Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

grupisanje parcelaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Za dobrovoljno grupisanje parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 40%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,
2. Kopija PIB obrazca,
3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
4. Osnovni podaci o katastarskoj opštini: ukupna površina katastarske opštine, površina vangrađevinskog i građevinskog područja,
5. Izjave o učešću svakog od vlasnika zemljišta u dobrovoljnom grupisanju poljoprivrednog zemljišta (tekst izjave se može preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs).
6. Podaci o svim vlasnicima zemljišta (najmanje 10 (deset) vlasnika zemljišta) koji su potpisali izjavu o dobrovoljnom učešću u postupku grupisanja poljoprivrednog zemljišta. Prikaz izvršiti u tabelarnoj formi (model tabele preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs) sa podacima o:
• ukupnoj površini zemljišta u vlasništvu, ukupom broju parcela u vlasništvu, katastarskim brojevima parcela koje se unose u dobrovoljno grupisanje i njihovim kulturama, klasama i površinama (iskazuju se traženi podaci samo za parcele koje se nalaze u katastarskoj opštini u kojoj se realizuje dobrovoljno grupisanje),

U slučaju potrebe, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su usitnjenost parcela i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje se planira za dobrvoljno grupisanje parcela.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 40 % biće izvršena po dostavljanju:
1) Programa dobrovoljnog grupisanja poljoprivrednog zemljišta ((u daljem tekstu: Program) u digitalnoj formi, zapisan na CD-u, koji je izrađen od strane pravnog lica sa  iskustvom na izradi Programa komasacije.

Program obavezno mora da sadrži:

  • Osnovne podatke o katastarskoj opštini za koju se vrši dobrovoljno grupisanje  poljoprivrednog zemljišta. Prikaz izvršiti u tabelarnoj formi sa podacima o:

– Ukupnoj površini katastarske opštine, površini vangrađevinskog područja, ukupnom broju parcela u vangrađevinskom području, površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području, broju parcela poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području, površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području u privatnom vlasništvu, broju parcela poljoprivrednog i obradivog zemljišta u vangrađevinskom području u privatnom vlasništvu,

  • Podatke o vlasnicima zemljišta koji ulaze u postupak dobrovoljnog grupisanja u formi tabelarnog prikaza sa podacima o:

– ukupnoj površini zemljišta u privatnom vlasništvu, ukupom broju parcela u privatnom vlasništvu, katastarskim brojevima parcela koje se unose u dobrovoljno grupisanje i njihovim kulturama, klasama i površinama (iskazuju se traženi podaci samo za parcele koje se nalaze u katastarskoj opštini u kojoj se realizuje dobrovoljno grupisanje),

  • Tehnološku šemu za obavljanje postupka dobrovoljnog grupisanja zemljišta (navesti sve aktivnosti koje je potrebno izvršiti, opisati šta te aktivnosti podrazumevaju, definisati redosled, očekivano trajanje svake od planiranih aktivnosti, izvršioce navedenih aktivnosti i uslove koje ti izvršioci treba da ispunjavaju),
  • Planirane geodetsko tehničke radove,
  • Predmer i predračun radova,
  • Nacrt Načela dobrovoljnog grupisanja zemljišta,
  • Nacrt Rešenja o raspodeli mase poljoprivrednog zemljišta u postupku dobrovoljnog grupisanja,

2) Kopije Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Program dobrovoljnog grupisanja parcela,

3) Kopije akta Skupštine opštine kojim je usvojen Program dobrovoljnog grupisanja parcela,

4) Kopije Odluke Skupštine opštine o pokretanju postupka dobrovoljnog grupisanja parcela,

5) Dokaza o realizaciji ugovorene obaveze,

6) Dokaza da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela dobrovoljno grupisanje parcela.

Dokumentacija navedene od tačke 1) do tačke 6) dostavlja se Pokrajinskom
sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 05.12.2014. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.12.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „konkurs – dobrovoljno grupisanje parcela“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Detalji