Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU’

Konkurs za sufinansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica i projekata afirmacije žena u sportu

women sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica i projekata afirmacije žena u sportu

1.     PROJEKTI ZA OBELEŽAVANJE JUBILARNIH GODIŠNJICA treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini.
Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje u 2014. godini obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), 25. i 75. godina kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.
Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

2.     PROJEKTI AFIRMACIJE ŽENA U SPORTU  treba da budu usmereni na:
1.    programe usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
2.    nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje;
3.    programe naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije, savezi i društva sa teritorije AP Vojvodine registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;

Uz zahtev se posebno dostavljaju:
•    kopija ugovora o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev i/ili dokaz o važećoj licenci kandidatkinja (za projekte pod 1.);
•    predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva (za projekte pod 2.);
•    predlog programa (za projekte pod 3.).

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU:
•    Za projekte za obeležavanje jubilarnih godišnjica 2.000.000,00 dinara
•    Za projekte afirmacije žena u sportu 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU za oba projekta:
10 dana od dana objavljivanja (07.03.2014.)

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima i društvima koji organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su registrovani za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Sportske priredbe koje će biti sufinasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
2.    da je sportska priredba od šireg regionalnog značaja;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa (do 27. februara 2014. godine)

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za sufinasiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa vojvođanskog omladinskog centra

Konkurs je namenjen finansiranju ili sufinansiranju ustanova sa sedištem u AP Vojvodini, radi stručno-tehničke podrške, sa ciljem podizanja kapaciteta i realizacije programa u okviru Vojvođanskog omladinskog centra tokom 2014. godine (u daljem tekstu: VOC).

Prioritet imaju projekti koji svojim aktivnostima: pokrivaju teritoriju AP Vojvodine; podrazumevaju partnersku saradnju sa udruženjima mladih i za mlade i/ili sa kancelarijama za mlade ili sa ustanovama koje se bave mladima; podrazumevaju relizaciju celogodišnjeg programa.

Konkursni zadaci:
1.    Prikupljanje i pružanje sveobuhvatnih informacija o aktivnostima mladih i za mlade
o    Kontinuirano ažuriranje baze podataka organizacija mladih i za mlade na teritoriji AP Vojvodine;
o    Praćenje i obaveštavanje o konkursima u oblasti omladinske politike (stranih i domaćih) i prikupljanje relevantnih informacija važnih za mlade;
o    Pružanje informacije o logističkim i organizacionim aktivnostima VOC-a;
o    Organizovanje otvorenog/info dana VOC-a;
o    Pokretanje web sajta VOC-a;
o    Pokretanje i ažuriranje naloga VOC- a na društvenim mrežama;
o    Pokretanje on lajn Info biltena sa aktuelnostima VOC-a.

2.    Informisanje i motivisanje mladih za njihovo aktivno uključivanje u društveni život
o    Konsultovanje mladih prilikom kreiranja i donošenja javnih politika i propisa u AP Vojvodina, o radu Foruma mladih i Saveta za mlade u APV;
o    Aktivno uključivanje mladih u aktivnosti VOC-a na volonterskoj bazi;
o    Prosleđivanje prikupljenih informacija Lokalnim kancelarijama za mlade, omladinskim udruženjima, ustanovama i institucijama koje se bave mladima;
o    Obeležavanje datuma značajnih za mlade (Dan mladih 12.8., Dan volontera 5.12. itd.) organizovanjem događaja u okviru VOC-a;
o    Pružanje konsultativne podrške organizacijama mladih i za mlade koje se odnose na informacije o relevantnim programima i fondovima.

3.    Izgradnja i jačanje  kapaciteta mladih, organizacijskih i institucionalnih kapaciteta mladih kroz neformalno obrazovanje

o    Logistička podrška projektima podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu;
o    Organizacija obrazovnih radionica/programa iz oblasti pisanja projekata, upravljanja projektnim ciklusom i projektima koji promovišu zdrave stilove života (zdrava ishrana i negovanje zdravih stilova života, podizanje ekološke svesti i održivog razvoja, bolesti zavisnosti itd.);
o    Organizovanje kreativnih i umetničkih programa/radionica mladih i za mlade (stripa, fotografije, glume, muzike i drugih oblika kreativnog izražavanja);
o    Organizacija kulturno-umetničkih sadržaja mladih i za mlade (tematske večeri, izložbe, performansi itd.)

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 2.000.000,00 dinara;
2.    Realizacija traje do decembra 2014. godine;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u pismenoj formi u tri primerka i na jednom CD-u;
5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
7.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (09.02.2014.)

