Javni poziv za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijskih sredstava ustanovama koje vrše delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u skladu sa članom 89. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ustanove) u cilju opremanja učeničkih zadruga radi unapređenja uslova rada. Sredstva su namenjena za realizaciju predloženog programa (u daljem tekstu: Projekta) učeničke zadruge, kao i za nabavku mašina, opreme, sredstava i materijala za rad učeničkih zadruga.

2. Cilj javnog poziva je unapređivanje rada učeničke zadruge.

3. Učeničke zadruge važan su deo obrazovno-vaspitnog rada u školama, kojima se razvijaju potencijali i radne navike učenika, razvija preduzetnička kompetencija i jača motivacija za proizvodnim i radnim procesima, samopouzdanje i svest o vlastitim interesovanjima i mogućnostima. Učenička zadruga realizacijom programa, nabavkom odgovarajućih mašina, opreme, sredstava i materijala za rad i primerenim metodičkim postupcima pod mentorstvom nastavnika treba da omogući razvoj veština i sposobnosti, konstrukciju, produbljivanje i primenu znanja učenika, članova zadruge.

4. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Ustanove koje imaju osnovanu učeničku zadrugu u skladu sa Pravilnikom, dobijena finansijska sredstva mogu da iskoristite za kupovinu mašina, opreme, sredstava i materijala za rad učeničke zadruge u skladu sa Projektom koji predlože.

5. Učesnici poziva mogu biti: Ustanova koja vrši delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja ima osnovanu učeničku zadrugu, koja je upisana u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije zadruga, Agencija za privredne registre.
Na javni poziv mogu da se jave ustanove koje su osnovale učeničke zadruge u skladu sa Pravilnikom o učeničkim zadrugama (u daljem tekstu: Pravilnik) i ustanove koje su osnovale učeničke zadruge i uskladile svoj rad sa Pravilnikom o učeničkim zadrugama zaključno sa školskom 2020/2021. godinom.
Jedno pravno lice (ustanova) može da podnese jednu prijavu za dodelu finansijskih sredstava, po ovom pozivu.

6. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:

1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Obrazac za pisanje predloga projekta kojim se obrazlaže potreba i način korišćenja mašina, opreme, sredstava i materijala (obrazac br. 2);
3) Obrazac budžeta za nabavku mašina, opreme, sredstava i materijala (obrazac br. 3);
4) Reference – učešće u projektima u poslednjih pet godina koji su za cilj imali unapređivanje rada učeničke zadruge;
5) Izvod o podacima upisanim u Registar kod Agencije za privredne registre.

7. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) kvalitet predloga projekta: cilj, kompetencije učenika koje projekat razvija, obuhvat zadrugara, aktivnosti tokom projekta i vremenska dinamika realizacije, potrebni materijali, očekivani ishodi projekta, način praćenja i vrednovanja efekata projekta;
2) učešće u projektima u poslednjih pet godina koji su za cilj imali unapređivanje rada škole i učeničke zadruge;
3) održivost predloga projekta u odnosu na očekivane ishode.

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata ustanova utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata ustanova u roku koji ne može biti duži od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

8. Odluku o izboru ustanova kojima se dodeljuju finansijska sredstva donosi ministar.
Odluka ministra se donosi na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata ustanova.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju javnog poziva za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga, koje su osnovale ustanove u skladu sa Pravilnikom, kao i ustanove koje su osnovale učeničke zadruge i uskladile svoj rad sa Pravilnikom o učeničkim zadrugama, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 4.000.000,00 dinara.
Imajući u vidu tačku 5. ovog javnog poziva opredeljuje se iz budžeta Republike Srbije, program 2004 – Srednje obrazovanje, projekat 4004 – Podrška radu učeničkih zadruga u srednjem obrazovanju, ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema, sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara za realizaciju javnog poziva. Maksimalni iznos za koji pojedina ustanova može aplicirati iznosi 400.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru ustanova Ministarstvo zaključuje ugovor sa ustanovom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužan je da Ministarstvu podnese izveštaj o utrošku finansijskih sredstava u roku od tri meseca od uplate finansijskih sredstava.

11. Učesnici javnog poziva kompletnu dokumentaciju podnose u štampanoj formi u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Na koverti je neophodno naznačiti:
Javni poziv za podnošenje prijava ustanova koje ostvaruju srednje obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji za dodelu finansijskih sredstava radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 17.

Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.

Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Za dodatne informacije pozvati broj telefona 011/3616528.

Detaljnije