Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Konkursi

suveniri-clearPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u ukupnom iznosu od 45.250.000,00 dinara (po ek. klasifikacijama korisnika: 30.650.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 14.600.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), koje realizuju ustanove, organizacije i udruženja sa sedištem u AP Vojvodini, kao i tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj tokom 2013. godine, u sledećim oblastima:
1.    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa
2.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini
3.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  

U navedenim oblastima finansiraće se i sufinansiraće sledeći projekti:
•    projekti i programi istraživanja, očuvanja, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije muzejske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe;
•    projekti i programi istraživanja, prikupljanja, obrade, dokumentovanja i prezentovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, negovanja i čuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj;
•    projekti i programi obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekti i programi koji promovišu edukaciju, zaštitu, očuvanje i promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekti i programi kojima se uvode savremene metode i međunarodni standardi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, unapređuje struka i vrši edukacija,
•    projekti i programi saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi realizacije zajedničkih projekata/programa,
•    projekti i programi kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
•    programi opremanja udruženja i društva koja se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnih narodnih igara, pesama i muzike Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu, kao i nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa),
•    i drugi projekti/programi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa od posebnog interesa za AP Vojvodinu.
Merila i kriterijumi za prijavljivanje i izbor projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su u članovima 12. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).
Pravilnik se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje www.kultura.vojvodina.gov.rs

I  POSEBNI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu MOGU da učestvuju:
a) u oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu propisa koji regulišu zaštitu kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite;
– sa projektima zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, MOGU DA UČESTVUJU ISKLjUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora. Dokumentacija o ispunjenosti navedenih uslova se OBAVEZNO dostavlja uz konkursnu Prijavu.

b) u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja koji svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba;

c) u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj isključivo tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koje se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba.

2.    Na Konkurs NE MOGU aplicirati privatna preduzeća.

3.    Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta na Konkurs.

4.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
– zvaničan dokaz o računu u banci (javne ustanove-indirektni korisnici drugih nivoa vlasti koji imaju račun za prenos sredstava iz budžeta ne podnose ovaj dokaz); i
– drugi prilozi navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, i to:
•    za oblast zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs
•    za oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs
•    oblast zaštite nematerijalanog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj na telefon 021/487-4642, e-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

5.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata.

6.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, lično predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini)
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.
9.    Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove Konkursa propisane članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine,
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena merilima i kriterijumima za dodelu sredstava u tematskim oblastima za koje se podnosi Prijava, a koje su navedene u članu 12. i 13. Pravilnika.

Link