Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU’

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″

(Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 18. do 21. marta 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 30. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam”PROMOHOTEL POREČ 2015″ predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici;
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju put i smeštaj, te samostalno donose robu-eksponate i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 44 89
Fax 021/557 084
JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 30. 01. 2015.

Detaljnije

Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma
UTAZAS –TRAVEL 2015 u Budimpešti od 26. 02. do 01.03. 2015. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

- Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri, udruženja i vinarije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,

- Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, izlagača koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na e-mail adresu ili putem faksa broj 021/557-084.

Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 28. JANUARA 2015.

Detalji

Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

2014 growth chartPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 
Јavni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2014. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, aktivnost 05, podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00- prihodi iz Budžeta.

I Namena i visina sredstava

Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja zaključenja ugovora o dodeli sredstava (namenski brownfield).

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1, poglavlja I, prema sledećoj skali:

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 1.500.000 evra1 u dinarskoj protivvrednosti i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna viisna subvencije iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

• Za investicioni projekat čija je minimalna vrednost ulaganja u naredne 3 godine 3.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1 i kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava – maksimalna visina subvencije iznosi 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti1;

Vrednost ulaganja podrazumeva vrednost materijalne imovine (postrojenja, mašine, oprema) i nematerijalne imovine (prenos tehnologije, know how, licence, patenti) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

U ukupnu vrednost ulaganja priznaju se i ulaganja neposredno vezana za realizaciju investicionog projekta nastala u godini podnošenja prijave na konkurs.

Novim radnim mestom smatra se ono radno mesto na kom se najkasnije u roku od 3 godine od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencija zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod privrednog društva kome je odobrena subvencija. Novim radnim mestom smatra se i radni odnos direktno povezan sa realizacijom investicionog projekta, koji je zasnovan u prethodna 3 meseca od dana zaključenja ugovora u privrednom društvu kome se odobrava subvencija ili u društvu koje ima status povezanog lica sa privrednim društvom kome je subvencija odobrena.

II Uslovi

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana zaključenja ugovora o dodeli subvencije na teritoriji AP Vojvodine;

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, „Sl. gl. RS” br. 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine;

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat koji ispunjava uslove u pogledu vrednosti ulaganja i novih radnih mesta navedene u tački I;

4. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

5. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

6. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;

7. Da u trenutku ponošenja prijave ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od tri lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Sl. gl. RS” br. 62/2013) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Sečanj), neophodan iznos visine ulaganja i broj novih otvorenih radnih mesta umanjuju se za 50%, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane javnim konkursom.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

- privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2, stav 1, tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS” br. 13/10, 100/11 i 91/12);

- državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;

- pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

- pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;

- pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;

- pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija

1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;

2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

3. Ugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;

4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Agencije za privredne registre koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod);

6. Fotokopija rešenja o registraciji privrednog subjekta izdata od strane nadležnog organa;

7. Potvrda nadležnog poreskog organa da su izmirene sve dospele obaveze javnih prihoda– Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji;

8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;

9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;

10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;

11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II 6.

Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke

Predlog odluke o dodeli i visini sredstava privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili ugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do iznosa navedenog u tački I, odnosno tački III.

Komisija može tražiti i nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostavi poseban namenski račun otvoren kod nadležne filijale Uprave za trezor.

VII Zaključivanje ugovora

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

- Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;

- U slučaju greenfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu;

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu.

• U slučaju namenske brownfield investicije:

• Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o dugoročnom zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu.

- Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva”, „bezuslovna” i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora” sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;

- Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole , po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrenih sredstava, uz obavezan izvod računa poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika

- Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

- Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;

- Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora realizuje investicioni projekat u minimum onoj visini ulaganja i broju otvorenih novih radnih mesta na osnovu kojih mu je subvencija dodeljena;

- Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;

- Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;

- Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;

- Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih su mu odobrena sredstva ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;

- Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).

Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, prijavom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije

Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u Budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za AP Vojvodinu u 2014. godini, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
1. prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, i 2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,035.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe

Detalji

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanj u AP
Vojvodini za 2014. godinu, sufinansira gradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave) u ukupnom iznosu od 162.000.000,00 dinara (slovima:stošezdesetdvamilionadinara) za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, i to za:

• stručnu praksu;
• zapošljavanje pripravnika;
• obuke u profesionalnim i radnim veštinama;
• javne radove.

CILJEVI FINANSIRANJA

• podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešće u obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u lokalnoj samoupravi;
• povećanje zaposlenosti,
• socijalna inkluzija,
• uključivanje nezaposlenih lica u programe obuka u profesionalnim i radnim veštinama,
• podrška smanjenju neformalnog rada,
• unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnih partnera,
• podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanja i zarada,
• podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA

• formiran Lokalni savet za zapošljavanje;
• donet Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2014. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
• obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja (stručna praksa, pripravnici, obuke u profesionalnim i radnim veštinama, javni radovi).

KRITERIJUMI

• predviđeni efekti programa ili mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i njihova ekonomska opravdanost;
• indikatori na lokalnom tržištu rada;
• opravdanost namenskog utroška sredstava po prethodnim Javnim pozivima.

