Zapis sa oznakom ‘FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO’

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– zalažu se za integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, uključujući javne medijske servise i medije na jezicima manjina, jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) – saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva i unapređenja uslova za slobodu govora;
– zagovaraju ili doprinose efikasnom i delotvornom funkcionisanju medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka radi unapređenja slobode medija, zaštite slobode govora i informisanja u javnom interesu;
– zagovaraju ili obezbeđuju jednakost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći koja ima za cilj da obezbedi medijski pluralizam i kvalitetno ostvarivanje prava građana na obaveštenost.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), on-line mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji imaju razrađenu komunikacionu strategiju, stvaraju nova savezništva i motivišu pojedince i grupne aktere za što širu podršku slobodi izražavanja i pravu na obaveštenost, razvijaju načine prikupljanja sredstava, kao i nove oblike aktivizma za osnaživanje medija i organizacija građanskog društva u fizičkom i digitalnom prostoru.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost, suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama;
– doprinose očuvanju i širenju slobodnog javnog prostora (fizičkog i digitalnog) za demokratsko aktivističko delovanje;
– razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču građanina da se uključi u upravljanje javnim poslovima u lokalnoj zajednici radi rešavanja konkretnih problema kroz aktivni građanski angažman.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana i profesionalna udruženja, nedržavne građanske institucije, i sl), institucije neposredne demokratije (npr. mesne zajednice i sl), i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da pojekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima;
•    omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;
•    doprinose otvorenosti i participativnosti procesa pregovora Srbije sa EU o članstvu.
Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    Sprovode građanski nadzor nad radom institucija nadležnih za transparentnost vlasništva u medijima, zaštitu konkurencije, kontrolu državne pomoći i oglašavanje organa javne vlasti i javnih preduzeća; prate tokove budžetskog novca opredeljenog za javni interes u informisanju, analiziraju učinak i reaguju na nepravilnosti u tom procesu;
•    Doprinose unapređivanju efektivnosti i transparentnosti rada javnih medijskih servisa, i medijskih (samo)regulatornih mehanizama, efikasnosti sprovođenja njihovih odluka, ili vode građanski nadzor nad njihovim radom u cilju otvaranja javnog prostora, očuvanja pluralizma u informisanju, ostvarivanja prava nacionalnih manjina na informisanje na maternjem jeziku, i suzbijanja lažnih vesti;
•    Afirmišu i obezbeđuju slobodu izražavanja i neutralnost Interneta, doprinose samoregulaciji u digitalnom javnom prostoru i unapređuju bezbednost novinara-profesionalaca i građana kao izvora informacija.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), on-line mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno.

Fondacija će dati prednost projektima koji inovativno koriste tradicionalne i on-line metodologije rada (crowd sourcing, data mining, fact checking itd.), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima, angažuju njihovu kreativnost i podstiču ih da učestvuju u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    Doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja; identifikuju sistemske probleme u primeni ovog prava i predlažu načine njihovog razrešavanja;
•    Zagovaraju širenje prava na pristup informacijama od javnog značaja u pravcu otvaranja podataka i njihove upotrebljivosti (open data), javnosti procesa ugovaranja (open contracting), javno-privatnih partnerstava i promovišu otvorenost poslovnog sektora;
•    Unapređuju svest, znanje i praksu zaštite podataka o ličnosti;
•    Unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 12. MARTA 2017. GODINE.  
Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Javni konkurs za programe Fondacije za otvoreno društvo

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Javni konkurs za programe Fondacije za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata.

Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

U toku je javni konkurs za programe:
•    Unapređivanje demokratskih praksi i institucija
•    Suzbijanje ekstremizma.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 12. MARTA 2017. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje predloga projekata

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje predloga projekata

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija raspisala je konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru programa u sledećim oblastima:
•    Suzbijanje ekstremizma
•    Položaj etničkih manjina
•    Inkluzija Roma
•    Položaj i prava pripadnika LGBT zajednice.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13. mart 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs “Zdravo Internet!”

zdravointernet3FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs “Zdravo Internet!”

Mladi danas odrastaju uz internet, posebno društvene mreže povezujući se na taj način sa svojim prijateljima. Savremena komunikacija podrazumeva korišćenje mejlova, programa za komunikaciju, društvenih mreža, itd. Moderne tehnologije pružaju mogućnost da ljudi najviše podataka dobijaju preko interneta, veb aplikacija i sajtova. Ideja je da ovim konkursom podržimo mlade da koristeći ove alate promovišu zdrave stilove života i odgovorno ponašanje prema sopstvenom zdravlju i očuvanju okoline.

Cilj konkursa Zdravo Internet! je promocija zdravih stilova života mladih uz pomoć interneta.

Podržaćemo originalne, zanimljive i korisne projekte kojima mladi ljudi podstiču druge mlade da se uključe i promovišu zdrave stilove života koristeći internet.

Konkursom Zdravo Internet! podržaćemo 15 inicijativa koje promovišu:
• omladinski aktivizam(promovisanje odgovornog ponašanja i aktivnog učešča mladih u životu zajednice, ekološku svest i očuvanje okoline)
• fizičko zdravlje (prevencija bolesti, pravilna ishrana, dobrobit fizičke aktivnosti, seksualno odgovorno ponašanje, život bez duvana, alkohola i narkotika, itd.)
• mentalno/psihičko zdravlje(prevencija, promovisanje pravih vrednosti, mentalne higijene, pozitivne psihologije)
• pozitivne društvene vrednosti(bezbednost, odgovornost, posvećenost ciljevima)
• sport i zdrave stilove života

Na konkurs Zdravo Internet! svoje projektne ideje mogu da prijave formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Srbije (udruženja mladih, škole, sportska i kulturna društva, grupe aktivnih pojedincaca iz lokalnih zajednica i sl.). Dakle, sredstva mogu dobiti registrovana udrženja ali i grupe koje nisu registrovane, a čine ih osobe koje žele da doprinesu društvenoj promeni.

Ostale informacije
• Maksimalan iznos po jednom projektu je 85.000 dinara.
• Dodeljenim sredstvima ne pokrivamo honorare za realizatore projekta, kao i projekte koji se pre svega odnose na nabavku opreme i sređivanje prostora.
• Predloženi projekti mogu trajati od najmanje 2 meseca do najduže 4 meseca.

Kriterijumi i izbor projekta
Svaka inicijativa koja posalje kompletnu dokumentaciju u predviđenom roku biće ocenjena od strane svakog člana komisije prema sledećim kriterijumima:
•    Onlajn glasovi – 15 predlog (najviše15 poena)
•    Kvalitet i originalnost ideje (najviše 25 poena)
•    Uticaj na lokalnu zajednicu i održivost (najviše 10 poena)
•    Učešće/vođstvo mladih (najviše 10 poena)
•    Prethodno učešće u kampanji Stvarno važno (najviše 5 poena)
•    Kreativnost u korišćenju interneta u cilju promocije (najviše 20 poena)
•    Reference – opisi prethodnih akcija (najviše 10 poena)
•    Veličina mesta – manja mesta imaju prednost (najviše 5 poena)
Ukrštanjem ocena svih članova žirija, dobijamo prosek ocena i rang ideja. Prvih 15 ideja na rang listi će dobiti podršku za realizaciju aktivnosti.

Pravila za prijavu na konkurs Zdravo Internet!
Prijava se vrši popunjavanjem formulara na veb sajtu stvarnovazno.org, uz obavezni upload zip arhive koja sadrži:
1.    popunjen excel dokument koji je sastavni deo prijave i koji možete preuzeti ovde, a u koji je potrebno uneti aktivnosti, budžet, osnovne informacije o organizaciji i članovima tima i
2.    fotografiju dimenzija 550 x 265 piksela.

Važni datumi
• Rok za prijavu projekta 15. avgust u 20h
• Rok za onlajn glasanje 20. avgust
• Rok za izbor projekata 30. avgust
• Rok za realizaciju projekta 15. januar

Glavni partner na ovom konkursu je Fondacija za otvoreno društvo

Za dodatne informacije kontaktirajte Irenu Korićanac na irena.koricanac@divac.com

Link

zp8497586rq