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 50/13) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 315.158.941,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali: delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sportskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata;
 • Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
 • Organizacija i priprema 7. SOŠOV-a;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • Podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet stranici Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2014. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

no-drugsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata oraganizacija mladih i za mlade, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
•    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Edukacija roditelja i zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama o metodama prevencije
2.    Sprovodjenje programa promocije zdravih stilova života
3.    Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti (uslov: potpisan sporazum o saradnji sa medijskom kućom ili pisanim medijem)

USLOVI KONKURSA:
•    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
•    Udruženja moraju da budu registrovana u Agenciji za privredne registre te da prilože rešenja o registraciji.
•    Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.
•    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.3., 4.5., 4.9., 7.3.
•    Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
•    Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa (31.10.2013.)
•    Realizacija projekta ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2014. godine
•    Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv droge u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs  i   www.omladina.info

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na

Detaljnije o konkursu

Konkurs „Aktivan raspust“

active_vaca1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“
namenjen je finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova,
sa sedištem u AP Vojvodini za realizaciju različitih projekata
namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg
raspusta.

KONKURSNI ZADACI

 • Projekti usmereni na realizaciju različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
 • Projekti usmereni na promociju zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
 • Projekti usmereni na realizaciju sportskih aktivnosti i fizičkogvežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
 • Projekti iz neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri…).

PRIORITET imaju projekti:

 • koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
 • koji imaju interdisciplinarni pristup;
 • koji se realizuju po principu „kampa“;
 • koji će se realizovati u saradnji sa sportskim organizacijama, organizacijama za mlade i orgnanizacijama mladih i sl.

Uslovi konkursa:
1. Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 6.000.000,00 dinara;
2. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3. Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može
preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
4. Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
5. Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i
neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6. Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova
projekta;
7. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu
Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul.
Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj
kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00
sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne
otvarati – prijava za Konkurs aktivan raspust”. Na poleđini koverte
navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (Konkurs je objavljen u sredu 26. juna 2013. godine)

Link

Konkurs za monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

check documentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju udruženja (u daljem tekstu: organizacije), sa sedištem na području AP Vojvodine, za potrebe monitoringa i evaluacije realizacije projekata koji su odobreni Konkursom za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine. Organizacija podnosi predlog za devet oblasti obuhvaćenih Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini.

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 700.000,00 dinara;

2.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs. Na istom sajtu, nalazi se tekst Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014;

3.    Prijave na Konkurs mogu podneti samo organizacije čije je sedište na području AP Vojvodine (nosioci projekta);

4.    Na Konkursu ne mogu učestvovati organizacije kojima su odobrena sredstva na ovogodišnjem Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.;

5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;

6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 15 % od ukupnih troškova projekta;

7.    Prijave na Konkurs se podnose preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji – pisarnici Vlade AP Vojvodine, u vremenu od 9 – 13 časova u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “NE OTVARATI – prijava za KONKURS ZA IZBOR ORGANIZACIJE KOJA ĆE VRŠITI MONITORING I EVALUACIJU PROJEKATA KOJI SU ODOBRENI KONKURSOM ZA AKCIONI PLAN TOKOM 2013. GOD.” Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 27. juna 2013. godine);

9.    Rok za realizaciju projekta i za podnošenje kompletnog izveštaja o monitoringu i evaluaciji je januar mesec 2014. godine;

10.    U prilogu konkursne dokumenacije na sajtu Sekretarijata, nalazi se: Prilog 1 – Opis posla izabrane organizacije, Prilog 2 – tabela sa odobrenim projektima na Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Link

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:

 • Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
 • prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na Internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:

 • čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
 • inkluzivni projekti
 • koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.)
 • koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI

 • Osposobljavanje mladih za organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo, odnosno socijalni standard, nivo obrazovanja itd.
 • Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, zabrane diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju)
 • Upoznavanje sa ustavnim i zakonskim okvirom na datu temu (Ustav RS – ljudska i manjinska prava u slobode, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, Deklaracija o ljudskim i pravima pripadnika nacionalnih manjina)
 • Edukacija mladih o nenasilnoj komunikaciji i aservativnim oblicima ponašanja
 • Obuke, programi i kampanje za mlade navijače/čice za podsticanje nenasilne kulture

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
3.    Projekat ne može trajati kraće od 3 meseca;
4.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
7.    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
8.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
9.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
10.     Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;
11.     Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 22. juna 2013. godine);
12.     Rok za realizaciju projekta je decembar 2013. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, koje organizuju ili učestvuju na sportskim priredbma od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da je registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da podnosilac ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Kod valorizovanja projekta vodiće se posebno računa o ispunjenosti sledećih kriterijuma:
1.    da je sportska priredba od interesa za AP Vojvodinu ili od šireg regionalnog značaja;
2.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2013. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 39/12) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 281.162.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
    da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih;
    da imaju iskustvo u realizaciji istih ili sličnih projekata;

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA u ukupnom iznosu 263.162.000,00 dinara

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    Izgradnju sportskih objekata i terena;
    Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
    Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
    Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
    Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
    Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
    Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
    Obeležavanje jubilarnih godišnjica sportskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;
    Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
    podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
    aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
    podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2013. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2013. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link