Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

• omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;

• doprinose sprovođenju politika i zakonodavstva koji su već usklađeni sa standardima EU u oblasti ljudskih prava, građanskih sloboda i zaštite od diskriminacije, ili na drugi način doprinose ispunjavanju uslova za članstvo u EU.
Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Projekti koji se bave slobodom govora, pravom na informisanje, pravima nacionalnih manjina i pravom na slobodan pristup informacijama i zaštitom podataka o ličnosti, neće biti razmatrani.
********
Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 20. APRILA 2018. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije