Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU’

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:
–         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;
–          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs aktivan zimski raspust

zimski raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs aktivan zimski raspust

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom zimskog raspusta (decembar 2015. – januar 2016. godine).

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

aktivan letnji raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

Konkurs je objavljen 30.04.2015. godine u dnevnom listu „Danas“ i traje do 20.5.2015.

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jun – avgust 2015. godine).

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

women sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
•    Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
•    da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
•    da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
•    da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU

9. april 2015.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. Podrška sprovođenju omladinske politike
II. Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar“
III. Realizacija programa „Fond za talente“

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti OVDE

Konkurs traje do 4.12.2015.

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

baberkoszoruPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

PROJEKTI treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Neopravdanim utroškom sredstva po ovom Konkursu smatraće se upotreba sredstava za redovne takimičarske i trenažne aktivnosti sportskih organizacija, kao i troškovi organizacije svečanih ručkova i večera.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU: 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU: Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 26. februar 2015. godine.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Uz projekat potrebno je dostaviti i dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

Detaljnije

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi

sport kidsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
4.    da su direktno odgovorne za realizaciju projekta,
5.    da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata),
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta,
9.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodne sportske priredbe koje će biti finasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    Da je sportsko takmičenje* u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
*za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja potrebno je obezbediti mišljenja i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 159. Zakona o sportu
2.    Da sportska manifestacija ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 19. februar 2015. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

sports2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2015. godinu (“Službeni list APV”, broj 53/14) planirana su sredstva za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 326.000.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta APV po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
2.    sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
3.    ustanove – ustanove za sport, vaspitno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove,
4.    jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave,
5.    drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

2.    PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
U obzir za finansiranje uzimaće se projekti i programi koji se po svojoj sadržini odnose na:
1.    Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za APV

 • godišnji programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • posebni programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • stipendije perspektivnih sportista u AP Vojvodini,
 • dodela novčanih nagrada sportistima i trenerima za postignug značajan sportski rezultat i godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.

Ukupna planirana sredstva za ove namene: 107.000.000,00 dinara.

2.    Afirmacija sporta u AP Vojvodini

 • organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu,
 • učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacija i takmičenja),
 • predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  37.000.000,00 dinara.

3.    Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini

 • predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  12.000.000,00 dinara.

4.    Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini

 • izgradnja i opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) sportskih objekata,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) specijalizovanih trenažnih centara.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  170.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, jedinice lokalne samouprave i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.

Istom podnosiocu može u toku godine biti odobren samo jedan predlog projekta, a isti može podneti više predloga projekata po ovom konkursu.

Predlozi projekata se vremenski podnose u zavisnosti od početka realizacije projekta, a najranije tri meseca pre planiranog početka realizacije, ako Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

3.    NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dedelu sredstava dostavljaju se Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (u daljem tekstu Sekretarijat) na odgovarajućem obrascu u zavisnosti od vrste projekta ili programa iz tačke 2. ovog Konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.

Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2015. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet sajtu Sekretarijata:  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4871.

Detaljnije

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga

drugPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

Konkurs je objavljen u sredu 15. oktobra 2014. godine u dnevnom listu “DNEVNIK” i traje do 27. oktobra 2014. godine.

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac za budžet predloga projekta možete preuzeti ovde: BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA

Detalji

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stopnasiljuPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:
– Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
– prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:
– čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
– inkluzivni projekti;
– koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.);
– koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI
– Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, prevenciju nasilja i diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju);
– Obuka vršnjačkih medijatora u školskom okruženju – veštine asertivne komunikacije, oblici asertivnog ponašanja, načini prevazilaženja konfliktnih situacija;
– Ukazivanje na probleme i prikaz mogućih rešenja vezanih za prevenciju diskriminacije i nasilje na kreativan i moderan način (film, fotografija, muzika, predstava…);
– Kampanje usmerene na smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa i organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo odnosno socijalni standard i nivo obrazovanja;
– Podrška realizaciji kulturnih aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa (npr. pozorišne predstave, sekcija ili programi za mlade oštećenog sluha, audio biblioteke za mlade ostećenog vida i sl.), uz obavezno neposredno učešće svih mladih, a ne samo mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa (inkluzivni pristup);
– Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu i syber nasilju.

Uslovi konkursa:
– Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
– Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
– Projekat može trajati tokom školske 2014/2015, ne kraće od 3 meseca;
– Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
– Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
– Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
– Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
– Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
– Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
– Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine.

Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 30. septembar 2014. godine.

Detaljnije