Detalji poziva

Konkurs za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji će u periodu septembar – decembar 2013. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)
Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:

  • troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
  • Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
  • do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
  • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu Upitnika, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 09. 09. 2013. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Link

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti

IncreasePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 7.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.549.900,00 dinara.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PREDMET KONKURSA:
Sredstva su namenjena za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala, u cilju obnove, pokretanja i unapređenja proizvodnje i smanjenja uticaja ekonomske krize na postojeće poslove.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA:
1. Pravo prijavljivanja imaju mali i srednji privredni subjekti iz sektora proizvodnih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: privredni subjekti).

2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).

3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13 ).

4. Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti MSPP”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen obrazac prijave, budžet.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju privredni subjekti koji dostave i mišljenje referentne naučne ustanove o opravdanosti dodele sredstava.

5. Rok za podnošenje prijave je 05. 09. 2013. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati. kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to: dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4248

Link

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama – finansiranje projekata u oblasti ravnopravnost polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje ženskog preduzetništva ;
– Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija žena;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti ravnopravnosti polova”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac sa opisom projekta i budžetom projekta. Ukoliko podnosilac ima otvoren račun kod Uprave za trezor neophodno je dostaviti kopiju kartona deponovanih potpisa.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. OKTOBAR 2013.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

hotspotPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 07- Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA JE SUFINANSIRANjE USPOSTAVLjANjA:

1. Hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu (VOJVODINA HOTSPOT)
Opštine/gradovi mogu konkurisati za najviše 5 hotspot lokacija. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Sredstva su opredeljena sa ciljem da omoguće građanima korišćenje jedne ili više hotspot lokacija za javni besplatan pristup internetu. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, kao i da obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje hotspot lokacija. Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za uspostavljanje hotspot lokacija. Opština/grad je dužna da uspostavljene lokacije održava u funkcionalnom stanju.
Hotpost lokacija u smislu ovog konkrusa je: glavni trg, šetalište, park, otvoreni prostor autobuske i železničke stanice, javni prostor ispred opštinske uprave, javna plaža, javna turistička lokacija, javna mesta od istorijskog i kulturnog značaja i druge značajne lokacije.

2. Sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža (SIGURAN GRAD)
Sredstva su namenjena za uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama sa nadzornim centrom. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.700.000,00 dinara. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje gradske videonadzorne mreže, omogući uspostavljanje nadzornog centra i vezu sa nadležnom policijskom upravom. Opština/grad su dužni da uspostavljeni sistem videonadzora održava u funkcionalnom stanju.

3. Sistema video nadzora u obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti učenika (BEZBEDNA ŠKOLA)
Sistem videonadzora po ovoj tački konkursa je moguće implementirati u osnovne i srednje škole. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju projekta kao i da omogući uspostavljanje nadzornog centra u obrazovnoj ustanovi. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara po obrazovnoj ustanovi.

Rok za realizaciju aktivnosti po svim tačakama konkursa je 6 meseci.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinasiranje po svim tačakama konkursa;

2. Opština/grad je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi Odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta;

3. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta (www.spriv.vojvodina.gov.rs), i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti
na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom : ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva ”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Konkurs je otvoren do 30.10.2013. godine

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori

7. U cilju poboljšanja funkcionalnosti hotspot lokacija i sistema videonadzora Sekretarijat će na
svojoj stranici (www.spriv.vojvodina.gov.rs) objaviti tehničke preporuke.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/4874316, 487 4324.

Link

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Business DevelopmentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 09 – 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:

- Podsticanje aktivnosti i programa na uspostavljanju, jačanju i upravljanju klaster organizacijama.
– Podrška razvoju informacionih sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
– Podrška organizovanju “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera koji se odnose na jačanje kapacitata klastera
– Podrška za učešće klastera u projektima finansiranim iz EU fondova, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede
– Unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Klasteri odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)
2. sa sedištem na teritoriji APV i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji APV.
3. Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)
4. Klasteri koji u toku 2013. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.
5. Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla prema Sekretarijatu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će biti unapređen rad klastera
– budžet projekta
– akt o osnivanju

Po ovom Konkursu, sufinansiraće se do 50% troškova od ukupnog iznosa projekta klaster organizacijama. Minimalan iznos subvencija od strane Sekretarijata je 200.000,00 dinara, a maksimalni 1.500.000,00 dinara.

Troškovi iz prethodnog stava nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a odnose se na:
– Sufinansiranje odobrenih EU projekata u 2012. godini, a čija se isplata vrši u 2013. godini
– Uvođenje i održavanje informacionih sistema u klasteru (softver, hardver)
– Rad kancelarije klastera (angažovanje lica po ugovoru,troškovi kancelarijskog materijala i režijski troškovi)
– Angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i tehnologija, pisanje EU projekata
– “B2B” i “C2C” susreti
– Stručne studijske posete
– Organizovanje i učešće na stručnim skupovima članova klastera

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Preda davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 27. juna 2013. godine

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone 021/487 4302,456 790, 487 4580, 487 4669.

Link