Konkurs „Aktivan raspust“

Konkursi

active_vaca1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“
namenjen je finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova,
sa sedištem u AP Vojvodini za realizaciju različitih projekata
namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg
raspusta.

KONKURSNI ZADACI

  • Projekti usmereni na realizaciju različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
  • Projekti usmereni na promociju zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
  • Projekti usmereni na realizaciju sportskih aktivnosti i fizičkogvežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
  • Projekti iz neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri…).

PRIORITET imaju projekti:

  • koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
  • koji imaju interdisciplinarni pristup;
  • koji se realizuju po principu „kampa“;
  • koji će se realizovati u saradnji sa sportskim organizacijama, organizacijama za mlade i orgnanizacijama mladih i sl.

Uslovi konkursa:
1. Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 6.000.000,00 dinara;
2. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3. Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može
preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
4. Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
5. Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i
neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6. Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova
projekta;
7. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu
Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul.
Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj
kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00
sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne
otvarati – prijava za Konkurs aktivan raspust”. Na poleđini koverte
navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (Konkurs je objavljen u sredu 26. juna 2013. godine)

Link