Zapis sa oznakom ‘Evropska Komisija’

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

EVROPSKA KOMISIJA

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Ciljevi:
– razvoj, testiranje i/ili implementacija inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, koje vode ka većem učešću žena na tržištu rada i boljoj podeli obaveza brige među muškarcima i ženama;
– razvoj održivih modela partnerstva na više nivoa koji bi olakšali sprovođenje inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu;
– negovanje znanja i razmene iskustava među zemljama članicama EU i/ili kompanija koje već sprovode uspešne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, sa jakim naglaskom na izazove sa kojima se susreću žene na tržištu rada i potrebe da se muškarci bolje uključe u dužnosti nege;
– olakšavanje pristupa individualnim informacijama o pravima na socijalnu zaštitu i finansijska sredstva;
– olakšavanje profesionalne i geografske mobilnosti ekonomski aktivne populacije;
– podrška modernizaciji sistema socijalne zaštite koja ih osposobljava da reaguju na izazove poput digitalizacije, promena u oblasti rada, starenja populacije.

Rok za podnošenje: 18.04.2018. godine

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Vrednost: Ukupan fond za ovaj poziv je 10.000.000 evra, a planirana je podrška 5-7 predloga

Kofinansiranje: 80% EU sredstava, 20% sopstvenog učešća

Potencijalni aplikanti:
Vodeći – javna tela (nacionalna, regionalna i lokalna, službe za zapošljavanje)
Ko-aplikanti – javna tela, profitna ili neprofitna privatna tela.

Akcija mora da uključi bar 3 aplikanta ( 1 vodeći i 2 partnera)

Minimum jedan aplikant more biti socijalna partnerska organizacija na evropskom, nacionalnom ili lokalnom nivou.

Minimum jedan ko-aplikant mora biti registrovan i osnovan u zemlji van Evropske unije.

Više informacija i dokumentacija na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes

Konkurs Evropske komisije za najbolju ideju u oblasti preduzetništva

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs Evropske komisije za najbolju ideju u oblasti preduzetništva

Evropska komisija i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte, inicijative ili programe na polju razvoja preduzetništva kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA).

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva  je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope. Evropsko priznanje pobednicima donosi vidljivost i promociju širom Evrope i kao pozitivan primer inspiriše druge da pokrenu posao.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti Ministarstvu privrede do 10. juna 2017. godine, nakon čega će Ministarstvo,  u skladu sa kriterijumima koje propisuje Evropska komisija, izabrati nacionalne pobednike koji će predstavljati našu zemlju na finalnom evropskom takmičenju.

Za više informacija pišite na milica.stankovic@privreda.gov.rs

Detaljnije

Save

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

creative_europe-airan-berg-moveEVROPSKA KOMISIJA

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

Podrška projektnima evropske saradnje 2017

Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera. U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za:
– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi;
– Jačanje razvoja publike stimulisanjem interesovanja i olakšavanjem pristupa kulturnom i kreativnom radu;
– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju;
– Pomoć integraciji izbeglica u EU kroz kulturne i audio-vizuelne aktivnosti širom Evrope.

Pruža finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

Stranici Programa Kreativna Evropa moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.

Stranici potprograma Kultura moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/6._eacea_45_2016-culture-ce-2017_en.pdf

Dodatne odgovore na pitanja možete dobiti od predstavnika Kreativne Evrope u Srbiji –  http://www.kreativnaevropa.rs/lat/

Detaljnije

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

Evropska komisija, kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte/inicijative/programe na polju razvoja preduzetništva.

Rok za prijavu je 15. jun 2016. godine.

Više informacija možete videti na http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Ministarstvo privrede

Objavljen treći poziv za predaju projektnih predloga u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013

IPA Croatia-SerbiaEVROPSKA KOMISIJA

Objavljen treći poziv za predaju projektnih predloga u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013

Imajući u vidu prošlogodišnje poplave kojima su bile pogođene Srbija i Hrvatska, ovaj poziv je raspisan sa namerom da programskim zemljama pomogne u oporavku.

Cilj poziva je promovisanje održivog razvoja prekograničnog regiona kroz efikasnu upotrebu ekonomskog potencijala regiona u sinergiji sa namenskim korišćenjem prirodnih resursa kojima se obezbeđuje očuvanje regionalnog biodiverziteta i kroz pružanje pomoći u sanaciji poplavljenih područja u okviru programske oblasti u Srbiji i Hrvatskoj.

Predlozi projekata moraju biti obuhvaćeni jednom od prioritetnih mera: zaštita životne sredine ili ljudi ljudima.

Ukupan budžet poziva je 3.600.000,00 EUR, od čega je 1.800.000,00 EUR namenjeno za Hrvatsku i 1.800.000,00 EUR za Srbiju.

Rok za predaju projektnih predloga je 1. jun 2015. godine.

Više informacija

Konkurs Kreativne Evrope za saradničke projekte 2015.

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs Kreativne Evrope za saradničke projekte 2015.

Evropska komisija raspisala je u okviru programa “Kreativna Evropa” konkurs za evropske saradničke projekte koji počinju 2015. godine, a otvoren je do 1. oktobra 2014.

Konkurs se odnosi na saradničke projekte manjeg obima, što znači da su grantovi EU mogući do 200.000 evra (60 odsto ukupno mogućeg budžeta), kao i za veće saradničke projekte, koji podrazumevaju grant EU u maksimalnom iznosu od 2 miliona evra (50 odsto ukupno mogućeg budžeta). Za obe kategorije maksimalno trajanje projekta je 48 meseci.

Konkurs je otvoren za projekte kojima Evropska komisija želi da podrži kulturne i kreativne sektore koji deluju transnacionalno i internacionalno. Time se promoviše cirkulacija kulturnih i kreativnih radova i transnacionalna mobilnost kulturnih i kreativnih aktera, posebno umetnika. Cilj podrške je, takođe, i unapređenje pristupa evropskoj kulturnoj i kreativnoj produkciji, kao i povećanje njene dostupnosti novoj i široj publici. Takođe, podrška saradničkim projektima doprinosi inovativnosti i kreativnosti u sektoru kulture.

Podrška je namenjena saradničkim projektima čiji je cilj razvoj veština, znanja i know-how, uključujući i primenu digitalnih tehnologija; testiranje inovativnih pristupa razvoju publike; testiranje novih poslovnih i menadžment modela; omogućavanje međunarodne saradnje i razvoja karijera u EU i šire, omogućavanje novih profesionalnih prilika, organizovanje međunarodnih kulturnih aktivnosti, kao što su turneje, izložbe, razmena i festivali; podrška cirkulaciji evropske književnosti, stimulisanje interesovanja za i unapređenje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim radovima.

Projekti koji se prijavljuju mogu da se odnose na jedan i više kulturnih i kreativnih sektora, i mogu biti interdisciplinarni.

Rok za prijavljivanje je 1. oktobar 2014, a kandidati će biti informisani o rezultatima u martu 2015. Za april 2015. planirano je potpisivanje ugovora, a realizacija projekta trebalo bi da počne između maja i decembra 2015.

Ukupno je predviđeno 38 miliona evra za sufinansiranje projekata koji će biti odobreni na tom konkursu.

Kreativna Evropa objavila je nedavno rezultate prvog poziva za saradničke projekte manjeg i većeg obima.

Detalji o uslovima i načinu prijavljivanja mogu se naći na sajtu Kreativne Evrope

Erazmus Mundus akcije 2

EVROPSKA KOMISIJA

Erazmus Mundus akcije 2

Ovaj konkurs je namenjen visokoškolskim institucijama koje žele da formiraju mreže za razmenu studenata i nastavno-naučnog i administrativnog osoblja.

Krug aplikanata: Institucije

Rok za predaju: 4. mart 2014.

