Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Konkursi

hotspotPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 07- Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA JE SUFINANSIRANjE USPOSTAVLjANjA:

1. Hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu (VOJVODINA HOTSPOT)
Opštine/gradovi mogu konkurisati za najviše 5 hotspot lokacija. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Sredstva su opredeljena sa ciljem da omoguće građanima korišćenje jedne ili više hotspot lokacija za javni besplatan pristup internetu. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, kao i da obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje hotspot lokacija. Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za uspostavljanje hotspot lokacija. Opština/grad je dužna da uspostavljene lokacije održava u funkcionalnom stanju.
Hotpost lokacija u smislu ovog konkrusa je: glavni trg, šetalište, park, otvoreni prostor autobuske i železničke stanice, javni prostor ispred opštinske uprave, javna plaža, javna turistička lokacija, javna mesta od istorijskog i kulturnog značaja i druge značajne lokacije.

2. Sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža (SIGURAN GRAD)
Sredstva su namenjena za uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama sa nadzornim centrom. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.700.000,00 dinara. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje gradske videonadzorne mreže, omogući uspostavljanje nadzornog centra i vezu sa nadležnom policijskom upravom. Opština/grad su dužni da uspostavljeni sistem videonadzora održava u funkcionalnom stanju.

3. Sistema video nadzora u obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti učenika (BEZBEDNA ŠKOLA)
Sistem videonadzora po ovoj tački konkursa je moguće implementirati u osnovne i srednje škole. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju projekta kao i da omogući uspostavljanje nadzornog centra u obrazovnoj ustanovi. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara po obrazovnoj ustanovi.

Rok za realizaciju aktivnosti po svim tačakama konkursa je 6 meseci.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinasiranje po svim tačakama konkursa;

2. Opština/grad je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi Odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta;

3. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta (www.spriv.vojvodina.gov.rs), i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti
na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom : “Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva “, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Konkurs je otvoren do 30.10.2013. godine

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori

7. U cilju poboljšanja funkcionalnosti hotspot lokacija i sistema videonadzora Sekretarijat će na
svojoj stranici (www.spriv.vojvodina.gov.rs) objaviti tehničke preporuke.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/4874316, 487 4324.

Link