MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE – Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 1/24

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 1/24

Raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 1/24 (u daljem tekstu: Javni poziv), koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Program), koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a u cilju ostvarivanja uštede energije, njenog racionalnog korišćenja, podrške socijalno ugroženim građanima, kao i ostvarivanja ciljeva projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbijiˮ (u daljem tekstu: Projekat), što obuhvata povećanje korišćenja energetske efikasnosti, održivog grejanja i krovnih solarnih panela u domaćinstvima jedinica lokalne samouprave u Srbiji koja učestvuju u njemu.

I. PREDMET I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:
1) unapređenje termičkog omotača putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
(3) ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(4) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

4) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem;

5) izrada tehničke dokumentacije.

II. JEDINICE LOKALNE SAMOPUPRAVE KOJE IMAJU PRAVO DA PODNESU PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Pojam prijave označava dokumente iz poglavlja III. Javnog poziva.

III. DOKUMENTACIJA KOJU PODNOSILAC MORA PODNETI UZ PRIJAVNI OBRAZAC

Podnosilac prijave je potrebno da uz Prijavni obrazac (Prilog 1) dostavi i Izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 2).
Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku.
Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice.
JLS koje su zaključile ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 2/23 neophodno je da podnesu sledeću dokumentaciju:
1) pismo o namerama kojim izražavaju želju da nastave sa učešćem u Projektu i u kome će navesti sredstva koja opredeljuju iz sopstvenih izvora za subvencionisanje Programa za građane koji nisu socijalno ugroženi i ukoliko imaju nameru, za socijalno ugrožene kategorije;
2) Izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 2).

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 29. aprila 2024. godine do 15.00 časova.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: javnipoziv.surce@mre.gov.rs

Detaljnije