Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 dinara.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Kanjiža određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 105/16).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
– stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
– neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.
Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima opštine Kanjiža, neće se razmatrati.
Period realizacije projekta je do 28.02.2019. godine.

Uz obrazac prijave na javni konkurs dostavlja se:
1. Podatak o podnosiocu prijave (dokaz o registraciji kod nadležnog organa);
2. Profesionalna biografija u slučaju pojedinca;
3. Detaljno razrađen opis projekta:
4. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
5. Spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalnu biografiju;
6. Detaljno razrađen budžet;
7. Dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:
• U oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju;
• Kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario;
• Kod manifestacija i festivala neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
• Za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje pozivno pismo;

U obzir će se uzimati samo prijave koje su dostavljene isključivo poštom, na adresu: OPŠTINA KANJIŽA, GLAVNI TRG 1, 24420 KANJIŽA, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2018. godinu“.

Javni konkurs je otvoren od 26. marta 2018. do 24. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 064-806-2073. Kontakt osoba: Anita Njilaš Leonov.

Detaljnije