Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Konkursi

UNESCO

Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond), koji je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Unesko, 2005.)

Svrha Fonda je promovisanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Fond podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu razvoj dinamičnog kulturnog sektora, pre svega tako što će omogućiti uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanje postojećih.

Fond će podržati programe i projekte koji su dizajnirani da:

  • Omoguće uvođenje kulturnih politika koje štite i promovišu raznolikosti kulturnih izraza i, po potrebi, jačaju odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (termin „Institucionalna infrastruktura“ ne bi trebalo tumačiti kao objekte fizičke izgradnje ili obnove, već u kontekstu menadžmenta, ljudskih resursa, itd.)
  • Ojačaju postojeće kulturne industrije;
  • Podstiču stvaranje novih kulturnih industrija
  • U specifičnim slučajevima, Fond će podržati takve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu kulturnih izraza od izumiranja, onih koji su ugroženi, ili kojima je potrebna hitna zaštita, kao i onih koji obezbeđuju mogućnosti za izgradnju kapaciteta.

Programi/projekti koji nisu prihvatljivi za apliciranje kod Fonda su:

  • oni čiji je cilj pokriće deficita, vraćanje duga ili plaćanje kamate
  • odnose se isključivo na produkciju kulturnih izraza
  • odnose se na aktivnosti fizičke izgradnje/obnove objekata.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije, kao i predstavnike ranjivih i drugih društvenih grupa (žene i ostale različite društvene grupe, uključujući osobe koje pripadaju manjinama i autohtone narode) da do 10 juna 2012. prijave svoje projekte na priloženom obrascui pošalju na ivana.zecevic@kultura.gov.rs   i marijana.milankov@zaprokul.org.rs

Zahtevi se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku u priloženom formularu u digitalnoj formi (.doc file).

Formular uključuje sledeće informacije:
•       kratak rezimeprograma / projekta,
•       nacrt projekta(naziv, ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati, uključujući kulturni i društveni uticaj, ciljne grupe)
•      ime i adresa lica ili zastupnika koji će imati finansijsku i administrativnu odgovornost za realizaciju programa/projekta,
•      program rada i vremenski okvir,
•      detaljan budžet, uključujući i iznos sredstava koji se traži od Fonda, kao i iz drugih izvora finansiranja.
•   informacije koje  se odnose na slične projekte koji su ranije bili podržani od srane Uneska

Obaveštenje o projektima/programima koji su uspešno prošli na konkursu uslediće u decembru 2012. Ugovori i prve isplate za odobrene programe/projekte obično slede tri meseca posle odluke Komiteta u decembru, odnosno u martu naredne godine.

Sve pristigle prijave biće dostavljene na evaluaciju Nacionalnoj komisiji za Unesco pri Ministarstvu spoljnih poslova RS. Nacionalne komisije su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Nacionalna komisija je u obavezi da napravi predselekciju pristiglih projekata tako što će predložiti Fondu na razmatranje maksimalno četiri projekta iz Srbije (maksimalno dve aplikacije popunjene od strane institucija i maksimalno dve aplikacije nevladinog sektora).

Nakon ove procedure, izabrani projekti će biti prosleđeni Sekretarijatu Uneska.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.

Za sva specifična pitanja oko aplikacionog procesa, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu Uneska na:  IFCD.Convention2005@unesco.org

PRILOZI i LINK