Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU’

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Konkurs je objavljen u sredu 24.02.2016. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 10.03.2016.

Projekti koji će se finansirati:
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;

Sportske organizacije i savezi koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Detaljnije

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodele sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji AP Vojvodine, podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. sanacija i adaptacija prostora za rad;
II. opremanje prostora za rad

Opšti uslovi konkursa
1. Podnosioci zahteva moraju imati sedište na području AP Vojvodine, da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekata i da nemaju blokadu poslovnog računa.
2. Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 10.000.000 dinara.
3. Predlozi projekata se podnose na obrascima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije, u štampanoj formi i na disku u elektronskoj formi.
4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu sa nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji sa tom organizacijom (protokol, sporazum i sl).
5. Na konkursu nosilac predloga projekta može podneti samo jedan predlog projekta.
6. Prijave na konkurs podnose se na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Konkurs –sanacija, adaptacija i opremanje omladinskih prostora za rad –ne otvarati“ ili lično u pisarnici Pokrajinske Vlade, u periodu od 9.00–14.00 sati.
7. Prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, podnosioci zahteva plaćaju taksu u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, br. 20/2009). Od plaćanja takse, prema članu 15. su oslobođeni: jedinice lokalne samouprave, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave itd.
8. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs je objavljen u „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Danas“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

I Sanacija i adaptacija prostora za rad
Za sanaciju i adaptaciju prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade i omladinskih i kulturnih domova predlog projekta treba da sadrži:
1. dokaz da je prostor u javnoj svojini (svojina Republike Srbije, Autonomne Pokrajine ili jedinice lokalne samouprave) –kopija izvoda iz katastra nepokretnosti
2. za ustanove -kopiju obaveštenja o razvrstavanju
3. za ostale organizacije
– ugovor o korišćenju prostora zaključen sa vlasnikom ili nosiocem prava korišćenja
– saglasnost vlasnika ili nosioca prava korišćenja za izvođenje radova.

II Opremanje prostora za rad
Opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade i omladinskih i kulturnih domova podrazumeva nabavku tehničke, kancelarijske i ostale opreme koja je neophodna za funkcionisanje istih.

Projekti koji se NE finansiraju
Sekretarijat neće finansirati:
– predloge projekata podnosilaca koji nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji prethodnih projekata i utrošku sredstava dobijenih od Sekretarijata ili nisu ispunili druge ugovorom preuzete obaveze
– predloge projekata koji nisu podneti blagovremeno i
– predloge projekta koji nisu na obrascu koji se nalazi na sajtu Sekretarijata, u okviru konkursne dokumentacije.

Informacije
Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 8.00-16.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

sports2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs traje do 18.02.2016.

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
4.    da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana,
5.    da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata),
6.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
7.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta,
8.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.
Međunarodne sportske priredbe koje će biti finasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    Da je sportsko takmičenje* u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
*za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja potrebno je obezbediti mišljenja i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 159. Zakona o sportu
2.    Da sportska manifestacija ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti OVDE.

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora

young people jumpingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora, u AP Vojvodini za 2016. godinu

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodele sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji AP Vojvodine, podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

U okviru ovog konkursa, Sekretarijat će finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. podrška sprovođenju omladinske politike;
II. podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”;
III. realizacija programa „Fond za talente”;
IV. nagrađivanje učenika i njihovih mentora.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva moraju da imaju sedište na području AP Vojvodine, moraju da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekata i da nemaju blokadu poslovnog računa.
2. Na konkursu se dodeljuje ukupno 22.500.000 dinara.
3. Predlozi projekata podnose se na obrascima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije, u štampanoj formi ili na disku u elektronskoj formi.
4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).
5. Na opšti konkurs jedan nosilac projekta može u toku godine dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren.
6. Prijave na konkurs podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, s naznakom ‒ „Opšti konkurs –omladina” ili lično u pisarnici Pokrajinske vlade, u periodu od 9.00 do 14.00 sati.
7. Prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, podnosioci zahteva plaćaju taksu u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV”, broj 20/2009). Prema članu 15, plaćanja takse oslobođeni su: jedinice lokalne samouprave, ustanove koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave itd.
8. Konkurs je otvoren do 5.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini, a objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
I Podrška sprovođenju omladinske politike
Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od osam (8) meseci.
Prioritet prilikom odlučivanja ‒ u okviru ovog konkursnog zadatka ‒ imaće projekti koji su u skladu sa Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu

II Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”
U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za podršku programa „Vojvođanski omladinski centar”, koji podrazumeva:

  • organizovanje i realizaciju jednodnevnih i višednevnih seminara, treninga, edukacija, promocija u oblastima iz Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine;
  • podršku omladinskim inicijativama i projektima.

