Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013

Konkursi

European-Commission-new-logoEVROPSKA KOMISIJA

“Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) – Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013”

Datum objavljivanja i zatvaranja   

Datum objavljivanja: 07. mart 2013.
Datum zatvaranja (krajnji rok za podnošenje predloga projekata):
–  krajnji rok za prvu fazu procedure (koncept, prezentacija predloga): 17. april 2013.
–  krajnji rok za drugu fazu procedure (konačan predlog): 22. avgust 2013.

Ciljevi i prioriteti

•    Glavni ciljevi:
–  podrška regionima da prilagode i promene svoje industrijske strukture tako što će otvoriti potencijalne klastere i preduzetništvo za regionalni ekonomski razvoj i rešavanje društvenih izazova, kao što je smanjenje emisije CO2, povećanje efikasnosti resursa i zaštite životne sredine (pogotovo bolje iskorišćenje svih oblika kreativnosti, novih tehnologija i inovativnosti u cilju oblikovanja novih konkurentnih lanaca vrednosti koji mogu pomoći da se podstakne razvoj novih privrednih grana u Evropi)

•    Specifični ciljevi i aktivnosti:
(sve tri navedene specifične aktivnosti su obavezne)
1.    Zajedničko transnacionalno političko učenje
–  razmena i strukturisan politički dijalog i kritičko razmatranje sa drugim regionima i ekspe-rtima  o tome kako da razviju bolje regionalne politike i instrumente za promociju klastera i podršku preduzetništvu u razvoju industrije

2.    Saradnja klastera i aktivnosti umrežavanja  
–  razvoj klastera i mreža podsticanjem međusektorskog i transnacionalnog partnerstva između aktera iz različitih oblasti nadležnosti i sektora koji se odnose na tri ključna pokretača razvoja industrije (kreativnost, efikasnost resursa i ukrštene tehnologije i usluge)
–  stvaranje “otvorenog prostora” ili “brokerske platforme” gde se kompanije, institucije i organizacije koje podržavaju poslovanje mogu sastati da traže i istražuju radikalno nova , međusektorska poslovna rešenja (stvaranje novog foruma ili jačanje postojećih regionalnih platformi, okruglih stolova, poslovnih panela itd., kako bi se organizovao “brainstorming” i povezivanje događaja koji olakšavaju saradnju preko sektorskih granica, kao i da preduzi-manje kreiranja vizija i obaveštajnih aktivnosti)

3.    Aktivnosti preduzetničke podrške kroz vaučer šeme, inkubaciju ili internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća
–  jačanje kapaciteta preduzeća za inovacije i ponuda mera podrške koja podstiču međusek-torsku fertilizaciju, kao i pogon novih industrijskih aktivnosti i kombinaciju lanaca različite vrednosti

Budžet (EU finansiranje)

•    Maksimalan iznos dostupan u okviru ovog poziva za predloge projekata: 4.250.000 evra
•    Maksimalan iznos po projektu: 708.333 evra; 95% od ukupnih prihvatljivih troškova
•    Indikativni broj projekata: 6

•    Generalni principi:
–  nekumulativna dodela (svaka akcija može dovesti do dodele samo jednog granta iz budžeta bilo kom korisniku), nepovratnost (dodela se ne može izvršiti retrospektivno za akcije koje su već završene), kofinansiranje (resursi neophodni za obavljanje aktivnosti ili programa rada neće biti u potpunosti obezbeđeni od strane EU), neprofitno pravilo (EU donacija ne može imati za cilj ili posledicu stvaranje profita u okviru akcije programa) and uravnotežen budžet (procenjeni budžet mora imati prihode i rashode u ravnoteži)

•    Prihvatljivost troškova:
–  troškovi nastali tokom trajanja akcije ili programa, navedeni u procenjenom budžetu akcije ili programa, neophodni za sprovođenje aktivnosti i programa, u skladu sa zahtevima važećeg poreskog i socijalnog zakonodavstva, u skladu sa principom zdravog finansijakog upravljanja, proverljivi, razumni i opravdani troškovi

•    Finansijska podrška trećim stranama:
–  maksimalan iznos finansijske podrške trećoj strani: 60.000 €

Kriterijumi prihvatljivosti

•    Prihvatljivi aplikanti:
–  zemlje članice Evropske unije, članice Evropskog ekonomskog područja, zemlje kandidati, treće zemlje

Selekcija

•    Finansijski kapacitet aplikanata:
–  stabilni i dovoljni izvori finansiranja za održavanje aktivnosti (tokom perioda sprovođenja akcije ili godine u kojoj je dodeljen grant)

•    Operativni kapacitet aplikanata:
–  odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo, operativni (tehnički i upravljački) kapacitet i kapacitet upravljanja različitim aktivnostima koji su u vezi sa veličinom akcije za koji se zahteva dodela granta

Predlog projekata

•    Faza 1: Koncept
–  aplikant ili koordinator predstavlja planirane aktivnosti u konceptu
–  koncept (max 5 strana) uključuje: opis ciljeva, specifičnih političkih izazova na regionalnom nivou i kako je izbor partnera povezan sa ciljevima i političkim izazovima; opis kako će region sprovesti aktivnosti koje vode ka novim oblicima preduzetništva unutar regiona, definisanje indikatora uticaja i elaboracija o tome kako takav sistemski pristup integrisati i kako imati koristi od drugih tekućih ili planiranih aktivnosti u regionu; objasniti kako će tri obavezne specifične aktivnosti podsticati međusektorske i međunarodne veze (samo oni kandidati koji se pozovu da podnesu kompletan predlog u drugoj fazi, biće u obavezi da podnesu detaljan budžet)

•    Faza 2: Pun predlog  
–  nakon evaluacije koncepta, maksimalno će 12 predloga, koji uspešno prođu prvu fazu selekcione procedure, biti pozvani da dostave pun predlog projekta, i od njih će dalje maksimalno 6 aplikanata biti dodeljeni grantovi
–  ciljevi kompletnog predloga moraju biti dosledni i u skladu sa uspešnim konceptom, prošireno sa kompletnim podacima o pristupu, specifičnim planom rada, budžetom itd.

Više informacija