Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana sa teritorije APV u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju obrazovnih aktivnosti u domenu digitalizacije u poljoprivredi (organizacija konferencija na temu digitalizacije u poljoprivredi, organizacija seminara na temu korišćenja savremenih sistema u poljoprivredi, edukacija poljoprivrednika u primeni savremenih agrodronova u poljoprivrednoj proizvodnji).
Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.
Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata i portalu e-Uprave.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 10.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstava dodeljuju se u iznosu do 100%.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 dinara.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi do 1.500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za plaćanje:

1. Troškova komunikacija ( korišćenja telefona i interneta).
2. Putnih troškova.
3. Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima .
4. Troškova angažovanja prevodilaca.
5. Troškova zakupa sale.
6. Troškova izdavanja , štampanja i distribucije časopisa.
7. Troškova štampanja reklamnog materijala.
8. Troškova održavanja TV emisija.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje sredstava, neće se priznavati aktivnosti realizovane pre 1. januara 2021. godine.
Krajnji rok za realizaciju gore navedenih aktivnosti je 31.03.2022. godine, imajući u vidu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji izazvanu pandemijom virusa COVID-19 u momentu raspisivanja Konkursa i donošenja Pravilnika, te primeni epidemioloških mera i ograničenja okupljanja.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine.
Podnosilac prijave ima pravo da na Konkurs podnese samo jednu prijavu po više namena.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave;
2. čitko popunjen obrazac – „Lista članova udruženja” sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave;
3. fotokopija lične karte odgovornog lica;
4. detaljan plan aktivnosti udruženja za 2021. godinu sa vremenskim okvirom ;
5. detaljan budžet plana aktivnosti udruženja za 2021. godinu;
6. izjavu podnosioca prijave u kom Registru i pod kojim brojem je Udruženje registrovano,
7. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
8. potvrda banke o žiro računu udruženja i fotokopija kartona deponovanih potpisa (za račun banke);
9. uverenje Poreske uprave o tome da je podnosilac prijave izmirio poreske i druge javne dažbine zaključno sa 31.12.2020. godine;
10. fotokopija Statuta udruženja građana koju je overila Agencija za privredne registre;
11. izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nije ostvario podsticaj od drugog davaoca sredstava, odnosno da ista namena sredstava nije predmet drugog postupka korišćenja podsticaja;
12. izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa
13. interni akt o antikorupcijskoj politici

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Podnosilac prijave na obrazcu izjave treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju pod tačkama 7 i 9 pribaviti sam ili je saglasan stim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 22.10.2021. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487- 46-01 od 10 do 14 časova.

Detaljnije