Konkurs za monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkursi

check documentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju udruženja (u daljem tekstu: organizacije), sa sedištem na području AP Vojvodine, za potrebe monitoringa i evaluacije realizacije projekata koji su odobreni Konkursom za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine. Organizacija podnosi predlog za devet oblasti obuhvaćenih Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini.

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 700.000,00 dinara;

2.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs. Na istom sajtu, nalazi se tekst Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014;

3.    Prijave na Konkurs mogu podneti samo organizacije čije je sedište na području AP Vojvodine (nosioci projekta);

4.    Na Konkursu ne mogu učestvovati organizacije kojima su odobrena sredstva na ovogodišnjem Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.;

5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;

6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 15 % od ukupnih troškova projekta;

7.    Prijave na Konkurs se podnose preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji – pisarnici Vlade AP Vojvodine, u vremenu od 9 – 13 časova u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI – prijava za KONKURS ZA IZBOR ORGANIZACIJE KOJA ĆE VRŠITI MONITORING I EVALUACIJU PROJEKATA KOJI SU ODOBRENI KONKURSOM ZA AKCIONI PLAN TOKOM 2013. GOD.“ Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 27. juna 2013. godine);

9.    Rok za realizaciju projekta i za podnošenje kompletnog izveštaja o monitoringu i evaluaciji je januar mesec 2014. godine;

10.    U prilogu konkursne dokumenacije na sajtu Sekretarijata, nalazi se: Prilog 1 – Opis posla izabrane organizacije, Prilog 2 – tabela sa odobrenim projektima na Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Link