Detaljnije

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

fp7logo-maliEVROPSKA KOMISIJA

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Poziv za podnošenje predloga projekata:
FP7 – Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture – 2013 – 2

Specifični program: Kapaciteti – Istraživačke infrastrukture

•    Opšti cilj:
–  optimizacija korišćenja i razvoja najboljih istraživačkih infrastruktura koje postoje u Evropi i pomoć u stvaranju novih istraživačkih infrastruktura od panevropskog interesa, u svim oblastima nauke i tehnologije, neophodnih evropskoj naučnoj zajednici da ostane na čelu unapređenja istraživanja, kao i podrška privredi u jačanju svoje osnove znanja i tenhološke stručnosti.

Akcija: 1.3. Podrška razvoju politike i implementaciji programa  
INFRA-2013-3.1: Podrška akcijama vezano za razvoj politike, uključujući međunarodnu saradnju, za e-infrastrukturu

•    Cilj:
–  poboljšanje efikasnosti i koherentnosti nacionalnih i EU istraživačkih politika i međunarodne saradnje u oblasti istraživačkih infrastruktura.

•    Očekivani uticaj:
–  jačanje razvoja konzistentne i dinamične evropske politike e-infrastrukture;
–  promovisanje usklađenosti nacionalnih i EU istraživačkih infrastrukturnih politika, omogućavanje interoperabilnosti e-infrastrukture i doprinos nastanku integrisanih interdisciplinarnih usluga u istraživanju;
–  promovisanje inovativnog korišćenja računarstva visokih performansi (HPC) od strane malih i srednjih preduzeća;
–  podrška uključivanju šireg spektra aktera u razvoju, radu i upotrebi e-infrastrukture, kao i  učešću građana u naučnom procesu;
–  rešavanje specifičnih potreba za međunarodnom saradnjom u razmeni infrastrukture podataka, i na taj način postizanje kritične mase i vođenje globalnih politika, kao i postavljanje osnova i jačanje uloge evropske privrede u korišćenju podataka dostupnih preko globalne infrastrukture podataka.

•    Teme:
–  davanje političke podrške za e-infrastrukture, u jednoj od sledećih oblasti:
1.    okupljanje nacionalne i panevropske e-infrastrukture i istraživačkih infrastrukturnih inicijativa i zainteresovanih strana (naročito e-IRG i ESFRI) u pogledu boljeg rešavanja zajedničkih potreba vezanih za istraživačku infrastrukturu kroz ponudu e-infrastrukture;

2.    ispitivanje izvodljivosti mreže HPC nadležnih centara širom EU u pružanju usluga privredi, posebno malim i srednjim preduzećima;

3.    negovanje veće evropske uloge i učešće sa relevantnim zainteresovanim stranama u globalnim inicijativama vezano za infrastrukturu podataka, posebno Savezu za istraživanje podataka (RDA) (ovo uključuje olakšavanje učešća evropske privrede kako bi se iskoristile mogućnosti za nastanak proizvoda i usluga na osnovu veće dostupnosti interoperabilnih podataka);

4.    razvoj smernica radi šire primene e-infrastrukture u cilju davanja podrške učešću građana u svim fazama naučnog razvojnog procesa, uključujući definisanje istraživačkih ciljeva.

Osnovni podaci o pozivu   

•    Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 3. decembar 2013. (17:00)

•    Indikativni budžet: 2.500.000 evra
Šeme finansiranja: akcije koordinacije i podrške – pomoćne akcije (CSA-SA)

•    Prihvatljivi aplikant: bilo koje pravno lice

•    Napomena:
–  maksimalno jedan predlog po oblasti biće finansiran u okviru ovog poziva;
–  svaki predlog treba da pokrije samo jednu od opisane četiri oblasti.

