Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

I. SVRHA KONKURSA

Konkursom za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,
2) komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije),
3) nabavku nove opreme za navodnjavanje,
4) iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja,
5) korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.
Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja izvršiće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.
Izuzetno, komasacija (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) izvršiće se na teritoriji Republike Srbije.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik sredstava za izvođenje radova na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta može da bude:
1) ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija),
2) jedinica lokalne samouprave,
3) fizičko lice,
4) naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,
5) ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija,
6) privredno društvo,
7) preduzetnik,
8) zemljoradnička zadruga.

III DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA NA KONKURS
Ovlašćena organizacija podnosi sledeću dokumentaciju:

  1. Čitko popunjen, potpisan i overen obrazac Prijave na konkurs,
  2. Program kontrole plodnosti zemljišta overen i potpisan od strane odgovornog lica čiji su obavezni delovi:
  • područja opštine, odnosno grada sa navedenim katastarskim opštinama na kojima se vrši kontrola plodnosti,
  • projektovani kapacitet (broj prosečnih uzoraka na osnovu čije analize je utvrđena kontrola plodnosti zadate površine poljoprivrednog zemljišta) iskazan kroz svrhu investiranja; lokaciju investicije; početak i završetak realizacije investicije; podaci o radnim zadacima lica angažovanih na poslovima kontrole plodnosti; primenjenoj metodi za sprovođenje laboratorijske analize svakog parametra plodnosti zemljišta; autorima i literalnom izvoru primenjene klasifikacije za ocenu zemljišta i graničnim vrednostima u okviru klasifikacije; predračunsku vrednost i strukturu ulaganja;
  • objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti overen i potpisan od strane odgovornog lica ovlašćene organizacije se dostavlja u pisanom i elektronskom obliku u Excel programu,
  • potpisana i overena izjava odgovornog lica ovlašćene organizacije da dostavljeni zahtevi zakupaca ili korisnika obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na koje se odnosi prijava na Konkurs nisu i neće biti podneseni od strane ovlašćene organizacije kod drugog organa Republike Srbije radi ostvarivanja prava na sredstva,
  1. Zahtev zakupca ili korisnika obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji obavezno sadrži podatak: ime i prezime/naziv, datum predaje zahteva, evidencioni broj ovlašćene organizacije, naziv biljne kulture za koju se vrši kontrola plodnosti zemljišta, starost zasada, lokacija katastarske parcele, PIB ili matični broj podnosioca zahteva/ JMBG podnosioca zahteva; zapisnik sa terena o uzorkovanju koji obavezno sadrži podatke o zatečenom načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u slučaju kada je ovlašćena organizacija vršila terensko uzimanje prosečnog uzorka zemljišta) ili na zahtevu za kontrolu plodnosti ili na izjavi podnosioca prijave podatke o trenutnom načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u slučaju kada je ovlašćena organizacija nije vršila terensko uzimanje prosečnog uzorka zemljišta), izveštaj sa rezultatima laboratorijske analize zemljišta i preporuka koji su potpisani od strane lica koje je vršilo laboratorijsku analizu, lica koje je izdalo preporuku i potpisani i overeni od strane odgovornog lica ovlašćene organizacije (uredno složeni u registratore posebno za svakog podnosioca zahteva i po redosledu kao u objedinjenom izveštaju).
  2. Predračun iskazan prema vrednosti analiziranog prosečnog uzorka zemljišta (određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta), kao i za celokupan obavljen posao (svi analizirani prosečni uzorci zemljišta) na koji se prijava na konkurs odnosi.


Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 12.09.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281541, 011/ 3348046 i 011/3282039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Detaljnije