Romski program i Program javnog zdravlja

Konkursi

Roma childrenFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Romski program i Program javnog zdravlja

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• monitoring sprovođenje Akcionih planova Vlade RS za Dekadu inkluzije Roma 2005-2011 i drugih javnih politika i zalaganje (advocacy) za unapređivanje njihovog sprovođenja ili za uključivanje romske dimenzije u nacionalne i sektorske politike;

• afirmacija ciljeva Dekade za inluziju Roma 2005-2015 i promocija korisnosti ostvarivanja ciljeva Dekade za društvo i građane Srbije u celini;

• razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika;

• uspostavljanje mehanizama koji doprinose povećanju dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za Rome i efektivnom sprovođenju inkluzivnih upisnih politika u odnosu na romsku decu;

• unapređenje metoda rada sa romskom decom i odnosa prema romskim učenicima kojima se doprinosi njihovom zadržavanju u obrazovnom procesu, ostvarivanju dobrih obrazovnih ishoda, prevazilaženju predrasuda i eliminaciji diskriminacije prema romskoj deci i roditeljima u obrazovnim institucijama.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, romske nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

STIPENDIJE ZA ROMSKE STUDENTE

Program stipendiranja romskih studenata „Roma Memorial University Scholarship Program“ Fond realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte.

Konkurs za dobijanje stipendija se posebno raspisuje jedanput godišnje za svaku školsku godinu

Koordinator programa
Jelena Savic

E-mail: jsavic@fosserbia.org

JAVNO ZDRAVLJE

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• otklanjanje prepreka za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje kao preduslova dostupnosti zdravstvene zaštite;

• zdravstvena edukacijaromske zajednice, posebno dece i mladih, podizanje zdravstvene kulture, razvijanje zdravih stilova življenja i preventivno delovanju u cilju podizanja kvaliteta života i zdravlja romske zajednice;

• prevencija diskriminacije u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu putem senzibilizacije zdravstvenih radnika za specifičnosti kulture i uslova života Roma, kampanja u lokalnoj zajednici i informisanja Roma o načinima ostvarivanja i zaštite prava u oblasti zdravstvene zaštite;

• zaštita ženskog, posebno reproduktivnog zdravlja i edukacija o zdravstvenim problemima koji nastaju kao posledica nasilja nad ženama;

• stvaranje uslova za obezbeđivanje zdravog životnog okruženja u romskim naseljima kao preduslova za zdravlje;

• razvijanje i praćenje sprovođenja politika koje unapređuju zdravlje Roma;

• razvijanje modela saradnje civilnog sektora sa zdravstvenim institucijama;

• jačanje stručnih kompetencija Roma, studenata medicine, za bavljenje specifičnostima zdravlja pripadnika romske zajednice.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Link