Dodatne informacije

•    Vebsajt FP7 programa:
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/home_en.html

•    Dokumenti poziva:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7

•    Portal za aplikante:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ (izabrati “FP7 calls”)

•    Kontakt tačke u DG CONNECT Evropske komisije:
–  za opšta pitanja o pravilima FP7 projekata kontaktirati Službu za informacije  o FP7 programu Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/research/enquiries

–  za druga pitanja u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
CONNECT-RI-CALLS@ec.europa.eu

–  za neformalne savete u vezi sa ovim pozivom kontaktirati:
Tsvetanka Kalfin i Darko Karacic
name@ec.europa.eu

•    Nacionalne kontakt tačke:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/nationalcontactpoint

Darko Đukić
Srbija – FP7 – Nacionalna kontakt tačka (NMP NCP)
Jedinica za implementaciju projekata, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Tel:  011-3088795
Fax: 065-2009099

Detaljnije

EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

eu_flagEVROPSKA KOMISIJA

EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

Iznos granta: 10.000-100.000 evra.

Krug aplikanata: Pravna lica.

Da bi se ispunili ciljevi EIDHR instrumenata, projekti se biraju na tri razna načina:
Preko globalnih poziva za predloge projekata: ovi pozivi su fokusirani na podizanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionu gde su ova prava najviše izložena riziku. Podržane su aktivnosti koji se odnose na linije vodili u okviru ljudskih prava u EU, (dijalozi u vezi ljudskih prava, zaštitnici ljudskih prava, smrtna kazna, torture….) i pružaju pomoć globalnim kampanjama koja se odnose na ICC, kao i programi master edukacija u oblasti ljudskih prava i demokratije izvan EU.
Preko šhema preko kojih se finansiraju države (CBSS): lokalni pozivi za projekte koji su sprovedeni kroz Delegacija EU. Ove šeme se realizuju u 47 država u zadnjih nekoliko godina sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratske reforme kao i sa ciljem mirnog zastupanja interesnih grupa, konsolidovanjem političke participacije i političkog reprezentovanja.

Rok za predaju dokumentacije: 8. jul 2013.

Link

Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013

European-Commission-new-logoEVROPSKA KOMISIJA

“Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) – Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije – 2013”

Datum objavljivanja i zatvaranja   

Datum objavljivanja: 07. mart 2013.
Datum zatvaranja (krajnji rok za podnošenje predloga projekata):
–  krajnji rok za prvu fazu procedure (koncept, prezentacija predloga): 17. april 2013.
–  krajnji rok za drugu fazu procedure (konačan predlog): 22. avgust 2013.

Ciljevi i prioriteti

•    Glavni ciljevi:
–  podrška regionima da prilagode i promene svoje industrijske strukture tako što će otvoriti potencijalne klastere i preduzetništvo za regionalni ekonomski razvoj i rešavanje društvenih izazova, kao što je smanjenje emisije CO2, povećanje efikasnosti resursa i zaštite životne sredine (pogotovo bolje iskorišćenje svih oblika kreativnosti, novih tehnologija i inovativnosti u cilju oblikovanja novih konkurentnih lanaca vrednosti koji mogu pomoći da se podstakne razvoj novih privrednih grana u Evropi)

•    Specifični ciljevi i aktivnosti:
(sve tri navedene specifične aktivnosti su obavezne)
1.    Zajedničko transnacionalno političko učenje
–  razmena i strukturisan politički dijalog i kritičko razmatranje sa drugim regionima i ekspe-rtima  o tome kako da razviju bolje regionalne politike i instrumente za promociju klastera i podršku preduzetništvu u razvoju industrije

2.    Saradnja klastera i aktivnosti umrežavanja  
–  razvoj klastera i mreža podsticanjem međusektorskog i transnacionalnog partnerstva između aktera iz različitih oblasti nadležnosti i sektora koji se odnose na tri ključna pokretača razvoja industrije (kreativnost, efikasnost resursa i ukrštene tehnologije i usluge)
–  stvaranje “otvorenog prostora” ili “brokerske platforme” gde se kompanije, institucije i organizacije koje podržavaju poslovanje mogu sastati da traže i istražuju radikalno nova , međusektorska poslovna rešenja (stvaranje novog foruma ili jačanje postojećih regionalnih platformi, okruglih stolova, poslovnih panela itd., kako bi se organizovao “brainstorming” i povezivanje događaja koji olakšavaju saradnju preko sektorskih granica, kao i da preduzi-manje kreiranja vizija i obaveštajnih aktivnosti)

