Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• omogućavaju direktno učešće građana i građanki i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice do nacionalnog nivoa), uključujući organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili polu-institucionalizovane oblike učešća građana;
• afirmišu demokratske i evropske vrednosti i doprinose unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu EU integracija, sa tematskim fokusom na jačanje osnovnih demokratskih institucija i praksi, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;
• uspostavljaju saradnju između akademske zajednice, think-tank-ova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta, u cilju otvaranja dijaloga i zagovaranja socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti, a naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava, urbanog razvoja i tzv. digitalne revolucije.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Projekti koji se bave slobodom govora, pravom na informisanje, pravima nacionalnih manjina, pravom na slobodan pristup informacijama i zaštitom podataka o ličnosti, neće biti razmatrani, jer su ove oblasti predmet konkursa drugih programa Fondacije.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MAJA 2019. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije