Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkursi

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:

 • Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
 • prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na Internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:

 • čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
 • inkluzivni projekti
 • koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.)
 • koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI

 • Osposobljavanje mladih za organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo, odnosno socijalni standard, nivo obrazovanja itd.
 • Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, zabrane diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju)
 • Upoznavanje sa ustavnim i zakonskim okvirom na datu temu (Ustav RS – ljudska i manjinska prava u slobode, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, Deklaracija o ljudskim i pravima pripadnika nacionalnih manjina)
 • Edukacija mladih o nenasilnoj komunikaciji i aservativnim oblicima ponašanja
 • Obuke, programi i kampanje za mlade navijače/čice za podsticanje nenasilne kulture

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
3.    Projekat ne može trajati kraće od 3 meseca;
4.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
7.    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
8.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
9.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
10.     Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;
11.     Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 22. juna 2013. godine);
12.     Rok za realizaciju projekta je decembar 2013. godine.

Link