3.    Aktivnosti preduzetničke podrške kroz vaučer šeme, inkubaciju ili internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća
–  jačanje kapaciteta preduzeća za inovacije i ponuda mera podrške koja podstiču međusek-torsku fertilizaciju, kao i pogon novih industrijskih aktivnosti i kombinaciju lanaca različite vrednosti

Budžet (EU finansiranje)

•    Maksimalan iznos dostupan u okviru ovog poziva za predloge projekata: 4.250.000 evra
•    Maksimalan iznos po projektu: 708.333 evra; 95% od ukupnih prihvatljivih troškova
•    Indikativni broj projekata: 6

•    Generalni principi:
–  nekumulativna dodela (svaka akcija može dovesti do dodele samo jednog granta iz budžeta bilo kom korisniku), nepovratnost (dodela se ne može izvršiti retrospektivno za akcije koje su već završene), kofinansiranje (resursi neophodni za obavljanje aktivnosti ili programa rada neće biti u potpunosti obezbeđeni od strane EU), neprofitno pravilo (EU donacija ne može imati za cilj ili posledicu stvaranje profita u okviru akcije programa) and uravnotežen budžet (procenjeni budžet mora imati prihode i rashode u ravnoteži)

•    Prihvatljivost troškova:
–  troškovi nastali tokom trajanja akcije ili programa, navedeni u procenjenom budžetu akcije ili programa, neophodni za sprovođenje aktivnosti i programa, u skladu sa zahtevima važećeg poreskog i socijalnog zakonodavstva, u skladu sa principom zdravog finansijakog upravljanja, proverljivi, razumni i opravdani troškovi

•    Finansijska podrška trećim stranama:
–  maksimalan iznos finansijske podrške trećoj strani: 60.000 €

Kriterijumi prihvatljivosti

•    Prihvatljivi aplikanti:
–  zemlje članice Evropske unije, članice Evropskog ekonomskog područja, zemlje kandidati, treće zemlje

Selekcija

•    Finansijski kapacitet aplikanata:
–  stabilni i dovoljni izvori finansiranja za održavanje aktivnosti (tokom perioda sprovođenja akcije ili godine u kojoj je dodeljen grant)

•    Operativni kapacitet aplikanata:
–  odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo, operativni (tehnički i upravljački) kapacitet i kapacitet upravljanja različitim aktivnostima koji su u vezi sa veličinom akcije za koji se zahteva dodela granta

Predlog projekata

•    Faza 1: Koncept
–  aplikant ili koordinator predstavlja planirane aktivnosti u konceptu
–  koncept (max 5 strana) uključuje: opis ciljeva, specifičnih političkih izazova na regionalnom nivou i kako je izbor partnera povezan sa ciljevima i političkim izazovima; opis kako će region sprovesti aktivnosti koje vode ka novim oblicima preduzetništva unutar regiona, definisanje indikatora uticaja i elaboracija o tome kako takav sistemski pristup integrisati i kako imati koristi od drugih tekućih ili planiranih aktivnosti u regionu; objasniti kako će tri obavezne specifične aktivnosti podsticati međusektorske i međunarodne veze (samo oni kandidati koji se pozovu da podnesu kompletan predlog u drugoj fazi, biće u obavezi da podnesu detaljan budžet)

•    Faza 2: Pun predlog  
–  nakon evaluacije koncepta, maksimalno će 12 predloga, koji uspešno prođu prvu fazu selekcione procedure, biti pozvani da dostave pun predlog projekta, i od njih će dalje maksimalno 6 aplikanata biti dodeljeni grantovi
–  ciljevi kompletnog predloga moraju biti dosledni i u skladu sa uspešnim konceptom, prošireno sa kompletnim podacima o pristupu, specifičnim planom rada, budžetom itd.

Više informacija