranje se podnosi prijava
5. predmer i predračun radova (za prijave predloga projekata koji se odnose na graditeljsku delatnost, tačke 1-9)
Projekat koji bude odobren mora biti realizovan najkasnije do 31.12.2018. godine.

V
Kriterijumi za određivanja visine sredstava za sufinansiranje pojedinačnog projekta su:
1. da li je verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro
2. broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji opštine
3. postojanje i visina sredstava za samofinansiranje projekta
4. visina sredstava ostvarenih iz opštinskog budžeta u prethodnoj kalendarskoj godini
5. vrsta radova – obnova, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg objekta,
6. mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o predmetu projekta,
7. karakter hitnosti koji se ostvaruje neposrednim uvidom – izlaskom na teren Komisije i stručnih lica organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Kanjiža nadležne za poslove građevinarstva.
Ako se projekat podnosi za sufinansiranje manifestacije, procenjuje se karakter i značaj manifestacije.

VI
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, na obrascu „Prijava na konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica” (Obrazac br. 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs).
Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom „Konkursna dokumentacija za crkve i verske zajednice“.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 875 166 lokal 229, ili lično u kancelariji broj 9 (Atila Kasa).

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu dodeljuju se u visini od 2.810.000,00 dinara.
Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose
– ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja građana opštine Kanjiža, očuvanja kulturnog identiteta na teritoriji opštine, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoji kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;
– ostvarivanju, unapređivanju i podizanju kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, i to istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja na maternjem jeziku; očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta i podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža.

II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu ima:

1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre, a ima sedište, odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija, ima sedište odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Kanjiža namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela izveštaj o realizaciji projekta. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja sa posebnim naglaskom na korišćenje jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih zajednica građana koji žive na teritoriji opštine Kanjiža;

2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);

3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije, itd.;

4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;

5. originalnost teme.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Kanjiža na maternjem jeziku
2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža
3. originalnost teme.

IV ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine Kanjiža. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi po okončanju projekta, a najkasnije do 15.01.2019. godine.

V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac je dostupan i na internet strani opštine Kanjiža.

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila kod Agencije za privredne registre;
3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Kanjiža. Uz predlog za članove komisije dostavlja se kratka biografija predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na internet strani opštine Kanjiža i u lokalnim sredstvima informisanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu po isteku roka za dostavu prijave ili podnete na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja“. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00 časova na telefon: 024/873-249

Detaljinije

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 dinara.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Kanjiža određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 105/16).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
– stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
– neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.
Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima opštine Kanjiža, neće se razmatrati.
Period realizacije projekta je do 28.02.2019. godine.

Uz obrazac prijave na javni konkurs dostavlja se:
1. Podatak o podnosiocu prijave (dokaz o registraciji kod nadležnog organa);
2. Profesionalna biografija u slučaju pojedinca;
3. Detaljno razrađen opis projekta:
4. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
5. Spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalnu biografiju;
6. Detaljno razrađen budžet;
7. Dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:
• U oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju;
• Kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario;
• Kod manifestacija i festivala neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
• Za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje pozivno pismo;

U obzir će se uzimati samo prijave koje su dostavljene isključivo poštom, na adresu: OPŠTINA KANJIŽA, GLAVNI TRG 1, 24420 KANJIŽA, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2018. godinu“.

Javni konkurs je otvoren od 26. marta 2018. do 24. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 064-806-2073. Kontakt osoba: Anita Njilaš Leonov.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 11.000.000 dinara, prema sledećem:

1) 9.000.000 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

2) 2.000.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).

Odlukom predsednika opštine br. 02-150/2018-I/A od dana 02.02.2018. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža iz tačke 1) ovog konkursa utvrđene su oblasti pod rednim br. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. i 18.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) sa sedištem u opštini Kanjiža, odnosno one koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Nevladina organizacija (udruženje građana) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža do 28.2.2019. godine.

