Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke

Konkursi

Research. wordsjpgMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke za period 2014. – 2015. godine

1. Predmet konkursa je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni na sledeći način:
Strana koja prima istraživače snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa i projekata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do 90€ dnevno u dinarskoj protivvrednosti po osnovu boravka gostujućeg istraživača.
Strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do visine cene ekonomske klase aviokarte za istraživače koji se upućuju u Slovačku.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 1950 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno 3900 evra za dve godine.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

2. Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ili Zakonom o inovacionoj delatnosti.

Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. 7. Okvirni program EU).

Predlozi zajedničkih projekata moraju biti podneti blagovremeno u obe zemlje.

Izabrani projekti će biti zajednički finansirani.

Prijave predloga projekata se podnose na srpskom i engleskom jeziku.

3. Selekcija projekata:
Odluku o izboru i obimu finansiranja predloženih projekata donosi Mešovita komisija na osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:
– kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,
– kvalifikacije podnosilaca projekta,
– program osnovnog finansiranja učesnika projekta,
– perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih fondova (npr. Framework Programme EC),
– multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje,
– učešće mladih istraživača,
– zajednički interes.

Prednost kod izbora će imati novi predlozi projekata (nove teme i novi projektni timovi) koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

4.Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 29. jula 2013. godine.

Detalji konkursa

zp8497586rq