Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU’

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga

drugPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini

Konkurs je objavljen u sredu 15. oktobra 2014. godine u dnevnom listu “DNEVNIK” i traje do 27. oktobra 2014. godine.

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA PRIJAVU

Obrazac za budžet predloga projekta možete preuzeti ovde: BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA

Detalji

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stopnasiljuPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:
– Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
– prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:
– čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
– inkluzivni projekti;
– koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.);
– koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI
– Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, prevenciju nasilja i diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju);
– Obuka vršnjačkih medijatora u školskom okruženju – veštine asertivne komunikacije, oblici asertivnog ponašanja, načini prevazilaženja konfliktnih situacija;
– Ukazivanje na probleme i prikaz mogućih rešenja vezanih za prevenciju diskriminacije i nasilje na kreativan i moderan način (film, fotografija, muzika, predstava…);
– Kampanje usmerene na smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa i organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo odnosno socijalni standard i nivo obrazovanja;
– Podrška realizaciji kulturnih aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa (npr. pozorišne predstave, sekcija ili programi za mlade oštećenog sluha, audio biblioteke za mlade ostećenog vida i sl.), uz obavezno neposredno učešće svih mladih, a ne samo mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa (inkluzivni pristup);
– Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu i syber nasilju.

Uslovi konkursa:
– Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
– Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
– Projekat može trajati tokom školske 2014/2015, ne kraće od 3 meseca;
– Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
– Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
– Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
– Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
– Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
– Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
– Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine.

Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 30. septembar 2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

 • Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:
  Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
 • prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:

 • čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
 • inkluzivni projekti
 • koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.)
 • koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI

 • Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, prevenciju nasilja i diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju);
 • Obuka vršnjačkih medijatora u školskom okruženju – veštine asertivne komunikacije, oblici asertivnog ponašanja, načini prevazilaženja konfliktnih situacija;
 • Ukazivanje na probleme i prikaz mogućih rešenja vezanih za prevenciju diskriminacije i nasilje na kreativan i moderan način (film, fotografija, muzika, predstava…);
 • Kampanje usmerene na smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa i organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo odnosno socijalni standard i nivo obrazovanja;
 • Podrška realizaciji kulturnih aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa (npr. pozorišne predstave, sekcija ili programi za mlade oštećenog sluha, audio biblioteke za mlade ostećenog vida i sl.), uz obavezno neposredno učešće svih mladih, a ne samo mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa (inkluzivni pristup);
 • Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu i syber nasilju.

Uslovi konkursa:

 • Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
 • Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
 • Projekat može trajati tokom školske 2014/2015, na kraće od 3 meseca;
 • Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
 • Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
 • Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
 • Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
 • Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
 • Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
 • Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Rok za podnošenje prijava je 16.09.2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

youthbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i za mlade koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 (APPM), odnosno pružanje administrativno-stručne podrške izradi APPM iz redova udruženja mladih i za mlade.

KONKURSNI ZADACI:
Jedna organizacija može konkurisati za:
• formiranje projektnog tima stručnih konsultanata radi pružanja administrativno-stručne podrške izradi APPM ili
• delegiranje predstavnika udruženja za jednu od oblasti APPM

Ukoliko organizacija konkuriše sa predlogom celokupnog tima stručnih konsultanata, on treba da se sastoji od predstavnika udruženja za svaku oblast APPM i to iz redova svog i uz angažovanje predstavnika drugih udruženja.
Predviđeno je da pripremne radnje budu realizovane u avgustu mesecu, izrada APPM tokom septembra i u prvoj polovini oktobra, a u novembru nakon javnih rasprava izrada konačne verzije APPM.

KRITERIJUMI za ocenu predloga projekata:
• Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata odnosno predstavnika udruženja, koordinatora tima i dizajnera (obavezne biografije)
• Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata koji se bave mladima
• Predlog budžeta i racionalnost troškova.

Predviđeno je da Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 sadrži sedam oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju predstavnici ovih oblasti:
1. Obrazovanje mladih
2. Zapošljavanje mladih
3. Zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima
4. Kultura, slobodno vreme i informisanje mladih
5. Aktivizam, mobilnost mladih i volonterizam
6. Zaštita životne sredine i održivi razvoj
7. Bezbednost mladih.

PRIORITET ima udruženje koje:
na zadovoljavajući način može da demonstrira kapacitete za vođenje aktivnosti neophodnih radi izrade APPM; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju i građenje partnerskih odnosa između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava izabrati jedno udruženje koje je formiralo kompletan tim stručnih konsultanata ili će formirati tim angažovanjem predstavnika više udruženja za svaku pojedinačnu oblast, radi pripreme i izrade svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019.

USLOVI KONKURSA:
1. Predlozi projekata se podnose na formularima konkursa koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs u pisanoj formi, u dva primerka i na jednom CD-u u elektronskoj formi
2. Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 1.500.000,00 dinara
3. Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (16.07.2014.)
4. Realizacija projekta može trajati najduže do novembra 2014. godine
5. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na

Detaljnije

Konkurs za finansiranje realizacije programa “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”

pebblesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje realizacije programa “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”

 

Konkurs je objavljen u nedelju 15. juna 2014.god. u dnevnom listu “Dnevnik” i traje do 1.07.2014. godine.

 

Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti OVDE.

Konkurs „Aktivan raspust“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jul i avgust 2014. godine).