III Realizacija programa „Fond za talente”
U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za realizaciju programa „Fond za talente”, namenjenog afirmisanim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, te poboljšavanja uslova za njihov rad i napredovanja.
Podnosioci zahteva po ovom konkursnom zadatku mogu biti isključivo vaspitno-obrazovne ustanove.
Sredstva su predviđena za finansiranje:

  • priprema i učešća mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu;
  • usavršavanja mladih talenata u zemlji ili inostranstvu;
  • poboljšanja uslova za rad i unapređivanje nastavnog procesa rada s mladim talentima u obrazovnoj ustanovi ‒ nabavkom opreme i učila neophodnih za rad s mladim talentima;
  • studijskih usavršavanja.

IV Nagrađivanje darovite dece i učenika i njihovih mentora
Pravo na novčanu nagradu imaju daroviti učenici osnovnih i srednjih škola, s prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su postigli vrhunske rezultate odnosno osvojili prvo mesto na republičkim takmičenjima ili postigli značajne rezultate u inostranstvu u oblasti obrazovanja, odnosno nauke, tehnike i umetnosti. Takođe, pravo na novčanu nagradu imaju i njihovi mentori.

Predloge za nagrađivanje darovitih učenika i njihovih mentora Komisiji za stručni pregled podnetih predloga dostavlja Komisija za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola ‒ obrazovana aktom o obrazovanju komisije, saglasno članu 7. Odluke o nagrađivanju darovitih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list APV”, broj 17/2005), do 30. novembra tekuće godine.

Prijave komisiji Komisiji za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola dostavljaju se u oktobru 2016. godine, najkasnije do 15. oktobra, a godišnje nagrade se dodeljuju u decembru 2016. godine

INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi s konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV”, broj 53/14) za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu – u okviru opšteg konkursa planirano je ukupno 143.000.000,00 dinara.

PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu s Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta AP Vojvodine, po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:

1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine;
2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu;
3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Da bi se njihovi zahtevi razmatrali, sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove:
1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2. da su iz grane sporta koja je posebno značajna za Republiku Srbiju;
3. da imaju sedište u AP Vojvodini;
4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu;
8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Kada je finansiranje u pitanju, razmatraće se samo oni projekti i programi koji su po svojoj sadržini u skladu sa:
•    aktivnostima pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
•    godišnjim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    posebnim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    stipendijama perspektivnih sportista u AP Vojvodini;
•    dodelom novčanih nagrada sportistima za godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor”.

Za ove namene planirano je ukupno 81.000.000,00 dinara.

1. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
•    organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu;
•    učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacije i takmičenja);
•    predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 15.000.000,00 dinara.

2. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
•    predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 5.000.000,00 dinara.

3. Održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini
Za ove namene planirano je ukupno 42.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, strukovna udruženja i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.
Istom podnosiocu u toku godine može biti odobren samo jedan predlog projekta/programa, mada on može podneti više predloga projekata/programa po ovom konkursu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu, na odgovarajućem obrascu i CD- u (CD koji treba da sadrži skeniranu formu svih dokumenata koje se dostavljaju u zahtevu) – u zavisnosti od vrste projekta/programa iz tačke 2. ovog konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.
Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata/programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini i objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije u vezi s realizacijom ovog konkursa zainteresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu odnosno putem telefona 021/487-4871.

Detaljnije

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:
–         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;
–          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs aktivan zimski raspust

zimski raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs aktivan zimski raspust

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom zimskog raspusta (decembar 2015. – januar 2016. godine).

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

aktivan letnji raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Otvoren Konkurs aktivan letnji raspust

Konkurs je objavljen 30.04.2015. godine u dnevnom listu „Danas“ i traje do 20.5.2015.

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jun – avgust 2015. godine).

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

women sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
•    Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
•    da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
•    da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
•    da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU

9. april 2015.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. Podrška sprovođenju omladinske politike
II. Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar“
III. Realizacija programa „Fond za talente“

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti OVDE

Konkurs traje do 4.12.2015.