Nevladina organizacija (udruženje građana) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično, svakog radnog dana između od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1, u kancelariji br. 10, odnosno sa zvanične internet strane opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Obavezna konkursna dokumentacija koju treba dostaviti:
1. popunjen obrazac za prijavu na konkurs (obrazac br. 1.)
2. popunjen obrazac predloga programa/projekta (obrazac br. 2.)
3. popunjen obrazac budžeta programa/projekta (obrazac br. 3.)
4. fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
5. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)
6. biografija koordinatora projekta/programa i stručnih saradnika

Overena i odštampana prijava obavezna konkursna dokumentacija sa pratećom dokumentacijom i elektronska verzija 1.,2.,3. tačke na CD-u dostavljaju se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje NVO“ poštom na adresu Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Rok za podnošenje prijave je 10. april 2018. godine.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa od 1–10 bod.
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina od 1–10 bod.
3. materijalna i kadrovska opremljenost od 1–10 bod.
4. stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat od 1–10 bod.
5. održivost projekta od 1–10 bod.
6. saradnja sa lokalnom zajednicom od 1–10 bod.

Neblagovremene prijave, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a, kao i nepotpisane prijave, neće se razmatrati niti ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Javni konkurs objaviti u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža i na portalu E-uprava.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 873-151 (Šoti Gizela).

Detaljnije

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 870.000,00 dinara.

USLOVI

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status mladog talentovanog sportiste amatera.

Kandidate za status mladog talentovanog sportiste amatera, predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
Mladi talentovani sportista amater može dobiti stipendiranje za sportsko usavršavanje ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1. da je u pitanju sportista amater;
2. da je sportista državljanin Republike Srbije;
3. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža;
4. da u tekućoj godini nije dobio stipendiju od drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji;
5. da je sportista u tekućoj godini rangiran u skladu sa članom 139. i članom 140. stav 2. Zakona o sportu;
6. da ga njegova sportska organizacija predloži za dobijanje stipendije;
7. da se u tekućoj godini i dalje bavi sportskim aktivnostima u sportskim organizacijama u opštini Kanjiža;
8. da ima od 15 do 23 godina;
9. da u tekućoj godini ima status učenika i da je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh ili da je završio srednju školu sa minimalno vrlo dobrim uspehom, za sportiste koji su srednjoj školi;
10. da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom;
11. da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu;
12. da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer-plejom.
Pravo na stipendiju prestaje sportisti prestankom ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:
– obrazac prijave (Obrazac SP-1);
– potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
– fotokopiju tekućeg računa punoletnog kandidata;
– fotokopiju tekućeg računa roditelja maloletnog kandidata;
– izjavu punoletnog lica- kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-1);
– odnosno izjavu roditelja/ staratelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2);
– fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja/ staratelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.
Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Obrasci su dostupni na internet strani www.kanjiza.rs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima, sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža, Kanjiža, Glavni trg br. 1.
Javni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža, u „Službenom listu opštine Kanjiža“ i na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Detaljnije

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2017. godini

1. FINANSIJSKA PODRŠKA VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU GOVEDA
USLOVI: Isto priplodno grlo može se osemenjavati najviše dva puta.
PODSTICAJ: najviše do 2.000 dinara po priplodnom grlu, u periodu od 16.11. 2016. do 15.11. 2017. godine, najmanje od 3.000, a najviše do 15.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

2. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA
USLOVI: plaćene anuitete u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godini
PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/874-236.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

3. PODSTICAJI KUPOVINI OPREMA U VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU I POVRTARSTVU
USLOVI: proizvodnja i/ili prerada voća, grožđa i povrća;
PODSTICAJ: u visini 80% visine cene opreme, minimalan iznos sredstava od 30.000,00 dinara a maksimalni iznos od 300.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE
USLOVI: registrovano kao organski proizvođač
PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole, najmanje od 20.000, a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

5. PODRŠKA POPRAVKI ATARSKIH PUTEVA
USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ili grupe poljoprivrednih proizvođača.
PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE
USLOVI: udruženje građana sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, a najviše do 60.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2017. godine.

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA
USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2016. do 15.11.2017. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2017. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

8. PODRŠKA ZDRASTVENOJ KONTROLI PČELINJAKA
USLOVI: upisao u Registru pčelinje društvo – košnice
PODSTICAJ: za dijagnostički pregled protiv Američke kuge pčelinjih legla i meda u visini od 100% cene kontrola, a najviše do 4.000 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Detaljnije