KONKURSNI ZADACI
•    Realizacija različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
•    Promocija zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
•    Realizacija sportskih aktivnosti i fizičkog vežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
•    Realizacija neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri itd.).

PRIORITET imaju projekti:
•    koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
•    koji se realizuju u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade, sportskom organizacijom i sl.
•    imaju interdisciplinarni pristup;
•    realizuju se po principu „kampa“.

USLOVI KONKURSA:
•    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 10.000.000,00 dinara;
•    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
•    Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
•    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
•    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave neće se razmatrati;
•    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
•    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla   Pupina   br.   16,   21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne otvarati – prijava za Konkurs Aktivan raspust”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 06.05.2014. godine).

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica i projekata afirmacije žena u sportu

women sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica i projekata afirmacije žena u sportu

1.     PROJEKTI ZA OBELEŽAVANJE JUBILARNIH GODIŠNJICA treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini.
Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje u 2014. godini obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), 25. i 75. godina kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.
Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

2.     PROJEKTI AFIRMACIJE ŽENA U SPORTU  treba da budu usmereni na:
1.    programe usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
2.    nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje;
3.    programe naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije, savezi i društva sa teritorije AP Vojvodine registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;

Uz zahtev se posebno dostavljaju:
•    kopija ugovora o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev i/ili dokaz o važećoj licenci kandidatkinja (za projekte pod 1.);
•    predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva (za projekte pod 2.);
•    predlog programa (za projekte pod 3.).

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU:
•    Za projekte za obeležavanje jubilarnih godišnjica 2.000.000,00 dinara
•    Za projekte afirmacije žena u sportu 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU za oba projekta:
10 dana od dana objavljivanja (07.03.2014.)

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima i društvima koji organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su registrovani za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Sportske priredbe koje će biti sufinasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
2.    da je sportska priredba od šireg regionalnog značaja;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa (do 27. februara 2014. godine)

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za sufinasiranje organizacije sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa vojvođanskog omladinskog centra

Konkurs je namenjen finansiranju ili sufinansiranju ustanova sa sedištem u AP Vojvodini, radi stručno-tehničke podrške, sa ciljem podizanja kapaciteta i realizacije programa u okviru Vojvođanskog omladinskog centra tokom 2014. godine (u daljem tekstu: VOC).

Prioritet imaju projekti koji svojim aktivnostima: pokrivaju teritoriju AP Vojvodine; podrazumevaju partnersku saradnju sa udruženjima mladih i za mlade i/ili sa kancelarijama za mlade ili sa ustanovama koje se bave mladima; podrazumevaju relizaciju celogodišnjeg programa.

Konkursni zadaci:
1.    Prikupljanje i pružanje sveobuhvatnih informacija o aktivnostima mladih i za mlade
o    Kontinuirano ažuriranje baze podataka organizacija mladih i za mlade na teritoriji AP Vojvodine;
o    Praćenje i obaveštavanje o konkursima u oblasti omladinske politike (stranih i domaćih) i prikupljanje relevantnih informacija važnih za mlade;
o    Pružanje informacije o logističkim i organizacionim aktivnostima VOC-a;
o    Organizovanje otvorenog/info dana VOC-a;
o    Pokretanje web sajta VOC-a;
o    Pokretanje i ažuriranje naloga VOC- a na društvenim mrežama;
o    Pokretanje on lajn Info biltena sa aktuelnostima VOC-a.

2.    Informisanje i motivisanje mladih za njihovo aktivno uključivanje u društveni život
o    Konsultovanje mladih prilikom kreiranja i donošenja javnih politika i propisa u AP Vojvodina, o radu Foruma mladih i Saveta za mlade u APV;
o    Aktivno uključivanje mladih u aktivnosti VOC-a na volonterskoj bazi;
o    Prosleđivanje prikupljenih informacija Lokalnim kancelarijama za mlade, omladinskim udruženjima, ustanovama i institucijama koje se bave mladima;
o    Obeležavanje datuma značajnih za mlade (Dan mladih 12.8., Dan volontera 5.12. itd.) organizovanjem događaja u okviru VOC-a;
o    Pružanje konsultativne podrške organizacijama mladih i za mlade koje se odnose na informacije o relevantnim programima i fondovima.

3.    Izgradnja i jačanje  kapaciteta mladih, organizacijskih i institucionalnih kapaciteta mladih kroz neformalno obrazovanje

o    Logistička podrška projektima podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu;
o    Organizacija obrazovnih radionica/programa iz oblasti pisanja projekata, upravljanja projektnim ciklusom i projektima koji promovišu zdrave stilove života (zdrava ishrana i negovanje zdravih stilova života, podizanje ekološke svesti i održivog razvoja, bolesti zavisnosti itd.);
o    Organizovanje kreativnih i umetničkih programa/radionica mladih i za mlade (stripa, fotografije, glume, muzike i drugih oblika kreativnog izražavanja);
o    Organizacija kulturno-umetničkih sadržaja mladih i za mlade (tematske večeri, izložbe, performansi itd.)

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 2.000.000,00 dinara;
2.    Realizacija traje do decembra 2014. godine;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u pismenoj formi u tri primerka i na jednom CD-u;
5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
7.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za stručno-tehničku podršku realizaciji programa Vojvođanskog omladinskog centra“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (09.02.2014.)

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 50/13) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 315.158.941,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali: delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sportskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata;
 • Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
 • Organizacija i priprema 7. SOŠOV-a;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • Podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet stranici Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2014. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link